Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Wbrew dawnym pogladom, wedlug których

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wbrew dawnym poglądom, według których one powstają w późnym okresie płuc, zwanym suchotami roz- padowymi, obecnie wiemy, że jamy pojawiają się bardzo często już we wczesnym okresie suchot na tle serowacenia wczesnego nacieku. Jamy powstają najczęściej ze świeżych ognisk wysiękowych, gdy te ulegną serowaceniu, a masy zserowaciałe rozpuszczą się albo rozmiękną i po przebiciu się do oskrzela zostaną wydalone. Jamy mogą powstać także po zserowaceniu tkanki ziarniniakowatej. stare, otorbione już ogniska serowate mogą również tworzyć jamy po zserowaceniu torebki włók- nistej i przebiciu się mas serowatych do oskrzeli. Jamę gruźliczą, łączącą się ze światłem oskrzela, nazywamy otwartą, tę zaś, której ujście do oskrzela znikło wskutek zupełnego zarośnięcia w toku rozrostu i bliznowacenia tkanki łącznej – zam- kniętą wtórnie. Niektórzy przyjmują istnienie także jam pierwo- tnie zamkniętych. Mają one powstawać wtedy, gdy masy serowate .roz- puszczą się i zostaną wessane nie przebijając się do oskrzeli. Dotychczas jednak nie ma bezspornych dowodów anatomicznych, które by przema- wiały za istnieniem takich jam, Rozmiar jam bywa różny, od wielkości ziarna prosa do wielkości ca- łego płata, a nawet jeszcze znaczniejszy w razie połączenia się jam pła- tów sąsiednich, złączonych poprzednio zrostami, Początkowo jama bywa mała, okrągława, w miarę postępu serowacenia zwiększa się, jej kształt staje się jajowaty, nieregularny. nawet kręty lub zatokowaty, zwłaszcza gdy sąsiednie jamy łączą się z sobą. Ściany świeżej jamy są miękkie, strzępiaste; złożone z. mas serowatych, starej – twarde. W typowych przypadkach ściana w starych jamach składa się z 3 warstw. Warstwa wewnętrzna, zwana błoną ropotwórczą (membrana pyogenes), ziarninowa, naciekła białymi krwinkami: wiele jądrzastymi i ulegająca martwicy, zawiera dużo prątków gruźlicy. Błona ta wytwarza obficie ropę w postaci nierównomiernie szarej, mazistej miazgi, na którą skła- dają się bardzo liczna białe krwinki wielojądrzaste. Warstwę środkową mniej lub bardziej czerwoną tworzy swoista, obficie unaczyniona tkanka ziarninowa. [przypisy: , poradnia psychologiczna kielce, magnez i witamina b6, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Wbrew dawnym pogladom, wedlug których

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dolegliwości ogólne Gorączka jest w gruźlicy płuc częstym objawem podmiotowym, nieraz zresztą tylko przedmiotowym. Wywołuje ją zatrucie (toxaemia) ustroju jadami śródkomórkowymi (endotoxinum), wyzwalającymi się przy rozpadzie prątków, po części zaś zatrucie przez wytwory rozpadu samych tkanek w ogniskach gruźliczych. Pewną rolę odgrywają także bakterie zakażenia wtórnego. Czynniki wywołujące gorączkę w gruźlicy płuc mogą być tak słabe, że w spoczynku chory może nie gorączkować. Bardzo, często bez gorączki przebiega naciek wczesny, stanowiący początek właściwych suchot płucnych. Również może nie być gorączki nawet przez dłuższy czas, mimo rozległych zmian jeszcze niewygasłych, szczególnie w gruźlicy płuc włóknistej, zwłaszcza w przerwach między wyraźnymi zaostrze- niami choroby, a także pod koniec życia chorego. Czasami chory gorącz- kuje tylko po dłuższym wysiłku fizycznym, up. po półgodzinnej prze- chadzce. Osoby zdrowe także niekiedy oddziałują na taką przechadzkę nieznaczną gorączką, lecz takie wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała u zdro- wych trwa krótko, najwyżej pół godziny, jeżeli badany leży po ruchu. Natomiast w gruźlicy płuc ogólna ciepłota ciała, podniósłszy się po ruchu w pasze o 1% lub więcej, utrzymuje się na poziomie gorączkowym czas dłuższy – godzinę i dłużej. Gorączkę u chorych na gruźlicę płuc mogą· wywołać także przetwory jodu podawane przez kilka dni. U wielu młodych kobiet ogólna ciepłota ciała przekracza nawet w sta- nie zdrowym na 10-4 dni przed miesiączką 37° C. W pierwszym dniu miesiączki ciepłota ciała obniża się i pozostaje na poziomie poniżej 37° aż do następnego okresu miesiączkowego (Kazimierz Dłuski, Michał Te- latycki). Nie każda zatem ciepłota podgorączkowa u kobiety chorej na gruźlicę jest objawem chorobowym. Za taki objaw uznaje się stan pod- gorączkowy tylko wtedy, gdy ogólna ciepłota ciała utrzymuje się na- po- ziomie powyżej 37°G lub – przebiegając zresztą prawidłowo – podnosi się w pierwszym dniu miesiączki albo bezpośrednio po jej ukończeniu. Dwa ostatnie zjawiska zwykle wskazują na zaostrzenie sprawy gruźliczej. Może ono poza tym objawiać się zaostrzeniem pęcherzykowego szmeru oddechowego, świstami, drobnobańkowym rzężeniami i innymi obja- wami. Jednocześnie z tym chora nieraz zaczyna wykrztuszać plwocinę, w której czasami dopiero teraz wykrywa się prątki gruźlicy. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, masło shea, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries