Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Majaczenie zakazne moze przebiegac bez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Majaczenie zakaźne może przebiegać bez gorączki, np. w charłactwie, marazmie, w alkoholizmie przewlekłym (pneumoma potatorum) itd. Z drugiej strony liczyć się trzeba z możliwością go- rączki pochodzenia ośrodkowego, np. hyperthermia catatonica. Różnicowanie może nastręczać wątpliwości w przypadkach majaczenia które np. u alkoholików może przybierać znamiona majaczenia drżennego i zasła- niać w ten sposób tło zakaźne. Druga grupa trudności dotyczy psychoz schizofrenoi- dalnych, co do których w praktyce często trudno orzec, czy są to epizodyczne ze- społy psychotyczne, wywołane jednorazowo przez zakażenie, czy też może chodzić tu tylko o obostrzenie schizofrenii już przedtem istniejącej. Często jesteśmy w tym położeniu, że istotnie to zagadnienie możemy rozstrzygnąć dopiero po dłuższym upływie czasu, a więc gdy psychoza minie bez pozostawienia jakichkolwiek ubytków schizofrenicznych. Zapobieganie i leczenie wynikają z podanych powyżej zasad postępo- wania rozpoznawczego. Powstają mianowicie dwie grupy zagadnień: 1) zapobiega- nie i lecznicze zwalczanie choroby zakaźnej leżącej u podstaw psychozy, 2) zapo- bieganie i leczenie powikłania psychotycznego. Zagadnienie pierwsze jest natury internistycznej, z czego wynika, że psychiatria musi dobrze znać klinikę chorób za- kaźnych, Pierwsza grupa zagadnień jest praktycznie ważna dlatego, że w ostrych psychozach czynnik zakaźny nie zawsze się ujawnia. W obrazie klinicznym górują objawy psychiczne i nikomu na myśl nie przychodzi wezwać internistę. Przypadki te trafiają bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego, który powinien być wypo- sażony we wszystkie sposoby diagnostyczne, by móc jak naj wcześniej wykryć tło zakaźne i określić przyrodę drobnoustrojów chorobotwórczych. Zazwyczaj w cięż- kich psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, np. w delirium lub w amencji, nie ma czasu na tak szczegółowe badania. Jeśli chce się chorego ura- tować, musi się przystąpić do leczenia natychmiast. W. przypadkach tych dzisiaj, gdy wstępne doraźne badania pozwolą wyłączyć tło niezakaźne lub wskazują tylko przypuszczalnie na etiologię zakaźną, wtedy natychmiast – według starożytnej za- sady observatio morbi meditatio mortis – stosujemy wszystkie dostępne środki zdolne w zarodku stłumić zakażenie niezależnie od jego pochodzenia. Stosujemy duże dawki antybiotyków różnego rodzaju, stosujemy przetaczanie krwi o ile możności całkowite (exsanguinotransfusio), dbamy ze wszystkich sil: o należyte nawodnienie ustroju, przeciwdziałamy odleżynom, podtrzymujemy krążenie. Wszystkie te środki zapo- biegawczo-lecznicze są bardzo ważne w psychozach przebiegających z podnieceniem psychoruchowym. Gdy uda nam się przedłużyć życie chorego do czasu zdobycia wyników badań pracowniczych. leczenie przeciwzakaźne staje się bardziej świa- dome celu i zwraca się specjalnie przeciw drobnoustrojowi, który jest przyczyną danej jednostki nozologicznei. . [więcej w: , okulista, olejek kokosowy na włosy, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Majaczenie zakazne moze przebiegac bez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W okresie dojrzewania zdarzają się okresowe stany wyjątkowe, które uważa się za zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego (Grahmann, 1958). Opisywano je u chłopców, występują one jednak niewąt- pliwie i u dziewczynek. Prawdopodobnie należy stany te utożsamić z omówio- nym wyżej zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Stany te w ogóle bywają znacznie częstsze niż się sądzi. Do hospitalizacji dochodzi bowiem tylko wy- jątkowo i tylko te przypadki trafiają do czascpism fachowych. Znane pow- szechnie przemianypsychiczne w wieku pokwitania są od dawna przedmiotem zainteresowania psychologów, natomiast psychiatrzy poświęcili zjawiskom tym bardzo mało uwagi, zajmując się nimi tylko wtedy, gdy przebrały one pewną miarę. W pięciu przypadkach opisanych przez Grahmanna chodziło o zabu- rzenia budowy ciała i narządów płciowych, i rozłożena tłuszczu albo pod po- stacią dystrophia lub pseudodyst:rophia adiposo-genitalis jako wyraz niedo- czynności przysadki (stigmatisatio hypopituitaria), albo pod postacią opozmo- nego dojrzewania cielesnego. Na siedzibę w międzymózgowiu wskazują za- burzenia wegetatywne w rodzaju zaczerwienienia lub nabrzmienia twarzy, przemijające rumienie twarzy i piersi, biały lub czerwony skóropis, okresowe obrzmienie gruczołów mlecznych z ich bolesnością, zaburzenia w produkcji moczu, opadnięcie powiek, chrypawy głos. Zjawiska te ustępowały, gdy okres przeminął. Pod względem psychicznym chłopcy stawali się rozdrażnieni, skar- żyli się na złe samopoczucie, bywali płaczliwi, leżeli apatycznie na łóżku i tra- cili łaknienie. Niektórzy chwilami popadali w stan pobudzenia z płaczem, za- wodzeniem, jękiem i rozpaczą. W tych stanach pobudzenia chłopcy stawali się gadatliwi, dokuczliwi, uprzykrzeni, przy czym w zachowaniu ich uderzał pe- wien automatyzm, ubóstwo i monotonia treści myślowych, jakby rozszczep między potrzebą gadania a wydajnością myślenia. Te stany okresowego po- budzenia przypominają to, co widział Foerster, gdy w czasie operacji neuro- chirurgicznych drażniąc przednią część podwzgórza wywołał nastrój podobny do maniakalnego ze słowotokiem, podczas gdy ucisk na tylną część podwzgó- rza prowadził do stanów zahamowania z zaburzeniami świadomości. Opisane zaburzenia psychiczne i cielesne, z zasady odwracalne, wskazują na zakłócę- nie układu przysadkowo-międzymózgowego w rzadkich przypadkach niepra- widłowo przebiegającego pokwitania, podobne zaburzenia widuje się przy or- ganicznym, nieodwracalnym uszkodzeniu międzymózgowia. Ze stanowiska teoretyczno-naukowego nie można więc winić prawidłowego pokwitania jako podłoża rzekomych psychoz pokwitaniowych. W opisanych przypadkach chodzi bowiem wyraźnie o czynnik patologiczny inny, dzieci te bowiem na długo przed wystąpieniem pokwitania zdradzały już cechy infantylizmu, a nawet w pew- nym stopniu niedorozwoju umysłowego. [więcej w: , logopeda warszawa, medycyna estetyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries