Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

W Klinice Chorób Psychicznych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku zwróciliśmy uwagę (Dolmierski, 1965) na zaburzenia psychiczne, które występują u nie- mowlęcia w razie przedawkowa- nia witaminy “D”. Zwykle pierwsze objawy. przypominają neurastenię: dziecko traci naturalną ruchliwość, przestaje się interesować oto- czeniem, staje się apatyczne i spowolniałe, nie ma ochoty do zabawy, następuje zanik łaknienia i bardzo znamienna uporczywa bezsenność. Po kilku dniach dołącza się wybitna nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, tak że nawet nie- znaczne dotknięcie powoduje reakcję bólową. Objawy te nasilają się i może dojść do zahamowania psychoruchowego aż do osłupienia. W okresie tym często występują objawy kataleptyczne. Bywa. też wzmożenie napędu psychorucho- wego z niepokojem i lękiem. Objawy te nasilają się znacznie nocną porą. Jeżeli lekarz nie spostrzeże się w porę, może opisany stan pogłębiać dalszymi wstrzy- kiwaniami witaminy “D”. Pediatra orientujący się w diagnostyce psychiatrycz- nej zwróci uwagę na fakt, że zaburzenia psychiczne pojawiają się znacznie wcześniej niż typowe objawy somatyczne. W obserwowanych przez nas przy- padkach wszystkie te groźne objawy okazały się odwracalne, a przeprowadzone po kilku latach badania katamnestyczne nie wykazały w sferze psychicznej trwałych ubytków. Tak pomyślnie jednak sprawa się chyba nie kończy, jeżeli lekarz w porę nie zaniecha dalszego wstrzykiwania witaminy “D”. Rycina 64 do- tyczy przypadku szczególnie ciężkiego. Pojawia się wówczas znamienny visus dziecka. Pelagra i inne witaminozy prowdzą do zaburzeń psychicznych, niedostatecznie jeszcze zbadanych. Zwłaszcza następstwa psychiatryczne prze- wlekłych awitaminoz czekają na szczegółowe kliniczne opracowanie. Pelagrę przypisuje się niedoborowi amidu kwasu nikotynowego, który uznaje się za . witaminę- oraz kwasu nikotynowego, który jest prowitaminą. Ciała te stanowią tzw. witaminę PP, której brak prowadzi między innymi do zaburzeń w za- kresie układu nerwowego. Zaburzenia te można leczyć drożdżami, które zawie- rają witaminę PP. Opisy psychoz “pelagrycznycli” budzą często wątpliwości, czy aby istotnie autorzy tych doniesień udowodnili związek przyczynowy za- burzeli. z awitaminozą. Poza stanami neurasteniczno-histerycznymi opisywano psychozy o typie majaczenia, rzadziej splątania, również zespół parafreniczny przypominający omarnicę alkoholową. Psychozy te przebiegają zazwyczaj z sil- nym podnieceniem psychoruchowym i dążnościami samobójczymi. Zdarzają się też zamroczenia o szczególnie ciężkim przebiegu. Wczesne zastosowanie odpo- wiednich witamin usuwa zaburzenia psychiczne. Rokowanie jest niepomyślne, jeżeli w przebiegu majaczenia lub po jego ustąpieniu stwierdzi się zespół Korsakowa, świadczy on bowiem o organicznym uszkodzeniu tkanki móz- gowej. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, olejowanie włosów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

W Klinice Chorób Psychicznych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan wyniszczenia przy nowotworach złośliwych zwłaszcza przy rakach przewodu pokarmowego, prowadzi najczęściej do ma- jaczenia. Czynnikiem trującym bywają wytwory rozpadu guza, chociaż i samo wyniszczenie trzeba brać pod uwagę. Majaczenie występuje czasem dopiero po zabiegu operacyjnym. Czasem widuje się i stany pomroczne, inne natomiast psychozy znacznie rzadziej. Stan odwodnienia ustroju bywa często przyczyną psychoz, zwła- szcza typu majaczeniowego. Zdarzające się w przebiegu różnych ciężkich cho- rób ogólnych, również w stanach pooperacyjnych przy niedostatecznej opiece pielęgniarskiej, stany majaczeniowe przypisać należy częstokroć wyłącznie lub w dużej mierze odwodnieniu. Opisywane przez zbłąkanych na pustyni podróż- ników zjawisko tata morgana zdaje się być właśnie takim delirium, wywoła- nym niedoborem wody w ustroju. Tak jak u głodujących, tak i u spragnionych treść omamów wzrokowych spełnia katatymicznie naj głębsze życzenie zaspo- kojenia pragnienia: nieszczęśliwcy widzą tuż, tuż oazę z bujną roślinnością, źródła, rzeki. Fakt, że i drudzy podróżni przeżywają te same omamowe wizje nie przeciwstawia się rozpoznawaniu delirium, tłumaczy się to bowiem su- gestywnością delirantów. Co prawda, fizycy usiłują wytłumaczyć zjawisko tata morgana szczególnymi prawami optyki, jednakże wyjaśnienia te nie są prze- konywające. ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE Głównie dzięki badaniom M. Bleulera (1954) i jego szkoły rozszerzyly się znacznie nasze wiadomości o zaburzeniach psychicznych pochodzenia wew- nątrzwydzielniczego. Autor ten stworzył pojęcie psychiatrii endokrynologicznej. Zaburzenia psychiczne na tym tle da się sprowadzić do zespołu, któremu ba- dacz ten nadał nazwę zespołu psychoendokrynologicznego (endokrines Psychosyndrom). Można by również mówić o objawach psychicz- nych zespołu dokrewnego albo o zespole zaburzeń psychicznych wewnątrzwy- dzielniczych. Na zespół ten składają się trzy grupy objawów: zaburzenia na- stroju, napędu psychicznego oraz poszczególnych popędów. Rzecz prosta, roz- poznawczo istotne są objawy somatyczne i wyniki badań pomocniczych. Z ba- dań endokrynologicznych wiadomo, że trudno mówić o wypadnięciu czy nie- doborze albo nadmiarze jednego hormonu. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, sklep kolagen, olejowanie włosów ]

Comments Off