Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Niedoczynnosc tarczycy omawialismy juz powyzej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niedoczynność tarczycy omawialiśmy już powyżej w związku z matołectwem. Tutaj zajmiemy się zaburzeniami psychicznymi związanymi z niedoczynnością tarczycy u dorosłych (myxoedema aduUorum). Objawy cie- lesne są podobne do opisanych przy kretynizmie, jednakże trudności rozpoz- nawcze polegają często na tym, że w danym przypadku nie myśli się o tej możliwości. W oczy rzucają się obrzęki sprężyste, niepodatne na ucisk, skóra sucha i łuszcząca się, często wypadanie włosów. Po wieloletnim trwaniu sprawy obrzęki ustępują, tkanka podskórna ulega zanikowi, tak że skóra staje się wiotka, pomarszczona, o wyglądzie przedwcześnie postarzałym, zwłaszcza na twarzy. Skóra jest blada, brudnożółta. Nie zawsze dochodzi do wzrostu wagi ciała. Pod względem psychicznym powstaje stopniowo, a czasem – zależnie od przyczyny niedoczynności tarczycy – nagle, ciężki zespół psychoorganiczny. Chorzy sami miarkują, że ich sprawność umysłowa podupada, co ich napełnia niepokojem i przygnębieniem. Zdolność zapamiętywania i orientacja w czasie doznają od początku znacznego uszczerbku, i na to głównie chory się skarży. Z biegiem czasu afekt tępieje, napęd psychoruchowy słabnie, zainteresowania zacieśniają się- i nikną, mimo to poczucie choroby i pragnienie wyzdrowienia utrzymuje się długi czas z niesłabnącą siłą. Po• paru latach, gdy proces rozwija się stopniowo, przepadają nabytki pamięciowe i coraz bardziej zanika zdol- ność przypominania. Tok myślenia powolnieje, także ruchy stają się gnuśne. Chorzy popadają w stan apatii i zobojętnienia, który Charcot porównał kiedyś z zapadaniem zwierząt w sen zimowy. Tępieje również ostrość zmysłów, smaku, powonienia i czucia, a słuch jest upośledzony więcej niż w połowie przypad- ków. Zespól psychoorganiczny razem z zaburzeniami cielesnymi cofa się nad- zwyczaj łatwo pod wpływem leczenia przetworami tarczycy. Jeżeli jednak pro- ces trwa dłużej, to nie udaje się już uzyskać zupełnego wyleczenia. Pozostają wówczas trwałe ubytki otępieni owe. Sprawa może się ciągnąć nawet kilka dzie- siątków lat. Gdy tylko odstawi się przetwory tarczycy, następuje nawrót. Po- czątek sprawy może przypadać na wiek dziecięcy w związku z nabytą hipo- lub atyreozą. Z nawarstwień epigenetycznych wymienić trzeba na pierwszym miejscu paranoidalne halucynozy i majaczenia, rzadziej występują zespoły z kręgu cyklofrenicznego i inne. Nawarstwienia reaktywne nie należą do rzad- kości. Po całkowitym operacyjnym usunięciu tarczycy, które dzisiaj się już nie zdarza, widywano. często oprócz majaczenia, zamroczenia lub splątania ze- spól katatoniczno-kataleptyczny. [patrz też: , catering dietetyczny, stomatologia Kraków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Niedoczynnosc tarczycy omawialismy juz powyzej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół Laurence-Moon-Biedl- Bardet (który znacznie słuszniej powinien no- sić nazwę zespołu Horinga, ponieważ badacz ten opisał go już w r. 1864) wiązano dawniej z nie- doczynnością przedniego płata przysadki i zali- czano do typu otyłości Pechkranza-Babiń- skiego-Fróhlicha. Na zespól ten składają się na- stępujące objawy: otyłość, zwyrodnienie barw- nikowe siatkówki, wieI op alczast ość, opóźniony rozwój płciowy i zaburzenia psychiczne, które określa się w piśmiennictwie tylko jako niedo- rozwój umysłowy, chociaż dzieci te znamionuje ociężałość umysłowa, zwolnienie reakcji psy- chicznych, lękliwość, płaczliwość, nieufność i zmienność nastroju (Rybakowa i in. 1958). Nie- dorozwój nie przekracza zwykle poziomu głup- tactwa. W różnicowaniu brać trzeba pod uwagę otyłość zwykłą (adipositas simplex), pbjawiającą się zazwyczaj, między 9 a 10 r. Ż. oraz zespół tłuszczowo-płciowy (dystrophia adi- poso-genitalis), gdzie nie ma zmian w siatkówce ani zmian rozwojowych kostnych, natomiast jest zahamowanie wzrostu i niedorozwój narządów płciowych. Zespól ten często przebiega bez nie- dorozwoju lub z nieznacznym. Napoleon miał mieć tego -rodzaju cechy somatyczne, choć był genialny. Charakterologicznie chorzy ci odzna- czają się przeważnie ociężałością, tępotą uczu- ciową i nikłym napędem psychoruchowym, ale zdarzają się i typy ożywionych, pogodnych żar- townisiów, skłonnych do eretyzmu, zresztą przy dużej nieporadności życiowej. M. Bleuler (1954) wypowiada nowe zapatry- wania na rzekomo przysadkowe pochodzenie otyłości włącznie z dystrophia adiposo-genitalis. Większość dzieci zaliczanych dawniej do tej gru- py uważa on za neurologicznie i endokrynolo- gicznie zdrowe. Chociaż przemiana spoczynkowa u otyłych wydaje się być obniżona, to jednak nie stwierdza się zmniejszenia produkcji ciepła lub zwiększenia przyswajania pokarmów. Otyłości nie uważa się za objaw nie- doczynności tarczycy podobnie jak wychudzenie przy zaniku przedniego płata przysadki, posuwające się czasem aż do charłactwa z tępym życiem afektyw- nym i brakiem napędu psychoruchowego, wcale nie jest stałym zjawiskiem. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, Szkoła tańca Poznań, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries