Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Alergia moze byc tak znaczna,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alergia może być tak znaczna, że śródskórne od- czyny tuberkulinowe uzyskuje się nawet z rozcieńczeniem tuberkuliny 1 : 100.000, a uodpornienie swoiste może być tak wysokie, jakiego w póź- niejszym okresie gruźlicy ustrój w ogóle nie osiąga. Teraz dopiero na- stępuje masowa niszczenie prątków, częściowo zaś ich uszkodzenie i powstaniem postaci ziarnistych, mało kwasoodpornych, nazwanych przez Leuikowicza tuberkulokokoidami. Wyzwalający się przy ni- szczeniu prątków jad śródkomórkowy (endotoxinum) wywołuje silne hi- perergiczne zapalenie okołoogniskowe tkanek, uczulonych na jad, prze- chodzące w zmianę wytwórczą otorbiającą się. W serze gruźliczym tej zmiany mogą latami pozostawać zjadliwe prątki, które nie weszły w styczność bezpośrednią z tkankami. Po osiągnięciu wysokiego poziomu odporność swoista stopniowo za- czyna się obniżać, czasami nawet już w krótkim czasie, tak iż dodatni odczyn tuberkulinowy śródskórny uzyskuje się dopiero od rozcieńczenia 1 : 10.000 i mniejszych. Najdłużej utrzymuje się miejscowa odporność płuc, gdyż w okresie pierwotnej posocznicy gruźliczej one są głównie zasiane prątkami. Miejscowa odporność innych tkanek wraz z odpor- nością ogólną obniża się szybciej i nierównomiernie Ze spadkiem ogólnej odporności do poziomu nieznacznie podgranicznego, prątki mogą z ognisk gruźliczych dostawać się do krwi i wywoływać ponownie posocznicę gruźliczą, zwaną przez Lewkowicza posocznicą gruźliczą początkową. Pociąga ona za sobą za każdym razem szybki wzrost odporności do wartości nadgranicznej, lecz coraz mniejszy, i prócz tego powstanie ognisk :gruźliczych w miejscach mniej odpornych. Taki, sam skutek możs być wywołany przez ponowne zakażenie prątkami gruźlicy z zewnątrz. W ten sposób powstają na tle posocznic gruźliczych, popocząt- kowych zmiany, które Ranke zalicza do okresu wtórnego, gruźlicy. Gdy wreszcie odporność w jakimkolwiek narządzie wygaśnie całkowicie, po- socznica początkowa może wywołać odosobnioną gruźlicę narządową, cechującą trzeciorzędny okres gruźlicy w ujęciu Rankego. Najczęściej jest to odosobniona gruźlica płuc. Jdnocześnie wzmaga się także, wprawdzie nieznacznie, ogólna odporność. Uniemożliwia to two- rzenie się przerzutów drogą krwi, co Ranke uważa za znamienne dla gruźlicy trzeciorzędnej. W samych płucach sprawa gruźlicza szerzy się na drodze oskrzelowej oraz przez ciągłość, gdyż zawarte w serze gruźliczym prątki: działając na otaczające tkanki swymi jadami znacznie obniżają ich żywotność i przez to przygotowują teren do dalszej ekspansji. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, psycholog Kraków, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Alergia moze byc tak znaczna,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miejscach płuc, które utraciły wskutek gruźlicy zdolność dosta- tecznego i szybkiego rozszerzania się, słychać nieraz szmer nieoznaczony. Może być on słyszalny w części płuc, uległej niedodmie wsku- tek zatkania światła oskrzeli i oskrzelków wydzieliną lub obfitymi gru- zełkami, w okolicy ze sprawa włóknistą, z licznymi niewielkimi ogni- skami zapalenia odoskrzelowego płuc i w rozsianej gruźlicy prosów- kowej. Sprawy uciskowe, powstające na tle swoistym lub nieswoistym w płucu lub opłucnej (wysięk, odma), które wywołują niedodmę płuca lub pogarszają przewodzenie objawów osłuchowych, mogą być, u cho- rych na gruźlicę płuc również przyczyną szmeru oddechowego nieozna- czonego. Słyszy się go nieraz, zależnie od płytkości oddychania; także w miejscach rozdętych części płuc, jeżeli gruźlica doprowadzi do rozedmy. Szmer pęcherzykowy w miarę powiększania się nacieku gruźliczego przeistacza się na pęcherzykowo-oskrzelowy, później na oskrzelowo- pęcherzykowy i wreszcie może stać się oskrzelowy. Szmer oskrze- lowy słyszy się także w miejscu jam w płucach, gdy zawierają powie-. trze, jeżeli temu sprzyjają warunki. Oskrzelowy szmer oddechowy, słyszalny w miejscu nacieku płuca, różni się od oskrzelowego, zależnego od wysięku opłucnego, większą siłą rów- noczesnym zwykle istnieniem rzężeń i objawami ogólnymi. W pewnych warunkach szmer oskrzelowy przybiera charakter szmeru dzbanowego, rzadziej zmiennego szmeru Seitza. W gruźlicy płuc często słyszy się rzężenia. Już bardzo niewielkie i nieliczne rzężenia w szczycie, nawet słyszalne tylko po kaszlu lub pod- czas głębokiego oddychania, mają znaczenie niesłychanie doniosłe dla rozpoznawania gruźlicy płuc. Niekiedy pojawiają się one dopiero po kaszlu, przy głębokim oddychaniu lub, jako tzw. ,,odczyn ogniskowy” po wysiłkach fizycznych, np. po przechadzce. Odczyn ogni- skowy pozwala w lekkich przypadk8:ch gruźlicy płuc dokładniej rozwią- zać zagadnienie, czy sprawa chorobowa już się wygoiła. U chorych z wy- siękowym zapaleniem opłucnej. początkowo nieraz nie słyszy się w od- powiednim szczycie płucnym ani rzężeń, ani nieprawidłowych szmerów oddechowych, pomimo zajęcia szczytu gruźlicą. Zależy to od niedosta- tecznego rozszerzania się chorej połowy klatki piersiowej. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, Stomatolog Kraków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries