Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

CHOROBY OGÓLNE Wycienczenie i przepracowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY OGÓLNE Wycieńczenie i przepracowanie nie prowadzą same przez się do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym ośrodkowym, chociaż takie jest powszechne mniemanie. Ustrój wycieńczony do ostateczności, jeśli mu się pozwoli na krótki chociażby odpoczynek, powraca zadziwiająco szybko do peł- nej sprawności w zakresie czynności nerwowych wyższych. Widocznie kora mózgowa, jako narząd naczelny, cieszy się w ustroju żywym szczególnymi względami, które pozwalają na jego ochronę w okresie niedoboru ogólnej go- spodarki. Układ nerwowy ośrodkowy staje się jednak szczególnie podatny w tych warunkach na szkodliwe bodźce, np. na wstrząsające przeżycia. Pod ich wpły- wem może wówczas dojść do odczynów psychogennych i zamroczeń, a także do krótkotrwałych zespołów schizofrenoidalnych. Zespół neurasteniczny wystę- puje w stanach wyczerpania zazwyczaj wówczas, gdy poza przepracowaniem i przewlekłymi urazami psychicznymi osobnik poddany jest jeszcze trującym szkodliwościom, np. alkoholu i nikotyny. Pojęcie psychoz pooperacyjnych (psychosis postoperativa) stwo- rzył Kleist (1916). Pod pojęcie to nie podpadają różne psychozy objawowe, wynikające z powikłań; poza czasową bezpośredniością należało dowieść przy- czynowej zależności psychozy od stosunków i warunków stworzonych przez za- bieg operacyjny. Czynnikiem etiologicznym byłyby produkty rozpadu tkanki wchłaniające się wskutek zabiegu i wpływające szkodliwie na przemianę ma- terii, być może w znaczeniu anafilaksji. Wyłącza się więc psychozy reaktywne, endogenne sprowokowane reaktywnie, wywołane przez niedokrwistość, zaka- żenie, zatrucie środkami znieczulającymi, operacyjne wkroczenie w układ wewnątrzwydzielniczy itd. W powstałym na ten temat dużym piśmiennictwie niejednokrotnie zwracano uwagę, że nie ma swoistego gatunku psychozy poope- racyjnej niepodobnej do tych wszystkich zespołów, które widuje się i na innym tle. Opisywano stany amentywns i majaczeniowe, osłupieniowe, halucynozy, zespoły depresyjne, paranoiczne, ekspansywne, stany zamącenia Świadomości itd. Z badań Langego (1961) wynika, że spośród przebadanych 29 przypadków rzekomych psychoz pooperacyjnych tylko jeden mógłby ż zastrzeżeniami speł- niać nałożone ex definitione warunki. Nie ma syndromologicznie swoistych psychoz tego typu. W materiale tym uderzał ogromny odsetek kobiet (79%) i zabiegów na narządach układu wewnątrzwydzielniczego (53%) oraz psychoz reaktywnych (35%). [więcej w: , firma sprzątająca, odżywka do rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

CHOROBY OGÓLNE Wycienczenie i przepracowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najczęściej jama goi się w je- dnym miejscu, w innych zaś miejscach sprawa serowato-rozpadowa sze- rzy się dalej i zagraża wciąż zakażeniem zdrowych części obu płuc przez aspirację miazgi serowatej drogą oskrzelową. Los jamy gruźliczej może zależeć także od stanu doprowa- dzającego oskrzela. W warunkach fizjologicznych oskrzele w okresie wdechu wydłuża się i rozszerza, a podczas wydechu skraca się i zwęża. W stanach chorobowych światło oskrzela może się zmniejszać np. wsku- tek nagromadzenia się w nim gęstej wydzieliny lub obecności w nim zmian gruźliczych. W tych warunkach oskrzele pozostając podczas wde- chu częściowo drożne, może ulec zamknięciu w okresie wydechu. Powstaje wtedy mechanizm zastawkowy, zezwalający na dostawanie się powietrza do ·jamy podczas wdechu, bez możliwości wydostania się z niej w okresie wydechu. W następstwie tego jama coraz bardziej się powiększa i moze osiągnąć duże rozmiary. Jest to tzw. jama rozdeta. Powstawaniu takiej jamy sprzyja w gruźlicy płuc także rozległa niedodma pluca dookoła jamy. Rozpoznanie rozdętej jamy ma duże znaczenie praktyczne, gdyż powoduje ona nieskuteczność leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, ta bowiem jeszcze bardziej powiększa rozmiary jamy. Prócz zmian swoistych, zwanych również zmianami gruźliczymi stwierdza się w gruźlicy płuc zmiany nieswoiste, zwane też „towarzyszącymi gruźliczymi zmianami gruźliczymi” . Mianowicie dookoła gruzełków oraz świeżych ognisk swoistego zapale- nia gruźliczego znajduje się zwykle pas przekrwienia (hypel- oemia pulmonum), a nawet zapalenia obocznego (inflammatio collateralis). Jak zaznaczyłem już wyżej, niektórzy są zdania, że zapa- lenie to może być również swoiste. Sprawa zapalna może dotyczyć nie tylko płuc, ale także opłucnej. Opłucna w ogóle oddziaływa żywo na zmiany gruźlicze w płucu, zwłaszcza usadowione w jej pobliżu. Zapalenie opłucnej stwierdza się w sąsiedztwie ogniska pierwotnego już w pierwszym okresie gruźlicy płuc. Zwykle jest to zapalenie suche. Może ono wywołać miejscowe zgrubienie opłucnej albo zrost opłucnej. W dalszym przebiegu gruźlicy płuc dołącza się nieraz zapalenie opłucnej włóknikowe, surowiczo- włóknikowe, surowicze, niekiedy ropne lub krwotoczne. Wysięki włó- knikowy i surowiczo-włóknikowy mogą wsysać się, częściej wiodą poprzez zwłóknienie do zrostów płaszczyźnianych, postronkowatych lub pasmo- watych, a nieraz i do znacznego zgrubienia opłucnej. [patrz też: , Bielizna nocna damska, odżywka do rzęs, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off