Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘proktolog’

Finski psychiatra Carpelan (1957) przebadal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fiński psychiatra Carpelan (1957) przebadał dokładnie 53 chorych, podda- . nych operacyjnemu usunięciu tarczycy. Okazało się, że tyreotoksykoza była powodem operacji tylko u 18 chorych, u 6 zaś nietoksyczne wole, U 9 chorych nie udało się ustalić rozpoznania przedoperacyjnego. Natomiast aż u 19 cho- rych operacji dokonano wskutek błędnego rozpoznania nadczynności tarczycy. W tej ostatniej grupie dolegliwości utrzymywały się po zabiegu lub prędzej albo później pogarszały się. W grupie przypadków z niewątpliwą nadczynnością można było stwierdzić, że tyreotoksykoza była wywołana przez czynniki psy- chiczne, najczęściej r;-atury nerwicowej. Nic też dziwnego, że zabieg operacyjny me .dawał radykalnej poprawy stanu psychicznego, a nawet utrudniał psychote- rapię, Autor domaga się dlatego, by przypadki, które chirurdzy zamierzają poddawać zabiegowi operacyjnemu, były wprzód poddawane obserwacji psy- chiatrycznej i psychoterapii, co pozwoli w większości przypadków uniknąć po- myłek rozpoznawczych i niepotrzebnych operacji. Choroba Basedowa u dzieci występuje bardzo rzadko. W ze- stawieniu Williamsa (1950) było przypadków z pierwszego dziesiątka lat życia ok. PlO, z drugiego dziesiątka 7-800. Pod względem somatycznym przypadki dziecięce nie różnią się od nadczynności tarczycy u dorosłych, a więc na pierw- szy plan wysuwają się objawy wola, wytrzeszczu i przyśpieszenia tętna. Nato- miast objawy psychiczne są u dzieci wybitniejsze, np. niepokój i chwiejność afektywna. W pewnych przypadkach nadpobudliwość psychoruchowa skoja- rzona ze szczególnymi zaburzeniami koordynacji może do złudzenia naśladować pląsawicę Sydenhama .. Poza tym stwierdza się wybitną męczliwość i ogólne osłabienie. Powiększenie tarczycy dochodzi do szczytu dopiero po dłuj:szym trwaniu choroby. Czasem ogólny rozwój somatyczny może doznać pewnych zaburzeń, stwierdza się np. przyśpieszenie wzrostu kośćca i przedwczesne wy- rzynanie się zębów. U chłopców widywano opóźniony rozwój płciowy z eunu- choidyzmem. W przypadku Corboza (1955) powyższe cechy somatyczne szły w parze z nerwowością i psychopatycznymi cechami charakteru. W cześ nie roz- poczęte leczenie hormonalne zapewnia przywrócenie równowagi zarówno w za- kresie objawów somatycznych, jak i psychicznych. [patrz też: , rehabilitacja, olejek makadamia, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

Finski psychiatra Carpelan (1957) przebadal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

M. Bleuler wypowiedział zasadę, że następstwa cielesne wystrzebienia są tym wybitniejsze, im wcześniej go dokonano; im później dokonano kastracji, tym mniej następstw; rozmiary cielesnych następstw są proporcjonalne do wpływu wytrzebiania na popęd płciowy. Theiler (1960) ujmuje w następujący sposób następstwa psychiczne kastracji: jeżeli kastracja nastąpiła z powodu wykro- czeń przeciw kodeksowi karnemu, osobnik przestaje się bać, staje się spokojny i pewny siebie i to jest największą korzyścią zabiegu. Ludzi tych cechuje sta- łość, zdyscyplinowanie, zgodliwość, pilność. Gwałtowni i agresywni uspoka- jają się, eretyczni oligofrenicy stają się drętwi, wybuchowość uśmierza się lub zanika. Niektórych rzezańców przemiana ta napełnia zadowoleniem; ale bywa inaczej, niektórzy boleją nad swoją niepełnowartościowością męską, martwią się, że się stali niezdolni do. małżeństwa i niepłodni. Zal ten posuwa się cza- sem aż do uczuć nienawiści przeciw całemu światu, szczególnie zaś ludzie ci dyszą zemstą przeciw lekarzom. Zdarza się, że proszą oni o wszczepienie im protez w miejsce jąder. Częsty bywa nastrój dysforyczny, z hipochondrycz- nym przecenianiem cielesnych dolegliwości, uczuciami niższości i niewydol- ności, z ideami ksobnymi i upośledzenia, z przygnębieniem i dążnościami sa- mobójczymi, z chwiejnością afektywną i nietrzymaniem afektów. Czasem za- znaczony jest zespół hiperestetyczno-asteniczny z drażliwością, przeczuleniem, łatwym męczeniem się. Na tym tle pojawia się nierzadko nieuzasadniona zaz- drość, która wzmaga się czasem aż do urojeń niewierności małżeńskiej. Nie- którzy trzebieńcy popadają w pieniactwo, w toksykomanię pod postacią mor- finizmu, analgetomanii, barbituromanii, w nadużywanie hormonów płciowych, w alkoholizm z wyraźną przy tym nietolerancją napojów wyskokowych. Roz- miary zespołu psycho-endokrynologicznego i reakcja na wytrzebienie zależą . W dużym stopniu od struktury psychicznej przedoperacyjnej i od stosunku pa- cjenta do samego zabiegu, który mógł być pożądany lub narzucony. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej mają zdaniem nie- których wykazywać powinowactwo do cyklofrenii, dowodów klinicznych pew- nych jednakże brak. ,Ciężka cukrzyca przebiega czasem z rozdrażnieniem, chwiejnością afektywną i przygnębieniem. Zespół majaczeniowy widuje się czasem w okresie przed zapadnięciem w śpiączkę cukrzycową. Leczenie wstrzą- sami insulinowymi prowadzi do ciężkich zaburzeń ilościowych świadomości, a zarazem do stanów psychotycznych. Chory budząc się ze stanu śpiączkowego zawsze jest w stanie pomrocznym. Niekiedy- jednak stan ten trwa długo, przy czym stwierdzić można wszystk.ie objawy zamroczenia z przestawieniem świa- domości na osobowość rozszczepienną, z podnieceniem psychoruchowym, zu- pełną dezorientacją w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej. Najczęściej stany te mijają po kilku godzinach, czasem trwają jednak dłużej. Stanowią one bezwzględne wskazanie do czasowego przerwania leczenia. Groźnym po- wikłaniem jest natomiast śpiączka przedłużona (coma protractum). Jeżeli nie uda się jej na początku przerwać, to może dojść do ciężkich, nieodwracalnych szkód, w układzie nerwowym ośrodkowym, prowadzących często do zgonu. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, krem neutrogena, proktolog ]

Comments Off

« Previous Entries