Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Finski psychiatra Carpelan (1957) przebadal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fiński psychiatra Carpelan (1957) przebadał dokładnie 53 chorych, podda- . nych operacyjnemu usunięciu tarczycy. Okazało się, że tyreotoksykoza była powodem operacji tylko u 18 chorych, u 6 zaś nietoksyczne wole, U 9 chorych nie udało się ustalić rozpoznania przedoperacyjnego. Natomiast aż u 19 cho- rych operacji dokonano wskutek błędnego rozpoznania nadczynności tarczycy. W tej ostatniej grupie dolegliwości utrzymywały się po zabiegu lub prędzej albo później pogarszały się. W grupie przypadków z niewątpliwą nadczynnością można było stwierdzić, że tyreotoksykoza była wywołana przez czynniki psy- chiczne, najczęściej r;-atury nerwicowej. Nic też dziwnego, że zabieg operacyjny me .dawał radykalnej poprawy stanu psychicznego, a nawet utrudniał psychote- rapię, Autor domaga się dlatego, by przypadki, które chirurdzy zamierzają poddawać zabiegowi operacyjnemu, były wprzód poddawane obserwacji psy- chiatrycznej i psychoterapii, co pozwoli w większości przypadków uniknąć po- myłek rozpoznawczych i niepotrzebnych operacji. Choroba Basedowa u dzieci występuje bardzo rzadko. W ze- stawieniu Williamsa (1950) było przypadków z pierwszego dziesiątka lat życia ok. PlO, z drugiego dziesiątka 7-800. Pod względem somatycznym przypadki dziecięce nie różnią się od nadczynności tarczycy u dorosłych, a więc na pierw- szy plan wysuwają się objawy wola, wytrzeszczu i przyśpieszenia tętna. Nato- miast objawy psychiczne są u dzieci wybitniejsze, np. niepokój i chwiejność afektywna. W pewnych przypadkach nadpobudliwość psychoruchowa skoja- rzona ze szczególnymi zaburzeniami koordynacji może do złudzenia naśladować pląsawicę Sydenhama .. Poza tym stwierdza się wybitną męczliwość i ogólne osłabienie. Powiększenie tarczycy dochodzi do szczytu dopiero po dłuj:szym trwaniu choroby. Czasem ogólny rozwój somatyczny może doznać pewnych zaburzeń, stwierdza się np. przyśpieszenie wzrostu kośćca i przedwczesne wy- rzynanie się zębów. U chłopców widywano opóźniony rozwój płciowy z eunu- choidyzmem. W przypadku Corboza (1955) powyższe cechy somatyczne szły w parze z nerwowością i psychopatycznymi cechami charakteru. W cześ nie roz- poczęte leczenie hormonalne zapewnia przywrócenie równowagi zarówno w za- kresie objawów somatycznych, jak i psychicznych. [patrz też: , rehabilitacja, olejek makadamia, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Finski psychiatra Carpelan (1957) przebadal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tężyczka (tetania) na tle niezbyt ściśle sprecyzowanego pojęcia spazmofilii jest jednostką, której psychiatrzy powinni poświęcić więcej niż do- tąd uwagi. Spazmofilia występuje najczęściej u małych dzieci, rzadziej u star- szych. Przy zbieraniu wywiadów należy retrospektywnie pytać o te zjawiska. Rozpoznawczó znamienne są objawy nadpobudliwości nerwów obwodowych na prąd galwaniczny: skurcz mięśniowy po otwarciu katody poniżej 5 miliampe- rów. Objaw Chvostka polega na skurczu mięśni twarzy po uderzeniu w nerw twarzowy. Objaw Trousseau – po zaciśnięciu ramienia występuje trwały skurcz tężcowy mięśni przedramienia i zginaczy palców ręki z ustawieniem jak do pisania: albo jak u położnika. Tutaj zalicza się również, skurcz głośni (laryn- gospasmus), występujący u dzieci w postaci świszczącego, piejącego oddechu podczas zdenerwowania; w cięższych przypadkach dochodzi do napadów dusz- ności z sinicą, bezdechem i drgawkami. W napadach tężyczki znamienny skurcz mięśni rąk i nóg (carpopedalspasmus) może się utrzymywać od kilku godzin do kilku dni i ustępuje po wlewkach chloralhydratu lub barbituranów oraz po leczeniu przetworami wapnia.Skurcze te mogą dotyczyć kanalików oskrze- lowych (bronchotetania), powodując sinicę i duszność podobną do dychawicy. Tężyczkę u dorosłych nierzadko bierze się mylnie za padaczkę. Badanie krwi na zawartość wapnia daje wartości poniżej 9 mg%. Jak wiadomo dzisiaj, tężyczka nie jest chorobą, lecz pelietiologicznym zespo- łem. Rozróżniono: te tania hypocalcaemica, parathyreogenes, enterogenes, neph- rogenes, 1ecalcificatoria; istnieje jednak również tetania normocalcaemica (idio- pathica), którą można ujawnić za pomocą hiperwentylacji. Ta ostatnia próba wypada jednak czasem dodatnio u zdrowych ludzi, jeżeli zbyt długo robią głębokie wdechy. Nie udało się przeciągnąć ostrej granicy między normą i pa- tologią, niektórzy uważają za granicę normy 100 wdechów lub 5-minutową hiperwentylację. Wymienione wyżej próby są dalekie od ścisłości. Próba elek- tromiograficzna wymaga specjalnej aparatury. [przypisy: , wkładki sfp, gabinet ginekologiczny, olejek makadamia ]

Comments Off