Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘trądzik’

Czasy okupacji hitlerowskiej daly szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasy okupacji hitlerowskiej dały szczególnie dużo sposobności do spostrze- żeń nad skutkami głodzenia. W obozach koncentracyjnych i gettach ży- dowskich widywano mnóstwo zaburzeń psychicznych na tym tle. Stan psy- chiczny człowieka zagłodzonego odznacza się: nieznacznym pobudzeniem afek- tywnym, uczuciem niepokoju z podbarwieniem lękowym, zwężeniem pola świa- domości, zwiększoną przerzutnością uwagi przy niemożności jej skupienia, szyb- kim nużeniem się przy usiłowaniu podjęcia pracy umysłowej. Z biegiem czasu nastrój staje się apatyczny i tępy, przy czym jednak euforia raczej narasta. Na tym tle występowały szczególnie często majaczenia, a treścią omamów wzrokowych i urojeń bywało uderzająco często spełnianie się życzeń. W wiz- jach majaczeniowych chorzy widzieli stoły suto zastawione, odzyskaną wol- ność i inne katatymiczne zjawiska, Przeżycia te nie wiązały się jednak z dosto- sowanym d.o treści nastrojem, który pozostawał nadal apatyczny, tak że chory oglądal tresć omamów obojętnie, jakby już syty i -jakby mu już na niczym nie zalezalo, Apatia ta przytłumiała lęk, który w majaczeniach głodowych bywał mało znany .Oprócz majaczeń .widywano czasem zespół zamroczeniowy, naj- częsciej skojarzony z majaczeniem. Dezonentacia w tych przypadkach osiągała znaczny stopień. Osobowość rozszczeplenna chorego przebywała w urojonym mIeJSCU, otoczeniu, czasie i sytuacji, gdzie wszystkie pragnienia doznawały cu- downego spełnienia. Wizje zamroczeniowo-majaczeniowe pełne też były pier- wiastka religijnego według popularnych wyobrażeń. Widywano też zamrocze- nia o cechach stanu ekstatycznego. Psychozy te mijały szybko po podkarmie- niu chorego . Niedokrwistość złośliwa bywa często podłożem nawarstwień psy- chotycznych. W okresach pogorszenia widuje się z zasady ospałość, czasem pod- barwioną euforycznie, niekiedy z przeczuleniem i drażliwością, Częściej niż ma- jaczenie spotyka się zespół para- noidalny z nastrojem lękowym lub zespól parafreniczny, który często nie ustępuje mimo popra- wy obrazu krwi. W niedokrwi- stości złośliwej o lżejszym prze- biegu występuje często zespół de- presyjny, który ustępuje łatwo w miarę poprawy zasadniczego cierpienia. Ostrej niedokrwistości mogą również towarzyszyć roz- maite zespoły psychotyczne. W obrazie klinicznym podkreślony jest często lęk z podnieceniem psychoruchowym. Hiperwitaminozy nie sprawiają lekarzom na ogół nie- pokoju – bardzo niesłusznie. Za- sada “im więcej witamin, tym le- piej” jest szkodliwa. Witaminy w nadmiarze staj ą się czynnikiem toksycznym. [patrz też: , trądzik, gabinet kosmetyczny, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

Czasy okupacji hitlerowskiej daly szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fizjologiczne procesy, które leżą u podstaw tego przełomu, same przez się nie wystarczają tutaj. Muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne, sprzęgające się z tamtymi, aby wyzwolić jeden z zespołów czynnościowych, spotykanych w tym okresie. Do naj częstszych psychoz tego okresu należy depresja. Odznacza się ona wybitnym lękiem, częste bywają też tutaj postacie podniecenia psychoruchowego (melan- cholia agitata). Urojenia hipochondryczne są tutaj szczególnie silnie podkreś- lone. Często stwierdzić można ogromną rolę czynników reaktywnych. Czasem można mówić wręcz o mieszanym zespole depresyjno-histerycznym. W daw- nym piśmiennictwie znaleźć można określenie hystero-meIancholia, które nie- słusznie wyszło z użycia. Obecność składników histerycznych w obrazie kli- nicznym pogarsza rokowanie. Znane są też mieszane zespoły depresyjno-schi- zofrenoidalne. Poza składnikami melancholii stwierdza się wówczas mniej lub więcej wyraźną sztywność afektu, brak łączności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, zachowanie negatywistyczne, pewną sztuczność wyrazu lub pustą pozę. Urojenia grzeszności zatracają tu znamienne poczucie winy, a w to miejsce wchodzą urojenia prześladowcze lub przynajmniej wytaźnie zaznaczona nie- ufność. Czasem w wyniku leczenia ustępują składniki melancholii, a pozostają lub nawet wzmacniają się składniki schizofreniczne. Te mieszane zespoły są oporniejsze na leczenie, ale rokowanie Ibynajmniej nie jest beznadziejne, zwłaszcza przy leczeniu wstrząsami insulinowymi i largaktylem, Najczęściej chodzi tu o zespoły paranoidalny lub katatoniczny, nigdy zaś w tym wieku o hebefreniczny. Zarówno zespół katatoniczny, jak i – zwłaszcza – paranoi- dalny mogą wystąpić samodzielnie, bez domieszki depresyjnej. W zespole pa- ranoidalnym u przekwitających kobiet górują urojenia zazdrości lub prze- śladowcze treści erotycznej. Nierzadko w tym okresie bierze początek zespół parafreniczny lub przewlekła parafrenia. Widuje się też zespół paranoiczny lub paranoję. Ta ostatnia szczególnie często osnuta jest na motywach urojonej miłości i przebiega z dość wyraźnie przebijającymi w obrazie klinicznym ele- mentami wielkościowymi. Nie należy też do rzadkości zespół maniakalny, który u kobiet róv.rnież przepojony bywa treścią erotyczną, Czasem spotkać można parafrenię z cechami maniakalnymi. [podobne: , rehabilitacja, oczyszczalnie przydomowe, trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries