Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

W Klinice Chorób Psychicznych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku zwróciliśmy uwagę (Dolmierski, 1965) na zaburzenia psychiczne, które występują u nie- mowlęcia w razie przedawkowa- nia witaminy “D”. Zwykle pierwsze objawy. przypominają neurastenię: dziecko traci naturalną ruchliwość, przestaje się interesować oto- czeniem, staje się apatyczne i spowolniałe, nie ma ochoty do zabawy, następuje zanik łaknienia i bardzo znamienna uporczywa bezsenność. Po kilku dniach dołącza się wybitna nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, tak że nawet nie- znaczne dotknięcie powoduje reakcję bólową. Objawy te nasilają się i może dojść do zahamowania psychoruchowego aż do osłupienia. W okresie tym często występują objawy kataleptyczne. Bywa. też wzmożenie napędu psychorucho- wego z niepokojem i lękiem. Objawy te nasilają się znacznie nocną porą. Jeżeli lekarz nie spostrzeże się w porę, może opisany stan pogłębiać dalszymi wstrzy- kiwaniami witaminy “D”. Pediatra orientujący się w diagnostyce psychiatrycz- nej zwróci uwagę na fakt, że zaburzenia psychiczne pojawiają się znacznie wcześniej niż typowe objawy somatyczne. W obserwowanych przez nas przy- padkach wszystkie te groźne objawy okazały się odwracalne, a przeprowadzone po kilku latach badania katamnestyczne nie wykazały w sferze psychicznej trwałych ubytków. Tak pomyślnie jednak sprawa się chyba nie kończy, jeżeli lekarz w porę nie zaniecha dalszego wstrzykiwania witaminy “D”. Rycina 64 do- tyczy przypadku szczególnie ciężkiego. Pojawia się wówczas znamienny visus dziecka. Pelagra i inne witaminozy prowdzą do zaburzeń psychicznych, niedostatecznie jeszcze zbadanych. Zwłaszcza następstwa psychiatryczne prze- wlekłych awitaminoz czekają na szczegółowe kliniczne opracowanie. Pelagrę przypisuje się niedoborowi amidu kwasu nikotynowego, który uznaje się za . witaminę- oraz kwasu nikotynowego, który jest prowitaminą. Ciała te stanowią tzw. witaminę PP, której brak prowadzi między innymi do zaburzeń w za- kresie układu nerwowego. Zaburzenia te można leczyć drożdżami, które zawie- rają witaminę PP. Opisy psychoz “pelagrycznycli” budzą często wątpliwości, czy aby istotnie autorzy tych doniesień udowodnili związek przyczynowy za- burzeli. z awitaminozą. Poza stanami neurasteniczno-histerycznymi opisywano psychozy o typie majaczenia, rzadziej splątania, również zespół parafreniczny przypominający omarnicę alkoholową. Psychozy te przebiegają zazwyczaj z sil- nym podnieceniem psychoruchowym i dążnościami samobójczymi. Zdarzają się też zamroczenia o szczególnie ciężkim przebiegu. Wczesne zastosowanie odpo- wiednich witamin usuwa zaburzenia psychiczne. Rokowanie jest niepomyślne, jeżeli w przebiegu majaczenia lub po jego ustąpieniu stwierdzi się zespół Korsakowa, świadczy on bowiem o organicznym uszkodzeniu tkanki móz- gowej. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, olejowanie włosów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

W Klinice Chorób Psychicznych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fizjologiczne procesy, które leżą u podstaw tego przełomu, same przez się nie wystarczają tutaj. Muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne, sprzęgające się z tamtymi, aby wyzwolić jeden z zespołów czynnościowych, spotykanych w tym okresie. Do naj częstszych psychoz tego okresu należy depresja. Odznacza się ona wybitnym lękiem, częste bywają też tutaj postacie podniecenia psychoruchowego (melan- cholia agitata). Urojenia hipochondryczne są tutaj szczególnie silnie podkreś- lone. Często stwierdzić można ogromną rolę czynników reaktywnych. Czasem można mówić wręcz o mieszanym zespole depresyjno-histerycznym. W daw- nym piśmiennictwie znaleźć można określenie hystero-meIancholia, które nie- słusznie wyszło z użycia. Obecność składników histerycznych w obrazie kli- nicznym pogarsza rokowanie. Znane są też mieszane zespoły depresyjno-schi- zofrenoidalne. Poza składnikami melancholii stwierdza się wówczas mniej lub więcej wyraźną sztywność afektu, brak łączności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, zachowanie negatywistyczne, pewną sztuczność wyrazu lub pustą pozę. Urojenia grzeszności zatracają tu znamienne poczucie winy, a w to miejsce wchodzą urojenia prześladowcze lub przynajmniej wytaźnie zaznaczona nie- ufność. Czasem w wyniku leczenia ustępują składniki melancholii, a pozostają lub nawet wzmacniają się składniki schizofreniczne. Te mieszane zespoły są oporniejsze na leczenie, ale rokowanie Ibynajmniej nie jest beznadziejne, zwłaszcza przy leczeniu wstrząsami insulinowymi i largaktylem, Najczęściej chodzi tu o zespoły paranoidalny lub katatoniczny, nigdy zaś w tym wieku o hebefreniczny. Zarówno zespół katatoniczny, jak i – zwłaszcza – paranoi- dalny mogą wystąpić samodzielnie, bez domieszki depresyjnej. W zespole pa- ranoidalnym u przekwitających kobiet górują urojenia zazdrości lub prze- śladowcze treści erotycznej. Nierzadko w tym okresie bierze początek zespół parafreniczny lub przewlekła parafrenia. Widuje się też zespół paranoiczny lub paranoję. Ta ostatnia szczególnie często osnuta jest na motywach urojonej miłości i przebiega z dość wyraźnie przebijającymi w obrazie klinicznym ele- mentami wielkościowymi. Nie należy też do rzadkości zespół maniakalny, który u kobiet róv.rnież przepojony bywa treścią erotyczną, Czasem spotkać można parafrenię z cechami maniakalnymi. [podobne: , rehabilitacja, oczyszczalnie przydomowe, trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries