Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Majaczenie zakazne moze przebiegac bez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Majaczenie zakaźne może przebiegać bez gorączki, np. w charłactwie, marazmie, w alkoholizmie przewlekłym (pneumoma potatorum) itd. Z drugiej strony liczyć się trzeba z możliwością go- rączki pochodzenia ośrodkowego, np. hyperthermia catatonica. Różnicowanie może nastręczać wątpliwości w przypadkach majaczenia które np. u alkoholików może przybierać znamiona majaczenia drżennego i zasła- niać w ten sposób tło zakaźne. Druga grupa trudności dotyczy psychoz schizofrenoi- dalnych, co do których w praktyce często trudno orzec, czy są to epizodyczne ze- społy psychotyczne, wywołane jednorazowo przez zakażenie, czy też może chodzić tu tylko o obostrzenie schizofrenii już przedtem istniejącej. Często jesteśmy w tym położeniu, że istotnie to zagadnienie możemy rozstrzygnąć dopiero po dłuższym upływie czasu, a więc gdy psychoza minie bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków schizofrenicznych. Zapobieganie i leczenie wynikają z podanych powyżej zasad postępo- wania rozpoznawczego. Powstają mianowicie dwie grupy zagadnień: 1) zapobiega- nie i lecznicze zwalczanie choroby zakaźnej leżącej u podstaw psychozy, 2) zapo- bieganie i leczenie powikłania psychotycznego. Zagadnienie pierwsze jest natury internistycznej, z czego wynika, że psychiatria musi dobrze znać klinikę chorób za- kaźnych, Pierwsza grupa zagadnień jest praktycznie ważna dlatego, że w ostrych psychozach czynnik zakaźny nie zawsze się ujawnia. W obrazie klinicznym górują objawy psychiczne i nikomu na myśl nie przychodzi wezwać internistę. Przypadki te trafiają bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego, który powinien być wypo- sażony we wszystkie sposoby diagnostyczne, by móc jak naj wcześniej wykryć tło zakaźne i określić przyrodę drobnoustrojów chorobotwórczych. Zazwyczaj w cięż- kich psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, np. w delirium lub w amencji, nie ma czasu na tak szczegółowe badania. Jeśli chce się chorego ura- tować, musi się przystąpić do leczenia natychmiast. W. przypadkach tych dzisiaj, gdy wstępne doraźne badania pozwolą wyłączyć tło niezakaźne lub wskazują tylko przypuszczalnie na etiologię zakaźną, wtedy natychmiast – według starożytnej za- sady observatio morbi meditatio mortis – stosujemy wszystkie dostępne środki zdolne w zarodku stłumić zakażenie niezależnie od jego pochodzenia. Stosujemy duże dawki antybiotyków różnego rodzaju, stosujemy przetaczanie krwi o ile możności całkowite (exsanguinotransfusio), dbamy ze wszystkich sil: o należyte nawodnienie ustroju, przeciwdziałamy odleżynom, podtrzymujemy krążenie. Wszystkie te środki zapo- biegawczo-lecznicze są bardzo ważne w psychozach przebiegających z podnieceniem psychoruchowym. Gdy uda nam się przedłużyć życie chorego do czasu zdobycia wyników badań pracowniczych. leczenie przeciwzakaźne staje się bardziej świa- dome celu i zwraca się specjalnie przeciw drobnoustrojowi, który jest przyczyną danej jednostki nozologicznei. . [więcej w: , okulista, olejek kokosowy na włosy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Majaczenie zakazne moze przebiegac bez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomopatologicznie widuje się w tych przypadkach mnogie wybroczyny, rozsiane w mózgu, zwłaszcza w jądrach podstawnych. Jeżeli chory odzyska sen- sorium, to przebywa dłuższy czas w stanie ciężkiego zamroczenia, któremu to- warzyszą jaktacje i hiperkinezy, prawdopodobnie wywodzące się z między- mózgowia. Jeżeli chory wyjdzie żywo z tego powikłania, może zachować neuro- logiczne pozostałości objawów ogniskowych. Natomiast pod względem psychicz- nym, pomijając zupełną niepamięć z okresu zamroczenia, może nie być nastę- powych ubytków psycheorganicznych. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku przeżyliśmy takie powikłanie, pomyślnie zakończone po blisko dwu- tygodniowym zamroczeniu, po czym ciężki i uporczywy zespół paranoidalny ustąpił trwale, nie pozostawiając ubytków. W innym naszym przypadku śpiączki przedłużonej uległa trwałemu wyleczeniu parafrenia. Choroba Cushinga przebiega ze znamiennym objawami zespołu psy- choendokrynologicznego. Rozpoznanie choroby Cushinga opiera się na obja- wach somatycznych: otłuszczenie, zaburzenia przemiany spoczynkowej, osteo- porosis, hypertrichosis, ciemnoczerwone sbiae cutis distensae, zaburzenia płciowe w ,rodzaju niemocy, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, nad- ciśnienie, łysienie ha głowie, wygląd pletoryczny, wydzielanie 17-ketosteroidu. Zaburzenia psychiczne pojawiają się równocześnie z pierwszymi objawami somatycznymi lub mogą je nawet o pół roku wyprzedzać (Schwóbel, 1954). Nastrój tych chorych bywa różny: przygnębienie z drażliwością i podnieceniem albo apatia, wzmagająca się w rzadkich przypadkach aż do osłupienia. Schwo- bel stwierdził przygnębienie tylko u 2 spośród 7 chorych, również u 2 była euforia, u reszty stwierdzało się zmienność nastroju. Próby tłumaczenia zabu- rzeńnastroju reakcją na stan chorobowy okazały się niesłuszne, gdyż nawet młode kobiety nie martwią się zbytnio zniekształceniem ciała. Ńapęd bywa przeważnie wzmożony, rzadziej obniżony, często stwierdza się wahania na- pędu, zresztą nie idące równolegle ze zmianami nastroju i niezależne od cięż- kości endokrynopatii. Poszczególne popędy zachowują się różnie pod względem kierunku i siły. Widuje się wzmożoną potrzebę snu obok zaburzeń snu, brak łaknienia obok nienasyconej żarłoczności. Przeważnie łaknienie jest wzmożone. U większości chorych popęd płciowy jest obniżony aż do zupełnego wygasze- nia. Schwobel tylko u jednej chorej stwierdził zachowaną libido, mimo zabu- rzeń miesiączkowania i braku orgazmu. U 3 kobiet można było stwierdzić wzmo- żenie popędu macierzyńskiego. Zaburzenia psychiczne cofają się szybko, gdy tylko uda się operacyjnie lub radioterapeutycznie usunąć przyczynę nadmier- nego wydzielania hormonu kory nadnerczy. [więcej w: , Prywatne przedszkole Kraków, olejek kokosowy na włosy, odzież dla dzieci ]

Comments Off