Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

ZABURZENIA W ZWIAZKU Z CZYNNOSCIAMI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z CZYNNOSCIAMI ROZRODCZYMI KOBIETY Czynności rozrodcze pozostają w żywym związku z czynnościami psychicz- nymi i niejednokrotnie stają się podstawą stanów nierównowagi psychicznej. Miesiączkowanie wiąże się u wielu kobiet z rozdrażnieniem, przeczuleniem i nadwrażliwością na podniety zmysłowe. Wiele kobiet odczuwa w tym czasie zmęczenie lub przygnębienie. Zjawiska te są w granicach fizjologii i nie obni- żają w wydatniejszym stopniu zdolności do pracy. Są jednak kobiety, które w okresie miesiączkowania właśnie odczuwają napływ energii. W okresie tym cechy psychopatyczne i charakteropatyczne mogą się zaostrzyć. Wyrazem tego jest zwiększona w czasie miesiączki skłonność do samobójstwa, oczywiście przy istnieniu odpowiednich przyczyn. U epileptyczek widzi się często narastanie liczby napadów lub czasem w ogóle występowanie napadów w czasie miesiączki. W szpitalach psychiatrycznych stale spostrzega się zwiększone rozdrażnienie chorych psychicznie w tym okresie. Natomiast można stwierdzić wbrew star- szym autorom, że miesiączka sama przez się nie staje się nigdy podłożem psy- choz czynnościowych. Nie istnieją więc psychozy menstruacyjne (M. Bleuler, 1954). W okresie przekwitania zdarza się, że objawy występują- cych w tym czasie zespołów psychotycznych zaostrzają się w związku z krwa- wieniem, co sprawiać może wrażenie, że chodzi o psychozę menstruacyjną. Dalszą. obserwacja dostarcza jednak dowodów, że ten związek przyczynowy jest nieistotny. gdyż podstawą zaburzeń psychicznych jest przekwitanie jako całość. W T. 1931 Frank stworzył pojęcie zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Z chwilą miesiączki ustępują objawy w rodzaju napięcia, drażliwości, chwiejności nastroju, przygnębienia, lęku, uczucia znużenia, wa- hań popędu itd. Są jednak poważni autorzy, którzy mówią czy to o zespole psychosomatycznym napięcia przedmiesiączkowego w wieku pokwitania, czy to psychoza okresowych zależnych od cyklu mie- siączkowego, lub też o cyklicznej psychozie hiperestrogenicznej albo znów zespole czternastego dnia okresu przedmiesiączkowego itd. Wczytując się w opisy tych zaburzeń trudno stwierdzić jakiś jednolity obraz kliniczny, przemawiający za istnieniem psy- chozy menstruacyjnej, którą niektórzy pragnęliby widzieć jako odrębną jed- nostkę nozograficzną. W okresie pokwitania widuje się różne psychozy: stany maniakalne lub depresyjne, zespoły schizofrenoidalne różnego typu, najczęś- ciej jednak zaburzenia neurasteniczno-histeryczne. Ponieważ samo pokwita- nie jest procesem fizjologicznym, trudno w czynniku tym widzieć moment etiologiczny, natomiast zachodzi możliwość autointoksykacji przez okresowo wydzielany w nadmiarze estrogen. Niektórzy mówią też o psychozie lub o zespole hiperfolikulinowym. W przypadkach tych pierwszą myślą lekarza powinno być pytanie, czy też taka psychoza pokwitani:owa lub .menstruacyjna nie jest początkiem schizofrenii albo cyklofrenii. Jeżeli psy- choza taka minie bez ubytków lub z ubytkami nieznacznymi, to tylko czas, i to. przeważnie bardzo długi czas, może rozstrzygnąć, czy w danym przypadku . chodziło o początek schizofrenii prawdziwej lub o pierwszy okres cyklofrenii, czy też o psychozę tego lub innego typu, sprowokowaną objawowo przez leżące na dnie czynniki intoksykacyjne. [więcej w: , olejek kokosowy, poradnia psychologiczna kielce, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

ZABURZENIA W ZWIAZKU Z CZYNNOSCIAMI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wbrew dawnym poglądom, według których one powstają w późnym okresie płuc, zwanym suchotami roz- padowymi, obecnie wiemy, że jamy pojawiają się bardzo często już we wczesnym okresie suchot na tle serowacenia wczesnego nacieku. Jamy powstają najczęściej ze świeżych ognisk wysiękowych, gdy te ulegną serowaceniu, a masy zserowaciałe rozpuszczą się albo rozmiękną i po przebiciu się do oskrzela zostaną wydalone. Jamy mogą powstać także po zserowaceniu tkanki ziarniniakowatej. stare, otorbione już ogniska serowate mogą również tworzyć jamy po zserowaceniu torebki włók- nistej i przebiciu się mas serowatych do oskrzeli. Jamę gruźliczą, łączącą się ze światłem oskrzela, nazywamy otwartą, tę zaś, której ujście do oskrzela znikło wskutek zupełnego zarośnięcia w toku rozrostu i bliznowacenia tkanki łącznej – zam- kniętą wtórnie. Niektórzy przyjmują istnienie także jam pierwo- tnie zamkniętych. Mają one powstawać wtedy, gdy masy serowate .roz- puszczą się i zostaną wessane nie przebijając się do oskrzeli. Dotychczas jednak nie ma bezspornych dowodów anatomicznych, które by przema- wiały za istnieniem takich jam, Rozmiar jam bywa różny, od wielkości ziarna prosa do wielkości ca- łego płata, a nawet jeszcze znaczniejszy w razie połączenia się jam pła- tów sąsiednich, złączonych poprzednio zrostami, Początkowo jama bywa mała, okrągława, w miarę postępu serowacenia zwiększa się, jej kształt staje się jajowaty, nieregularny. nawet kręty lub zatokowaty, zwłaszcza gdy sąsiednie jamy łączą się z sobą. Ściany świeżej jamy są miękkie, strzępiaste; złożone z. mas serowatych, starej – twarde. W typowych przypadkach ściana w starych jamach składa się z 3 warstw. Warstwa wewnętrzna, zwana błoną ropotwórczą (membrana pyogenes), ziarninowa, naciekła białymi krwinkami: wiele jądrzastymi i ulegająca martwicy, zawiera dużo prątków gruźlicy. Błona ta wytwarza obficie ropę w postaci nierównomiernie szarej, mazistej miazgi, na którą skła- dają się bardzo liczna białe krwinki wielojądrzaste. Warstwę środkową mniej lub bardziej czerwoną tworzy swoista, obficie unaczyniona tkanka ziarninowa. [przypisy: , poradnia psychologiczna kielce, magnez i witamina b6, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries