Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

M. Bleuler wypowiedzial zasade, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

M. Bleuler wypowiedział zasadę, że następstwa cielesne wystrzebienia są tym wybitniejsze, im wcześniej go dokonano; im później dokonano kastracji, tym mniej następstw; rozmiary cielesnych następstw są proporcjonalne do wpływu wytrzebiania na popęd płciowy. Theiler (1960) ujmuje w następujący sposób następstwa psychiczne kastracji: jeżeli kastracja nastąpiła z powodu wykro- czeń przeciw kodeksowi karnemu, osobnik przestaje się bać, staje się spokojny i pewny siebie i to jest największą korzyścią zabiegu. Ludzi tych cechuje sta- łość, zdyscyplinowanie, zgodliwość, pilność. Gwałtowni i agresywni uspoka- jają się, eretyczni oligofrenicy stają się drętwi, wybuchowość uśmierza się lub zanika. Niektórych rzezańców przemiana ta napełnia zadowoleniem; ale bywa inaczej, niektórzy boleją nad swoją niepełnowartościowością męską, martwią się, że się stali niezdolni do. małżeństwa i niepłodni. Zal ten posuwa się cza- sem aż do uczuć nienawiści przeciw całemu światu, szczególnie zaś ludzie ci dyszą zemstą przeciw lekarzom. Zdarza się, że proszą oni o wszczepienie im protez w miejsce jąder. Częsty bywa nastrój dysforyczny, z hipochondrycz- nym przecenianiem cielesnych dolegliwości, uczuciami niższości i niewydol- ności, z ideami ksobnymi i upośledzenia, z przygnębieniem i dążnościami sa- mobójczymi, z chwiejnością afektywną i nietrzymaniem afektów. Czasem za- znaczony jest zespół hiperestetyczno-asteniczny z drażliwością, przeczuleniem, łatwym męczeniem się. Na tym tle pojawia się nierzadko nieuzasadniona zaz- drość, która wzmaga się czasem aż do urojeń niewierności małżeńskiej. Nie- którzy trzebieńcy popadają w pieniactwo, w toksykomanię pod postacią mor- finizmu, analgetomanii, barbituromanii, w nadużywanie hormonów płciowych, w alkoholizm z wyraźną przy tym nietolerancją napojów wyskokowych. Roz- miary zespołu psycho-endokrynologicznego i reakcja na wytrzebienie zależą . W dużym stopniu od struktury psychicznej przedoperacyjnej i od stosunku pa- cjenta do samego zabiegu, który mógł być pożądany lub narzucony. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej mają zdaniem nie- których wykazywać powinowactwo do cyklofrenii, dowodów klinicznych pew- nych jednakże brak. ,Ciężka cukrzyca przebiega czasem z rozdrażnieniem, chwiejnością afektywną i przygnębieniem. Zespół majaczeniowy widuje się czasem w okresie przed zapadnięciem w śpiączkę cukrzycową. Leczenie wstrzą- sami insulinowymi prowadzi do ciężkich zaburzeń ilościowych świadomości, a zarazem do stanów psychotycznych. Chory budząc się ze stanu śpiączkowego zawsze jest w stanie pomrocznym. Niekiedy- jednak stan ten trwa długo, przy czym stwierdzić można wszystk.ie objawy zamroczenia z przestawieniem świa- domości na osobowość rozszczepienną, z podnieceniem psychoruchowym, zu- pełną dezorientacją w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej. Najczęściej stany te mijają po kilku godzinach, czasem trwają jednak dłużej. Stanowią one bezwzględne wskazanie do czasowego przerwania leczenia. Groźnym po- wikłaniem jest natomiast śpiączka przedłużona (coma protractum). Jeżeli nie uda się jej na początku przerwać, to może dojść do ciężkich, nieodwracalnych szkód, w układzie nerwowym ośrodkowym, prowadzących często do zgonu. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, krem neutrogena, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

M. Bleuler wypowiedzial zasade, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomopatologicznie widuje się w tych przypadkach mnogie wybroczyny, rozsiane w mózgu, zwłaszcza w jądrach podstawnych. Jeżeli chory odzyska sen- sorium, to przebywa dłuższy czas w stanie ciężkiego zamroczenia, któremu to- warzyszą jaktacje i hiperkinezy, prawdopodobnie wywodzące się z między- mózgowia. Jeżeli chory wyjdzie żywo z tego powikłania, może zachować neuro- logiczne pozostałości objawów ogniskowych. Natomiast pod względem psychicz- nym, pomijając zupełną niepamięć z okresu zamroczenia, może nie być nastę- powych ubytków psycheorganicznych. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku przeżyliśmy takie powikłanie, pomyślnie zakończone po blisko dwu- tygodniowym zamroczeniu, po czym ciężki i uporczywy zespół paranoidalny ustąpił trwale, nie pozostawiając ubytków. W innym naszym przypadku śpiączki przedłużonej uległa trwałemu wyleczeniu parafrenia. Choroba Cushinga przebiega ze znamiennym objawami zespołu psy- choendokrynologicznego. Rozpoznanie choroby Cushinga opiera się na obja- wach somatycznych: otłuszczenie, zaburzenia przemiany spoczynkowej, osteo- porosis, hypertrichosis, ciemnoczerwone sbiae cutis distensae, zaburzenia płciowe w ,rodzaju niemocy, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, nad- ciśnienie, łysienie ha głowie, wygląd pletoryczny, wydzielanie 17-ketosteroidu. Zaburzenia psychiczne pojawiają się równocześnie z pierwszymi objawami somatycznymi lub mogą je nawet o pół roku wyprzedzać (Schwóbel, 1954). Nastrój tych chorych bywa różny: przygnębienie z drażliwością i podnieceniem albo apatia, wzmagająca się w rzadkich przypadkach aż do osłupienia. Schwo- bel stwierdził przygnębienie tylko u 2 spośród 7 chorych, również u 2 była euforia, u reszty stwierdzało się zmienność nastroju. Próby tłumaczenia zabu- rzeńnastroju reakcją na stan chorobowy okazały się niesłuszne, gdyż nawet młode kobiety nie martwią się zbytnio zniekształceniem ciała. Ńapęd bywa przeważnie wzmożony, rzadziej obniżony, często stwierdza się wahania na- pędu, zresztą nie idące równolegle ze zmianami nastroju i niezależne od cięż- kości endokrynopatii. Poszczególne popędy zachowują się różnie pod względem kierunku i siły. Widuje się wzmożoną potrzebę snu obok zaburzeń snu, brak łaknienia obok nienasyconej żarłoczności. Przeważnie łaknienie jest wzmożone. U większości chorych popęd płciowy jest obniżony aż do zupełnego wygasze- nia. Schwobel tylko u jednej chorej stwierdził zachowaną libido, mimo zabu- rzeń miesiączkowania i braku orgazmu. U 3 kobiet można było stwierdzić wzmo- żenie popędu macierzyńskiego. Zaburzenia psychiczne cofają się szybko, gdy tylko uda się operacyjnie lub radioterapeutycznie usunąć przyczynę nadmier- nego wydzielania hormonu kory nadnerczy. [więcej w: , Prywatne przedszkole Kraków, olejek kokosowy na włosy, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries