Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

W pózniejszym okresie gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W późniejszym okresie gruźlicy płuc dusz- ność bywa nieraz napadowa, łącząc się z napadami silnego kaszlu. Dusz- ność w gruźlicy płuc może zależeć także od częściowego upośledzenia zdolności wiązania tlenu przez hemoglobinę, zależnie od jej uszkodzenia przez jady i prątki gruźlicy (Ludwik Ptaszek). Nagła duszność towarzy- szy wytwarzaniu się samorodnej odmy opłucnej.
Krwotoki płucne Bóle w klatce piersiowej należą do częstych i nieraz wczesnych olb- jawów gruźlicy płuc, gruźlica może jednak przebiegać i bez bólów. Sie- dziba bólów, ich charakter, siła i czas trwania bywają różne. Najczęściej chorzy uskarżają się na bóle w plecach lub górnej części klatki piersio- wej. Są to bóle głuche albo, co bywa bardzo często, kłujące, Najczęściej bóle są przemijające, krótkotrwałe. Przyczyna bólów bywa różna. Gwałtowne bóle towarzyszą powsta- niu samorodnej odmy opłucnej, kłujące – najczęściej dołączeniu się za- palenia opłucnej, zwłaszcza przeponowej, głuche, niekiedy ostre – ner- wobólom międzyżebrowym. Bóle mogą zależeć także od nadrywania się mięśni podczas wysiłków kaszlowych. Chorzy odczuwają te bóle naj- częściej w miejscu przyczepu mięśni brzusznych. Unieruchomienie dolnej części klatki piersiowej opaską łagodzi bóle tego pochodzenia. Chrypka i osłabienie głosu może być jednym z wczes- nych objawów gruźlicy płuc, pomimo że wziernikowanie krtani nie wy- krywa jeszcze żadnych zmian anatomiczno-patologicznych. Jest to wtedy zaburzenie czynnościowe, towarzyszące zwykle ogólnemu osłabieniu. Najczęściej tę skargę słyszy się od osób, które muszą dużo mówić (nau- czyciele, śpiewacy zawodowi itd.). W późniejszym okresie przyczyną chrypki bywa nieraz nieżyt krtani powstający wskutek ustawicznego jej drażnienia plwociną, gruźlica krtani lub porażenie mięśni zwieraczy głośni. W późnych okresach choroby zdarza się nieraz zachłystywanie się chorych podczas jedzenia pokarmem dostającym się do, krtani wsku- lek niedowładu nadgłośni, wywołanego najczęściej zwyrodnieniem jej mięśni. Krwioplucie i krwotoki płucne zdarzają się w prze- biegu gruźlicy płuc bardzo często. Wykrztuszanie krwi bywa w gruźlicy płuc wczesne i późne. Jedno i drugie może być nieznaczne albo bardzo obfite, do 1 litra i więcej. Krew w plwocini oraz krwotok płucny mogą być pierwszym widocznym objawem rozpoczynającej się gruźlicy płuc: ognisko gruźlicze może nie wywoływać jeszcze żadnych dolegli- wości ani objawów przedmiotowych, które by można wykryć podstawo- wymi metodami badania fizycznego oraz badaniem radiologicznym. Ze stanowiska patogenetycznego wykrztuszanie wczesne krwi zależy najczęściej od przebicia się do światła oskrzelka gruzełka, usadowionego w najdrobniejszych tętniczkach płucnych, albo od prze- krwienia zapalnego (haemoptoe inflammatorium), nieraz ograniczonego nawet tylko do. kilku zrazików płucnych. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, Prywatne przedszkole Kraków, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

W pózniejszym okresie gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie klatki piersiowej osłuchiwaniem Objawy osłuchowe gruźlicy płuc mogą być prawidłowe, zależnie od głębokości siedziby ognisk w płucach i malej ich rozległości. Częściej słyszy się zmiany osłuchowe. Mogą one: 1) dotyczyć okresu wdechowego i wydechowego, 2) objawiać się zmianą siły i charakteru podstawowych szmerów od- dechowych oraz szmerami dodatkowymi. Zaostrzenie szmeru pęcherzykowego słyszy się w gruźlicy płuc bardzo często już podczas powierzchownego oddychania, zależnie od nie- żytu oskrzeli i oskrzelków bądź swoistego, bądź nieswoistego. Jeżeli nieżyt doprowadzi do znacznego ich zwężenia, to słyszy się osłabiony szmer pęcherzykowy. Szmer zaostrzony może być słyszalny także w miej- scu ognisk gruźliczych wskutek rozedmy odcinka płuca otaczającego chore części a także w oddalonych, nieuszkodzonych częściach płuc, ule- głych rozedmie zastępczej. Zatem zaostrzony szmer pęcherzykowy w szczycie płucnym chorego z dużym wysiękiem opłucnym nie świadczy jeszcze o zajęciu tego szczytu gruźlicą. Szmer pęcherzykowy osłabiony, zwłaszcza zaś zaostrzony, czasami miewa w gruźlicy płuc cechy szmeru przerywanego, pomimo równomiernego oddychania. Częściej słyszy się przedłużony szmer wydechowy pęcherzykowy, nieraz równocześnie za- ostrzony nawet przy niegłębokim oddychaniu. Jest on słyszalny nie- rzadko w miejscach świeżych ognisk wskutek utraty sprężystości tkanki płucnej lub zmniejszenia światła oskrzeli i oskrzelków na tle swoistego lub nieswoistego ich nieżytu albo rozsiania się w nich licznych gruzeł- ków. Słyszy się go w gruźlicy płuc także tam, gdzie powstała rozedma zastępcza. [więcej w: , oczyszczalnie przydomowe, przydomowe oczyszczalnie, olej kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries