Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

W Klinice Chorób Psychicznych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku zwróciliśmy uwagę (Dolmierski, 1965) na zaburzenia psychiczne, które występują u nie- mowlęcia w razie przedawkowa- nia witaminy “D”. Zwykle pierwsze objawy. przypominają neurastenię: dziecko traci naturalną ruchliwość, przestaje się interesować oto- czeniem, staje się apatyczne i spowolniałe, nie ma ochoty do zabawy, następuje zanik łaknienia i bardzo znamienna uporczywa bezsenność. Po kilku dniach dołącza się wybitna nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, tak że nawet nie- znaczne dotknięcie powoduje reakcję bólową. Objawy te nasilają się i może dojść do zahamowania psychoruchowego aż do osłupienia. W okresie tym często występują objawy kataleptyczne. Bywa. też wzmożenie napędu psychorucho- wego z niepokojem i lękiem. Objawy te nasilają się znacznie nocną porą. Jeżeli lekarz nie spostrzeże się w porę, może opisany stan pogłębiać dalszymi wstrzy- kiwaniami witaminy “D”. Pediatra orientujący się w diagnostyce psychiatrycz- nej zwróci uwagę na fakt, że zaburzenia psychiczne pojawiają się znacznie wcześniej niż typowe objawy somatyczne. W obserwowanych przez nas przy- padkach wszystkie te groźne objawy okazały się odwracalne, a przeprowadzone po kilku latach badania katamnestyczne nie wykazały w sferze psychicznej trwałych ubytków. Tak pomyślnie jednak sprawa się chyba nie kończy, jeżeli lekarz w porę nie zaniecha dalszego wstrzykiwania witaminy “D”. Rycina 64 do- tyczy przypadku szczególnie ciężkiego. Pojawia się wówczas znamienny visus dziecka. Pelagra i inne witaminozy prowdzą do zaburzeń psychicznych, niedostatecznie jeszcze zbadanych. Zwłaszcza następstwa psychiatryczne prze- wlekłych awitaminoz czekają na szczegółowe kliniczne opracowanie. Pelagrę przypisuje się niedoborowi amidu kwasu nikotynowego, który uznaje się za . witaminę- oraz kwasu nikotynowego, który jest prowitaminą. Ciała te stanowią tzw. witaminę PP, której brak prowadzi między innymi do zaburzeń w za- kresie układu nerwowego. Zaburzenia te można leczyć drożdżami, które zawie- rają witaminę PP. Opisy psychoz “pelagrycznycli” budzą często wątpliwości, czy aby istotnie autorzy tych doniesień udowodnili związek przyczynowy za- burzeli. z awitaminozą. Poza stanami neurasteniczno-histerycznymi opisywano psychozy o typie majaczenia, rzadziej splątania, również zespół parafreniczny przypominający omarnicę alkoholową. Psychozy te przebiegają zazwyczaj z sil- nym podnieceniem psychoruchowym i dążnościami samobójczymi. Zdarzają się też zamroczenia o szczególnie ciężkim przebiegu. Wczesne zastosowanie odpo- wiednich witamin usuwa zaburzenia psychiczne. Rokowanie jest niepomyślne, jeżeli w przebiegu majaczenia lub po jego ustąpieniu stwierdzi się zespół Korsakowa, świadczy on bowiem o organicznym uszkodzeniu tkanki móz- gowej. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, olejowanie włosów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

W Klinice Chorób Psychicznych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alergia może być tak znaczna, że śródskórne od- czyny tuberkulinowe uzyskuje się nawet z rozcieńczeniem tuberkuliny 1 : 100.000, a uodpornienie swoiste może być tak wysokie, jakiego w póź- niejszym okresie gruźlicy ustrój w ogóle nie osiąga. Teraz dopiero na- stępuje masowa niszczenie prątków, częściowo zaś ich uszkodzenie i powstaniem postaci ziarnistych, mało kwasoodpornych, nazwanych przez Leuikowicza tuberkulokokoidami. Wyzwalający się przy ni- szczeniu prątków jad śródkomórkowy (endotoxinum) wywołuje silne hi- perergiczne zapalenie okołoogniskowe tkanek, uczulonych na jad, prze- chodzące w zmianę wytwórczą otorbiającą się. W serze gruźliczym tej zmiany mogą latami pozostawać zjadliwe prątki, które nie weszły w styczność bezpośrednią z tkankami. Po osiągnięciu wysokiego poziomu odporność swoista stopniowo za- czyna się obniżać, czasami nawet już w krótkim czasie, tak iż dodatni odczyn tuberkulinowy śródskórny uzyskuje się dopiero od rozcieńczenia 1 : 10.000 i mniejszych. Najdłużej utrzymuje się miejscowa odporność płuc, gdyż w okresie pierwotnej posocznicy gruźliczej one są głównie zasiane prątkami. Miejscowa odporność innych tkanek wraz z odpor- nością ogólną obniża się szybciej i nierównomiernie Ze spadkiem ogólnej odporności do poziomu nieznacznie podgranicznego, prątki mogą z ognisk gruźliczych dostawać się do krwi i wywoływać ponownie posocznicę gruźliczą, zwaną przez Lewkowicza posocznicą gruźliczą początkową. Pociąga ona za sobą za każdym razem szybki wzrost odporności do wartości nadgranicznej, lecz coraz mniejszy, i prócz tego powstanie ognisk :gruźliczych w miejscach mniej odpornych. Taki, sam skutek możs być wywołany przez ponowne zakażenie prątkami gruźlicy z zewnątrz. W ten sposób powstają na tle posocznic gruźliczych, popocząt- kowych zmiany, które Ranke zalicza do okresu wtórnego, gruźlicy. Gdy wreszcie odporność w jakimkolwiek narządzie wygaśnie całkowicie, po- socznica początkowa może wywołać odosobnioną gruźlicę narządową, cechującą trzeciorzędny okres gruźlicy w ujęciu Rankego. Najczęściej jest to odosobniona gruźlica płuc. Jdnocześnie wzmaga się także, wprawdzie nieznacznie, ogólna odporność. Uniemożliwia to two- rzenie się przerzutów drogą krwi, co Ranke uważa za znamienne dla gruźlicy trzeciorzędnej. W samych płucach sprawa gruźlicza szerzy się na drodze oskrzelowej oraz przez ciągłość, gdyż zawarte w serze gruźliczym prątki: działając na otaczające tkanki swymi jadami znacznie obniżają ich żywotność i przez to przygotowują teren do dalszej ekspansji. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, psycholog Kraków, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries