Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

CHOROBY OGÓLNE Wycienczenie i przepracowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY OGÓLNE Wycieńczenie i przepracowanie nie prowadzą same przez się do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym ośrodkowym, chociaż takie jest powszechne mniemanie. Ustrój wycieńczony do ostateczności, jeśli mu się pozwoli na krótki chociażby odpoczynek, powraca zadziwiająco szybko do peł- nej sprawności w zakresie czynności nerwowych wyższych. Widocznie kora mózgowa, jako narząd naczelny, cieszy się w ustroju żywym szczególnymi względami, które pozwalają na jego ochronę w okresie niedoboru ogólnej go- spodarki. Układ nerwowy ośrodkowy staje się jednak szczególnie podatny w tych warunkach na szkodliwe bodźce, np. na wstrząsające przeżycia. Pod ich wpły- wem może wówczas dojść do odczynów psychogennych i zamroczeń, a także do krótkotrwałych zespołów schizofrenoidalnych. Zespół neurasteniczny wystę- puje w stanach wyczerpania zazwyczaj wówczas, gdy poza przepracowaniem i przewlekłymi urazami psychicznymi osobnik poddany jest jeszcze trującym szkodliwościom, np. alkoholu i nikotyny. Pojęcie psychoz pooperacyjnych (psychosis postoperativa) stwo- rzył Kleist (1916). Pod pojęcie to nie podpadają różne psychozy objawowe, wynikające z powikłań; poza czasową bezpośredniością należało dowieść przy- czynowej zależności psychozy od stosunków i warunków stworzonych przez za- bieg operacyjny. Czynnikiem etiologicznym byłyby produkty rozpadu tkanki wchłaniające się wskutek zabiegu i wpływające szkodliwie na przemianę ma- terii, być może w znaczeniu anafilaksji. Wyłącza się więc psychozy reaktywne, endogenne sprowokowane reaktywnie, wywołane przez niedokrwistość, zaka- żenie, zatrucie środkami znieczulającymi, operacyjne wkroczenie w układ wewnątrzwydzielniczy itd. W powstałym na ten temat dużym piśmiennictwie niejednokrotnie zwracano uwagę, że nie ma swoistego gatunku psychozy poope- racyjnej niepodobnej do tych wszystkich zespołów, które widuje się i na innym tle. Opisywano stany amentywns i majaczeniowe, osłupieniowe, halucynozy, zespoły depresyjne, paranoiczne, ekspansywne, stany zamącenia Świadomości itd. Z badań Langego (1961) wynika, że spośród przebadanych 29 przypadków rzekomych psychoz pooperacyjnych tylko jeden mógłby ż zastrzeżeniami speł- niać nałożone ex definitione warunki. Nie ma syndromologicznie swoistych psychoz tego typu. W materiale tym uderzał ogromny odsetek kobiet (79%) i zabiegów na narządach układu wewnątrzwydzielniczego (53%) oraz psychoz reaktywnych (35%). [więcej w: , firma sprzątająca, odżywka do rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

CHOROBY OGÓLNE Wycienczenie i przepracowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krwotoki późne powstają wskutek nadżarcia lub pęknięcia ścień- czułych ścian tętniaków naczyń przebiegających w jamach gruźliczych (haemcptoe aneurysmaticum s. ulcerativum s. cavitarium). Tętniaki, opi- sane już dawno przez Rasmussena, spostrzega się nieraz w jamach gru- źliczych nawet niewielkich, gdyż przy gruźliczym niszczeniu tkanki płuc- nej tętnice pozostają często drożne i nieraz wybitnie się rozszerzają się w przeciwieństwie do żył, które ulegają zakrzepom i zarastają. Krwotoki powstające na tle pęknięcia tętniaków są zwykle bardzo obfite i dlatego niebezpieczne. Późne krwotoki płucne w toku gruźlicy płuc mogą powstawać także na tle biernego przekrwienia płuc. Są to krwotoki płucne i krwionośne przekrwienne (haemc ptoe venostaticum). Spostrzega się je zwłaszcza często w postaciach włóknistych gruźlicy płuc w tym okresie, gdy mięsień sercowy już osłabnie wskutek znacznego utrudnienia ma- łego krążenia. Krwioplucie nieraz powtarzające się może być jednym z pierwszych objawów niewydolności krążenia. Takiego pochodzenia krwioplucie najskutecz- niej usuwa się leżeniem w łóżku i naparstnicą. Krwotoki plucne mogą powstawać nie tylko wskutek zmian anato- micznych w płucach, ale mogą je wywoływać także zmiany liumoralne, hipowitaminozy oraz uszkodzenie sprawno- ści wątroby, wywołane przez zakażenie gruźlicze (Sararoglu). Zmiany humoralne występują w gruźlicy płuc średniej i znacz- nej ciężkości. Polegają one na zwiększeniu w krwi ilości globulin i zmniej- szeniu ilości albumin i, co najważniejsze, na znacznym obniżeniu ilości fibrynogenu. Poziom fibrynogenu, wynoszący u zdrowego człowieka 0,1-0,4 %, w 75% przypadków ciężkiej gruźlicy płuc może obniżyć się do 0,02-0,08 g%. Jednocześnie z tym zmniejsza się w krwi poziom wapnia a wzrasta ilość chlorku sodowego. Uszkodzenie sprawności wątroby sprzyja powstawa- niu krwotoków wskutek niedostarczania ustrojowi przez wątrobę dosta- tecznej ilości protrombiny. [podobne: , magnez i witamina b6, prawo medyczne, opieka medyczna ]

Comments Off