Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Przedawkowanie witamin.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku zwróciliśmy uwagę (Dolmierski, 1965) na zaburzenia psychiczne, które występują u niemowlęcia w razie przedawkowania witaminy “D”. Zwykle pierwsze objawy przypominają neurastenię: dziecko traci naturalną ruchliwość, przestaje się interesować otoczeniem, staje się apatyczne i spowolniałe, nie ma ochoty do zabawy, następuje zanik łaknienia i bardzo znamienna uporczywa bezsenność. Po kilku dniach dołącza się wybitna nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, tak że nawet nieznaczne dotknięcie powoduje reakcję bólową. Objawy te nasilają się i może dojść do zahamowania psychoruchowego aż do osłupienia. W okresie tym często występują objawy kataleptyczne. Bywa też wzmożenie napędu psychoruchowego z niepokojem i lękiem. Objawy te nasilają się znacznie nocną porą. Jeżeli lekarz nie spostrzeże się w porę, może opisany stan pogłębiać dalszymi wstrzykiwaniami witaminy “D”. Pediatra orientujący się w diagnostyce psychiatrycznej zwróci uwagę na fakt, że zaburzenia psychiczne pojawiają się znacznie wcześniej niż typowe objawy somatyczne. W obserwowanych przez nas przypadkach wszystkie te groźne objawy okazały się odwracalne, a przeprowadzone po kilku latach badania katamnestyczne nie wykazały w sferze psychicznej trwałych ubytków. Tak pomyślnie jednak sprawa się chyba nie kończy, jeżeli lekarz w porę nie zaniecha dalszego wstrzykiwania witaminy “D”.  Dotyczy to przypadku szczególnie ciężkiego. Pojawia się wówczas znamienny visus dziecka. Pelagra i inne witaminozy prowadzą do zaburzeń psychicznych, niedostatecznie jeszcze zbadanych. Zwłaszcza następstwa psychiatryczne przewlekłych awitaminoz czekają na szczegółowe kliniczne opracowanie. Pelagrę przypisuje się niedoborowi amidu kwasu nikotynowego, który uznaje się za witaminę oraz kwasu nikotynowego, który jest prowitaminą. Ciała te stanowią tzw. witaminę PP, której brak prowadzi między innymi do zaburzeń w zakresie układu nerwowego. Zaburzenia te można leczyć drożdżami, które zawierają witaminę PP. Opisy psychoz “pelagrycznych” budzą często wątpliwości, czy aby istotnie autorzy tych doniesień udowodnili związek przyczynowy zaburzeń z awitaminozą. Poza stanami neurasteniczno-histerycznymi opisywano psychozy o typie majaczenia, rzadziej splątania, również zespół parafreniczny przypominający omamicę alkoholową. Psychozy te przebiegają zazwyczaj z silnym podnieceniem psychoruchowym i dążnościami samobójczymi. Zdarzają się też zamroczenia o szczególnie ciężkim przebiegu. Wczesne zastosowanie odpowiednich witamin usuwa zaburzenia psychiczne. Rokowanie jest niepomyślne, jeżeli w przebiegu majaczenia lub po jego ustąpieniu stwierdzi się zespół Korsakowa, świadczy on bowiem o organicznym uszkodzeniu tkanki mózgowej. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, olejowanie włosów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Przedawkowanie witamin.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fizjologiczne procesy, które leżą u podstaw tego przełomu, same przez się nie wystarczają tutaj. Muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne, sprzęgające się z tamtymi, aby wyzwolić jeden z zespołów czynnościowych, spotykanych w tym okresie. Do najczęstszych psychoz tego okresu należy depresja. Odznacza się ona wybitnym lękiem, częste bywają też tutaj postacie podniecenia psychoruchowego (melancholia agitata). Urojenia hipochondryczne są tutaj szczególnie silnie podkreślone. Często stwierdzić można ogromną rolę czynników reaktywnych. Czasem można mówić wręcz o mieszanym zespole depresyjno-histerycznym. W dawnym piśmiennictwie znaleźć można określenie hystero-melancholia, które niesłusznie wyszło z użycia. Obecność składników histerycznych w obrazie klinicznym pogarsza rokowanie. Znane są też mieszane zespoły depresyjno-schizofrenoidalne. Poza składnikami melancholii stwierdza się wówczas mniej lub więcej wyraźną sztywność afektu, brak łączności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, zachowanie negatywistyczne, pewną sztuczność wyrazu lub pustą pozę. Urojenia grzeszności zatracają tu znamienne poczucie winy, a w to miejsce wchodzą urojenia prześladowcze lub przynajmniej wyraźnie zaznaczona nieufność. Czasem w wyniku leczenia ustępują składniki melancholii, a pozostają lub nawet wzmacniają się składniki schizofreniczne. Te mieszane zespoły są oporniejsze na leczenie, ale rokowanie bynajmniej nie jest beznadziejne, zwłaszcza przy leczeniu wstrząsami insulinowymi i largaktylem. Najczęściej chodzi tu o zespoły paranoidalny lub katatoniczny, nigdy zaś w tym wieku o hebefreniczny. Zarówno zespół katatoniczny, jak i – zwłaszcza – paranoidalny mogą wystąpić samodzielnie, bez domieszki depresyjnej. W zespole paranoidalnym u przekwitających kobiet górują urojenia zazdrości lub prześladowcze treści erotycznej. Nierzadko w tym okresie bierze początek zespół parafreniczny lub przewlekła parafrenia. Widuje się też zespół paranoiczny lub paranoję. Ta ostatnia szczególnie często osnuta jest na motywach urojonej miłości i przebiega z dość wyraźnie przebijającymi w obrazie klinicznym elementami wielkościowymi. Nie należy też do rzadkości zespół maniakalny, który u kobiet również przepojony bywa treścią erotyczną. Czasem spotkać można parafrenię z cechami maniakalnymi. [podobne: , rehabilitacja, oczyszczalnie przydomowe, trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries