Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘okulista’

Majaczenie zakazne moze przebiegac bez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Majaczenie zakaźne może przebiegać bez gorączki, np. w charłactwie, marazmie, w alkoholizmie przewlekłym (pneumoma potatorum) itd. Z drugiej strony liczyć się trzeba z możliwością go- rączki pochodzenia ośrodkowego, np. hyperthermia catatonica. Różnicowanie może nastręczać wątpliwości w przypadkach majaczenia które np. u alkoholików może przybierać znamiona majaczenia drżennego i zasła- niać w ten sposób tło zakaźne. Druga grupa trudności dotyczy psychoz schizofrenoi- dalnych, co do których w praktyce często trudno orzec, czy są to epizodyczne ze- społy psychotyczne, wywołane jednorazowo przez zakażenie, czy też może chodzić tu tylko o obostrzenie schizofrenii już przedtem istniejącej. Często jesteśmy w tym położeniu, że istotnie to zagadnienie możemy rozstrzygnąć dopiero po dłuższym upływie czasu, a więc gdy psychoza minie bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków schizofrenicznych. Zapobieganie i leczenie wynikają z podanych powyżej zasad postępo- wania rozpoznawczego. Powstają mianowicie dwie grupy zagadnień: 1) zapobiega- nie i lecznicze zwalczanie choroby zakaźnej leżącej u podstaw psychozy, 2) zapo- bieganie i leczenie powikłania psychotycznego. Zagadnienie pierwsze jest natury internistycznej, z czego wynika, że psychiatria musi dobrze znać klinikę chorób za- kaźnych, Pierwsza grupa zagadnień jest praktycznie ważna dlatego, że w ostrych psychozach czynnik zakaźny nie zawsze się ujawnia. W obrazie klinicznym górują objawy psychiczne i nikomu na myśl nie przychodzi wezwać internistę. Przypadki te trafiają bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego, który powinien być wypo- sażony we wszystkie sposoby diagnostyczne, by móc jak naj wcześniej wykryć tło zakaźne i określić przyrodę drobnoustrojów chorobotwórczych. Zazwyczaj w cięż- kich psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, np. w delirium lub w amencji, nie ma czasu na tak szczegółowe badania. Jeśli chce się chorego ura- tować, musi się przystąpić do leczenia natychmiast. W. przypadkach tych dzisiaj, gdy wstępne doraźne badania pozwolą wyłączyć tło niezakaźne lub wskazują tylko przypuszczalnie na etiologię zakaźną, wtedy natychmiast – według starożytnej za- sady observatio morbi meditatio mortis – stosujemy wszystkie dostępne środki zdolne w zarodku stłumić zakażenie niezależnie od jego pochodzenia. Stosujemy duże dawki antybiotyków różnego rodzaju, stosujemy przetaczanie krwi o ile możności całkowite (exsanguinotransfusio), dbamy ze wszystkich sil: o należyte nawodnienie ustroju, przeciwdziałamy odleżynom, podtrzymujemy krążenie. Wszystkie te środki zapo- biegawczo-lecznicze są bardzo ważne w psychozach przebiegających z podnieceniem psychoruchowym. Gdy uda nam się przedłużyć życie chorego do czasu zdobycia wyników badań pracowniczych. leczenie przeciwzakaźne staje się bardziej świa- dome celu i zwraca się specjalnie przeciw drobnoustrojowi, który jest przyczyną danej jednostki nozologicznei. . [więcej w: , okulista, olejek kokosowy na włosy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Majaczenie zakazne moze przebiegac bez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z POKWITANIEM (PUBERT AS) I tu można powiedzieć, że nie istnieje “psychoza pokwitania”. To, co daw- niej tak nazywano, to była najczęściej schizofrenia, która zwykła się ujawniać w okresie pokwitania. Oprócz schizofrenii prostej (schizophrenia ,simplex) w. tym okresie często wybucha hebefrenia i katatonia albo jako zespoły ostre, przemijające bez ubytków, albo, znacznie częściej, jako ostry początek prze- . wlekł ego procesu schizofrenicznego. Również w okresie pokwitania nierzadko pojawia się jeden z zespołów cyklofrenicznych. Najczęściej chodzi tutaj o pierw- szy okres psychotyczny, zapoczątkowujący przewlekły, chociaż w okresach re- misji utajony klinicznie, proces cyklofreniczny. Zespół paranoidalny jest w okresie pokwitania rzadkością, a już w ogóle nie widzi się parafrenii lub paranoi. Zespól kataleptyczny występuje w tym okresie tylko w łączności z ka- tatonią; czasem na podłożu jakiejś innej sprawy podstawowej, która raczej przypadkiem zdarzy się w okresie pokwitania. To samo dotyczy zespołów psy- chotycznych przebiegających z zaburzeniami świadomości. Natomiast zespoły reaktywne z histerią na czele nie należą tu do rzadkości. Osobna wzmianka należy się nerwicy natręctw, która bardzo często ujawnia się po raz pierwszy w okresie pokwitania, często pod postacią skrupulatyzmu. Ten okres rozwoju nerwic natręctw może następnie na wiele lat, a nawet na parę dziesiątków lat zupełnie ustąpić. Ale w wywiadzie tych chorych niejednokrotnie taka zapo- wiedź przyszłej ciężkiej nerwicy natręctw da się odnaleźć. Ze spraw organicz- nych wymienić trzeba padaczkę samoistną, która często wychodzi na jaw po raz pierwszy w okresie pokwitania lub w ogóle w wieku młodzieńczym. Jak z tego widać, pokwitanie jest okresem przełomu. wewnątrzwydzielniczego, który z przyczyn bliżej jeszcze nie zbadanych usposabia do wybuchu wielu cierpień psychicznych i organicznych, i czynnościowych, sam jednak w sobie. jest fizjologicznym okresem rozwoju osobniczego i jako taki na pewno nie jest czynnikiem etiologicznym, chociaż współdziała w wytworzeniu warunków powstania choroby. [przypisy: , okulista, Karmy dla psów, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off