Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Zespól Laurence-Moon-Biedl- Bardet (który znacznie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół Laurence-Moon-Biedl- Bardet (który znacznie słuszniej powinien no- sić nazwę zespołu Horinga, ponieważ badacz ten opisał go już w r. 1864) wiązano dawniej z nie- doczynnością przedniego płata przysadki i zali- czano do typu otyłości Pechkranza-Babiń- skiego-Fróhlicha. Na zespól ten składają się na- stępujące objawy: otyłość, zwyrodnienie barw- nikowe siatkówki, wieI op alczast ość, opóźniony rozwój płciowy i zaburzenia psychiczne, które określa się w piśmiennictwie tylko jako niedo- rozwój umysłowy, chociaż dzieci te znamionuje ociężałość umysłowa, zwolnienie reakcji psy- chicznych, lękliwość, płaczliwość, nieufność i zmienność nastroju (Rybakowa i in. 1958). Nie- dorozwój nie przekracza zwykle poziomu głup- tactwa. W różnicowaniu brać trzeba pod uwagę otyłość zwykłą (adipositas simplex), pbjawiającą się zazwyczaj, między 9 a 10 r. Ż. oraz zespół tłuszczowo-płciowy (dystrophia adi- poso-genitalis), gdzie nie ma zmian w siatkówce ani zmian rozwojowych kostnych, natomiast jest zahamowanie wzrostu i niedorozwój narządów płciowych. Zespól ten często przebiega bez nie- dorozwoju lub z nieznacznym. Napoleon miał mieć tego -rodzaju cechy somatyczne, choć był genialny. Charakterologicznie chorzy ci odzna- czają się przeważnie ociężałością, tępotą uczu- ciową i nikłym napędem psychoruchowym, ale zdarzają się i typy ożywionych, pogodnych żar- townisiów, skłonnych do eretyzmu, zresztą przy dużej nieporadności życiowej. M. Bleuler (1954) wypowiada nowe zapatry- wania na rzekomo przysadkowe pochodzenie otyłości włącznie z dystrophia adiposo-genitalis. Większość dzieci zaliczanych dawniej do tej gru- py uważa on za neurologicznie i endokrynolo- gicznie zdrowe. Chociaż przemiana spoczynkowa u otyłych wydaje się być obniżona, to jednak nie stwierdza się zmniejszenia produkcji ciepła lub zwiększenia przyswajania pokarmów. Otyłości nie uważa się za objaw nie- doczynności tarczycy podobnie jak wychudzenie przy zaniku przedniego płata przysadki, posuwające się czasem aż do charłactwa z tępym życiem afektyw- nym i brakiem napędu psychoruchowego, wcale nie jest stałym zjawiskiem. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, Szkoła tańca Poznań, Depilacja laserowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Zespól Laurence-Moon-Biedl- Bardet (który znacznie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W wieku dziecięcym oglądaniem stwierdza się czasami skórne wykwity gruźlicze. W innych przypadkach Zwracają na siebie uwagę blizny, zrosłe z żebrami, mostkiem, słowem z kośćmi, jako dowód przebytej gruźlicy kostnej, oraz blizny po częstych nakłu- ciach opłucnej w następstwie leczenia odmą opłucną, po torakoplastyce, po operacji wyrwania nerwu przeponowego, po zropiałych węzłach chłonnych, zazwyczaj szyjnych. W rzadkich przypadkach spostrzega się przetoki ropni zimnych lub ropnie zimne, i to nawet w wieku dojrzałym. O wiele rzadziej (Alfred Sokołowski. i inni) na przedniej ścianie klatki piersio- wej spostrzega się miękki guz od przebijającej się na zewnątrz jamy płucnej albo nawet przetokę idącą do jamy. Mniej więcej w 20% przypadków gruźlicy płuc stwierdza się (Edward Żebrowski) . oglądaniem obrzmiałe węzły chłonne w środkowej linii pachowej. Są to węzły usadowione najczęściej nie w szczycie pachy, lecz w IV (w 64%), rzadziej (w 33%) w V międzyżebrzu (gl. thoracoles laterales inferiores). Najłatwiej je do- strzec oglądając klatkę piersiową przy oświetleniu bocznym. Leżą one pod po- więzią, są mało ruchome, zbite, wielkości grochu. Z poprawą gruźlicy zmniejszają się, z pogorszeniem powiększają się. Obrzmienie tych węzłów spostrzega się w gru- źlicy płuc przebiegającej ze zrostami opłucnymi lub z obrzmieniem węzłów chłon- nych okołoprzełyk.owych, albo leżących na główkach żeber: U osób, nie dotkniętych gruźlicą płuc, powiększenie omawianych węzłów chłonnych stwierdza się tylko w 2,5%. Obrzmienie węzłów szyjnych i nadobójczykowych oraz leżących w szczycie pachy, jeżeli nie chodzi o węzły pochodzenia zołzowego (scro- phulosis), zdarza się w gruźlicy płuc rzadko. Powiększenie węzłów nad- obojczykowych, zwłaszcza po jednej stronie, u chorego ze zmianami i w płucach wzbudza raczej przypuszczenie raka płuca. U chorych na gruźlicę płuc, zwłaszcza w wieku młodym, wykrywa się czasami oglądaniem powiększenie tarczycy. Na tę zmianę zwrócił uwagę Turban: Zależy ona od toksycznego działania jadu gru- źliczego. Co prawda, tarczyca nie leży w granicach klatki piersiowej. Wspominam jednak o jej powiększeniu, nieraz bowiem wywiera ono wpływ na pojawienie się niektórych objawów fizycznych w zakresie pluc i wobec tego może być powodem mylnych wniosków. Prócz tego niewielkie powiększenie tarczycy łącznie z przyśpieszeniem czynności serca na tle toksycznego działania jadów gruźliczych może wieść w przy- padkach utajonej lub rozpoczynającej się gruźlicy do mylnego rozpozna- nia choroby Basedowa. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, odżywka do włosów, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off