Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W chorobie Adisona widuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W chorobie Adisona widuje się poza osłabieniem fizycznym nastrój przygnębiony i przeczulenie. Wśród psychoz czynnościowych najczęściej wi- duje się majaczenie, które zresztą nie musi zależeć od braku hormonów nad- nerczy, lecz od czynnika etiologicznego, stanowiącego podstawę schorzenia nad- nerczy, np. .od sprawy nowotworowej, od gruźlicy itd. Wytrzebienie (castratio) dorosłego czasem nie daje widocznych zabu- rzeń psychicznych. W każdym razie zmienia się temperament, zmniejsza się, chociaż zazwyczaj nie wygasa zupełnie, libido, napęd psychoruchowy słabnie. Osobnicy ci żalą się na szybkie męczenie się, przy badaniu wykazują przygnę- bienie i objawy neurasteniczne, które można położyć na karb zaburzeń we- wnątrzwydzielniczych, ale także i świadomości trwałego okaleczenia, którego doznali. Na ogół, jak podnosi M. Bleuler, stwierdza się objawy psychiczne zespołu dokrewnego (endokrines Psychosyndrom). U wielu kastratów widuje się zaburzenia analogiczne do climacterium kobiecego. Objawy te mogą pow- stać, również przy częściowym schorzeniu jąder, .jeżeli zniszczeniu uległy ko- mórki nabłonka plemnikotwórczego, nowoczesna endokrynologia w nich bowiem .widzi jedyne miejsce wytwarzania hormonów, a nie w miąższu tkanki jądro- wej (Oswald, 1949; Grosse-Brockhoff, 1950). Rzadkością bywają nawarstwie- .nia psychotyczne pokastracyjne, w szczególności nie widuje się psychoz z kręgu schizofrenicznego. Lauber (1958) opisał przypadek li mężczyzny, któremu z po- wodu gruźlicy jąder usunięto operacyjnie gruczoły płciowe, pozostawiając tylko niewielką częsc jednego jądra. Poza psychicznym zespołem dokrewnym utrzy- mującym się trwale chory ten przeszedł odczyn paranoiczny typu sensytyw- nego, mylnie rozpoznawany przez innych lekarzy jako schizofrenia paranoi- dalna. Powyższe dotyczy osobników wytrzebionych w wieku dojrzałym. Co się tyczy wcześnie nabytego dysegnitalizmu (eunuchoidia), to .nie prowadzi on zazwyczaj do niedorozwoju umysłowego znaczniejszego stopnia, jednakże widuje się tu infantylne cechy psychiki. [podobne: , logopeda warszawa, implanty zębów, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W chorobie Adisona widuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W okresie dojrzewania zdarzają się okresowe stany wyjątkowe, które uważa się za zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego (Grahmann, 1958). Opisywano je u chłopców, występują one jednak niewąt- pliwie i u dziewczynek. Prawdopodobnie należy stany te utożsamić z omówio- nym wyżej zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Stany te w ogóle bywają znacznie częstsze niż się sądzi. Do hospitalizacji dochodzi bowiem tylko wy- jątkowo i tylko te przypadki trafiają do czascpism fachowych. Znane pow- szechnie przemianypsychiczne w wieku pokwitania są od dawna przedmiotem zainteresowania psychologów, natomiast psychiatrzy poświęcili zjawiskom tym bardzo mało uwagi, zajmując się nimi tylko wtedy, gdy przebrały one pewną miarę. W pięciu przypadkach opisanych przez Grahmanna chodziło o zabu- rzenia budowy ciała i narządów płciowych, i rozłożena tłuszczu albo pod po- stacią dystrophia lub pseudodyst:rophia adiposo-genitalis jako wyraz niedo- czynności przysadki (stigmatisatio hypopituitaria), albo pod postacią opozmo- nego dojrzewania cielesnego. Na siedzibę w międzymózgowiu wskazują za- burzenia wegetatywne w rodzaju zaczerwienienia lub nabrzmienia twarzy, przemijające rumienie twarzy i piersi, biały lub czerwony skóropis, okresowe obrzmienie gruczołów mlecznych z ich bolesnością, zaburzenia w produkcji moczu, opadnięcie powiek, chrypawy głos. Zjawiska te ustępowały, gdy okres przeminął. Pod względem psychicznym chłopcy stawali się rozdrażnieni, skar- żyli się na złe samopoczucie, bywali płaczliwi, leżeli apatycznie na łóżku i tra- cili łaknienie. Niektórzy chwilami popadali w stan pobudzenia z płaczem, za- wodzeniem, jękiem i rozpaczą. W tych stanach pobudzenia chłopcy stawali się gadatliwi, dokuczliwi, uprzykrzeni, przy czym w zachowaniu ich uderzał pe- wien automatyzm, ubóstwo i monotonia treści myślowych, jakby rozszczep między potrzebą gadania a wydajnością myślenia. Te stany okresowego po- budzenia przypominają to, co widział Foerster, gdy w czasie operacji neuro- chirurgicznych drażniąc przednią część podwzgórza wywołał nastrój podobny do maniakalnego ze słowotokiem, podczas gdy ucisk na tylną część podwzgó- rza prowadził do stanów zahamowania z zaburzeniami świadomości. Opisane zaburzenia psychiczne i cielesne, z zasady odwracalne, wskazują na zakłócę- nie układu przysadkowo-międzymózgowego w rzadkich przypadkach niepra- widłowo przebiegającego pokwitania, podobne zaburzenia widuje się przy or- ganicznym, nieodwracalnym uszkodzeniu międzymózgowia. Ze stanowiska teoretyczno-naukowego nie można więc winić prawidłowego pokwitania jako podłoża rzekomych psychoz pokwitaniowych. W opisanych przypadkach chodzi bowiem wyraźnie o czynnik patologiczny inny, dzieci te bowiem na długo przed wystąpieniem pokwitania zdradzały już cechy infantylizmu, a nawet w pew- nym stopniu niedorozwoju umysłowego. [więcej w: , logopeda warszawa, medycyna estetyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries