Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

CHOROBY OGOLNE, SAMOZATRDCIAoI ZABURZENIA WEWNATRZWYDZIELNICZE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY OGOLNE, SAMOZATRDCIA•I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE Na żadnym odcinku nie ujawnia się jaskrawiej ścisły związek psychiatrii z ogólną medycyną jak właśnie tutaj, gdzie rozważamy wpływ na życie psy- chiczne schorzeń narządów wewnętrznych, chorób ogólnych, zaburzeń wew- nątrzwydzielniczych i samozatruć. Wszystkie te sprawy wywołują albo bez- pośrednio zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, czego wynikiem są trwałe objawy o cechach zespołu psychoorganicznego, albo pośrednio na drodze etio-epigenezy, służąc za podłoże nawarstwionych zespołów czynnościowych. Sprawy te niejednokrotnie zachodzą na siebie i przeplatają się, tworząc mi e- szane obrazy kliniczne. Trzeba mieć czasem dużo wprawy diagnostycznej, aby porozdzielać według przynależności etiologicznej składniki poszczególnych warstw. Omawiane sprawy podzielić można na następujące działy. CHOROBY NARZĄDOW WEWNĘTRZNYCH Choroby serca prowadzą często, zwłaszcza u osób starzejących się, do zmiany usposobienia. U ludzi tych wytwarza się pewien egotyzm, pochodzący z nieustaiacej troski o stan zdrowia i obawy przed grożącymi niebezpieczeń- stwami. Płvnie stąd pewna zgorzkniałość, drażliwość, mizantropia i lękliwość. Niepokój chorych może dochodzić do głosu w marzeniach sennych pełnych mę- czacezo leku. Na tle zaburzeń krążenia dochodzi czasem do psychoz, najcześciej typu maiaczeniowezo, w których lęk przed nagłą śmiercią, lęk o charakterze prekordialnvm, wyciska pietno w obrazie klinicznym. Stany te często towa- rzyszą wadom serca w okresie niewyrównania. Także w zespołach maniakal- nvch i w melancholii nastrój chorych bywa w szczególny sposób podbarwiony lekowo. Zdarzaiace sie, zreszta rzadko, zespoły amentywne dobijają zazwyczaj chorych, stawiatac układowi krążeniowemu wskutek niepokoju psychórucho- wego zbyt wielkie wymagania. [podobne: , deratyzacja warszawa, stomatolog Warszawa, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

CHOROBY OGOLNE, SAMOZATRDCIAoI ZABURZENIA WEWNATRZWYDZIELNICZE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Układ wewnątrzwydzielniczy sta- nowi zawiłą całość, której składowe są w stosunkach przeciwstawności lub współdziałania między sobą i między elementami nerwowymi. Jakiekolwiek rakł6cenie czynności jednej ze składowych ilościowe lub jakościowe, musi po- ciągnąć za sobą aparat samoregulujący, który dąży do wyrównania powstałej nierównowagi. Te urządzenia samoregulacyjne są jednak ślepe i czasem więcej szkody przynoszą niż pożytku. Układ nerwowy wychodzi najczęściej źle na tych zaburzeniach i na przeciwdziałających im procesach wyrównawczych. Istotną wagę, jak zobaczymy, ma czas powstania zaburzeń wewnątrzwydzielniczych: im wcześniej tym gorzej. Chociaż zaburzenia wewnątrzwydzielnicze są zawsze ostatecznie wielogruczołowe, to jednak jeden gruczoł można najczęściej uznać za ponoszący najbardziej pierwotną winę.• Nadczynność tarczycy przebiega z objawami nierównowagi życia afektywnego, wyrażającymi się dużą pobudliwością, wewnętrznym niepokojem, porywczością, utrudnieniem w skupieniu uwagi, która jest zbyt przerzutna, tak że praca umysłowa wskutek nadmiernego pośpiechu traci na głębi. W cięższych stanach widuje się nadwrażliwość na hałasy i inne bodźce zewnętrzne, chwiej- ność afektywną, zmienność nastroju, drażliwość, popędliwość. Obraz kliniczny może się nie różnić od neurastenii, podbarwionej niekiedy hipomaniakalnie, rzadziej depresyj nie. Na podłożu tym często występują zespoły reaktywne, naj- częściej typu histerycznego. Z zespołów z kręgu cyklofrenicznego częściej wi- duje się manię aniżeli depresję. Obraz kliniczny zawiera wówczas pierwiastki podłoża organicznego i zespołu czynnościowego. W ciężkich, pod względem ro- kowniczym zwykle bardzo niepomyślnych przypadkach, pojawiają się zespoły: majaczeniowy, rzadziej splątaniowy, naj rzadziej katatomczno-hiperklnetyczny. Ten ostatni może występować jako mieszany zespół katatoniczno-maniakalny. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzieliśmy przemijający zespół paranoidalny, którego wystąpienie przypisywano częściowo metylotiouracylowi. Zespół maniakalny bywa czasem bardzo uporczywy i utrzy- muje się nadal po sprowadzeniu przemiany spoczynkowej do poziomu prawid- łowego. Także zespół neurasteniczno-histeryczny może się utrzymywać upor- czywie po opanowaniu sprawy podstawowej. [hasła pokrewne: , filtry do wody, kurs sep, stomatolog Warszawa ]

Comments Off