Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Zwezenie pola szczytowego z wyraznymi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwężenie pola szczytowego z wyraźnymi jego granicami przemawia za bliznowatym kurczeniem się szczytu, natomiast zatarty charakter granic szczytu obok zmniejszenia pola szczytowego świadczy o świeżej sprawie gruźliczej w szczycie. Nie należy zapominać o opukiwaniu także szczytu pachy, poleciwszy bada- nemu wysoko podnieść ramiona, szczyt bo-wiem pachy wypada wtedy na II międzyżebrzu, w którym mogą być, zmiany odgłosu opukowego już we wczesnym okresie gruźlicy. To samo dotyczy i okolicy międzyłopatkowej na poziomie wnęk płucnych. U zdrowych, stojących prosto, granica szczytu płucnego z tyłu jest niższa niż u tak pochylonych ku przodowi, że ich głowa znajduje się prawie na wysokości miednicy. Inaczej dzieje się w razie gruźliczego zajęcia szczytu: liczba takich chorych stojących prosto granica szczytu płucnego z tylu jest wyższa lub pozostaje bez zmiany. Jest to objaw szczytowy Koranyilego. Tłumaczy się go tym, że przy znacz- nym schyleniu ku przodowi dolne części płuc ulegają uciskowi i powie- trze dostaje się z nich do szczytów zdrowych, wskutek czego ich granice podnoszą się. Natomiast w gruźlicy szczytów płucnych granica nie zmie- nia się, przeszkodą bowiem w podnoszeniu się szczytu są zrosty opłucne oraz naciek samego płuca. Zmiany odgłosu opukowego u chorych na gruźlicę płuc bywają róż- norodne. Mogą one dotyczyć siły oraz wysokości odgłosu. Objawy opu- kowe mogą się zmieniać zależnie od położenia chorego i aktu oddychania. Odgłos opukowy może jednak nie ulegać zmianom, pomimo istnienia w płucach zmian gruźliczych. Do częstych zmian odgłosu opukowego w gruźlicy płuc należą: odgłos bębenkowy, zależny od rozluźnienia tkanki płucnej oraz jamowy, od- głos przytłumiony i stłumiony. Rzadziej stwierdza się odgłos opukowy metaliczny i czerepowy oraz odgłos zmienny. W uzupełnieniu zaznaczę tutaj, że objaw Gerhardta dotyczący wysokości odgłosu bębenkowego jamowego, zdarza się w gruźlicy płuc stosunkowo rzadko, a to dlatego, że zawartość jam gruźliczych nie łatwo zmienia swe położenie gdyż jest najczęściej ciągnąca się, nie całkiem płynna. Częściej wykrywa się ten objaw w przypadkach odmy opłucnej otwartej i zamkniętej pc chodzenia gruźliczego czy też niegruźliczego. [więcej w: , olej kokosowy, Prywatne przedszkole Kraków, rozstanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Zwezenie pola szczytowego z wyraznymi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

M. Bleuler wypowiedział zasadę, że następstwa cielesne wystrzebienia są tym wybitniejsze, im wcześniej go dokonano; im później dokonano kastracji, tym mniej następstw; rozmiary cielesnych następstw są proporcjonalne do wpływu wytrzebiania na popęd płciowy. Theiler (1960) ujmuje w następujący sposób następstwa psychiczne kastracji: jeżeli kastracja nastąpiła z powodu wykro- czeń przeciw kodeksowi karnemu, osobnik przestaje się bać, staje się spokojny i pewny siebie i to jest największą korzyścią zabiegu. Ludzi tych cechuje sta- łość, zdyscyplinowanie, zgodliwość, pilność. Gwałtowni i agresywni uspoka- jają się, eretyczni oligofrenicy stają się drętwi, wybuchowość uśmierza się lub zanika. Niektórych rzezańców przemiana ta napełnia zadowoleniem; ale bywa inaczej, niektórzy boleją nad swoją niepełnowartościowością męską, martwią się, że się stali niezdolni do. małżeństwa i niepłodni. Zal ten posuwa się cza- sem aż do uczuć nienawiści przeciw całemu światu, szczególnie zaś ludzie ci dyszą zemstą przeciw lekarzom. Zdarza się, że proszą oni o wszczepienie im protez w miejsce jąder. Częsty bywa nastrój dysforyczny, z hipochondrycz- nym przecenianiem cielesnych dolegliwości, uczuciami niższości i niewydol- ności, z ideami ksobnymi i upośledzenia, z przygnębieniem i dążnościami sa- mobójczymi, z chwiejnością afektywną i nietrzymaniem afektów. Czasem za- znaczony jest zespół hiperestetyczno-asteniczny z drażliwością, przeczuleniem, łatwym męczeniem się. Na tym tle pojawia się nierzadko nieuzasadniona zaz- drość, która wzmaga się czasem aż do urojeń niewierności małżeńskiej. Nie- którzy trzebieńcy popadają w pieniactwo, w toksykomanię pod postacią mor- finizmu, analgetomanii, barbituromanii, w nadużywanie hormonów płciowych, w alkoholizm z wyraźną przy tym nietolerancją napojów wyskokowych. Roz- miary zespołu psycho-endokrynologicznego i reakcja na wytrzebienie zależą . W dużym stopniu od struktury psychicznej przedoperacyjnej i od stosunku pa- cjenta do samego zabiegu, który mógł być pożądany lub narzucony. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej mają zdaniem nie- których wykazywać powinowactwo do cyklofrenii, dowodów klinicznych pew- nych jednakże brak. ,Ciężka cukrzyca przebiega czasem z rozdrażnieniem, chwiejnością afektywną i przygnębieniem. Zespół majaczeniowy widuje się czasem w okresie przed zapadnięciem w śpiączkę cukrzycową. Leczenie wstrzą- sami insulinowymi prowadzi do ciężkich zaburzeń ilościowych świadomości, a zarazem do stanów psychotycznych. Chory budząc się ze stanu śpiączkowego zawsze jest w stanie pomrocznym. Niekiedy- jednak stan ten trwa długo, przy czym stwierdzić można wszystk.ie objawy zamroczenia z przestawieniem świa- domości na osobowość rozszczepienną, z podnieceniem psychoruchowym, zu- pełną dezorientacją w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej. Najczęściej stany te mijają po kilku godzinach, czasem trwają jednak dłużej. Stanowią one bezwzględne wskazanie do czasowego przerwania leczenia. Groźnym po- wikłaniem jest natomiast śpiączka przedłużona (coma protractum). Jeżeli nie uda się jej na początku przerwać, to może dojść do ciężkich, nieodwracalnych szkód, w układzie nerwowym ośrodkowym, prowadzących często do zgonu. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, krem neutrogena, proktolog ]

Comments Off

« Previous Entries