Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

W okresie dojrzewania zdarzaja sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W okresie dojrzewania zdarzają się okresowe stany wyjątkowe, które uważa się za zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego (Grahmann, 1958). Opisywano je u chłopców, występują one jednak niewąt- pliwie i u dziewczynek. Prawdopodobnie należy stany te utożsamić z omówio- nym wyżej zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Stany te w ogóle bywają znacznie częstsze niż się sądzi. Do hospitalizacji dochodzi bowiem tylko wy- jątkowo i tylko te przypadki trafiają do czascpism fachowych. Znane pow- szechnie przemianypsychiczne w wieku pokwitania są od dawna przedmiotem zainteresowania psychologów, natomiast psychiatrzy poświęcili zjawiskom tym bardzo mało uwagi, zajmując się nimi tylko wtedy, gdy przebrały one pewną miarę. W pięciu przypadkach opisanych przez Grahmanna chodziło o zabu- rzenia budowy ciała i narządów płciowych, i rozłożena tłuszczu albo pod po- stacią dystrophia lub pseudodyst:rophia adiposo-genitalis jako wyraz niedo- czynności przysadki (stigmatisatio hypopituitaria), albo pod postacią opozmo- nego dojrzewania cielesnego. Na siedzibę w międzymózgowiu wskazują za- burzenia wegetatywne w rodzaju zaczerwienienia lub nabrzmienia twarzy, przemijające rumienie twarzy i piersi, biały lub czerwony skóropis, okresowe obrzmienie gruczołów mlecznych z ich bolesnością, zaburzenia w produkcji moczu, opadnięcie powiek, chrypawy głos. Zjawiska te ustępowały, gdy okres przeminął. Pod względem psychicznym chłopcy stawali się rozdrażnieni, skar- żyli się na złe samopoczucie, bywali płaczliwi, leżeli apatycznie na łóżku i tra- cili łaknienie. Niektórzy chwilami popadali w stan pobudzenia z płaczem, za- wodzeniem, jękiem i rozpaczą. W tych stanach pobudzenia chłopcy stawali się gadatliwi, dokuczliwi, uprzykrzeni, przy czym w zachowaniu ich uderzał pe- wien automatyzm, ubóstwo i monotonia treści myślowych, jakby rozszczep między potrzebą gadania a wydajnością myślenia. Te stany okresowego po- budzenia przypominają to, co widział Foerster, gdy w czasie operacji neuro- chirurgicznych drażniąc przednią część podwzgórza wywołał nastrój podobny do maniakalnego ze słowotokiem, podczas gdy ucisk na tylną część podwzgó- rza prowadził do stanów zahamowania z zaburzeniami świadomości. Opisane zaburzenia psychiczne i cielesne, z zasady odwracalne, wskazują na zakłócę- nie układu przysadkowo-międzymózgowego w rzadkich przypadkach niepra- widłowo przebiegającego pokwitania, podobne zaburzenia widuje się przy or- ganicznym, nieodwracalnym uszkodzeniu międzymózgowia. Ze stanowiska teoretyczno-naukowego nie można więc winić prawidłowego pokwitania jako podłoża rzekomych psychoz pokwitaniowych. W opisanych przypadkach chodzi bowiem wyraźnie o czynnik patologiczny inny, dzieci te bowiem na długo przed wystąpieniem pokwitania zdradzały już cechy infantylizmu, a nawet w pew- nym stopniu niedorozwoju umysłowego. [więcej w: , logopeda warszawa, medycyna estetyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

W okresie dojrzewania zdarzaja sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych Nie jest początkiem gruźlicy płuc, jak utrzymywano dawniej i jak dziś jeszcze sądzą nie- którzy, jest natomiast chorobą, której początek tkwi bardzo często w dzieciństwie. Jak słusznie tedy twierdził Behring, gruźlica płuc dorosłych “jest dalszym ciągiem piosenki, nuconej u ko- łyski dziecka”. Tak się przedstawia w nowoczesnym ujęciu wywód chorobowy gru- źlicy. Niestety niejedno zjawisko, spostrzegane w przebiegu gruźlicy, pozostaje nadal niewyjaśnione. Zwłaszcza zwraca na siebie. uwagę to, że zmiany w tym samym płucu często bywają- równocześnie wysiękowe i wytwórcze, a więc właściwe różnym alergiom. Powstał wskutek tego pogląd, według którego różne narządy, a nawet części tego samego na- rządu u tego samego chorego mogą mieć różną alergię. Hiioschsrums utrzymuje, że ustrój oddziałuje na prątki gruźlicy i ich jady we wszyst- kich okresach gruźlicy zrazu zawsze odczynem wysiękowym. Jeżeli jest on nieznaczny. to przechodzi w odczyn wytwórczy, który jest wyrazem małej wrażliwości tkanek. Na odwrót tkanki nadmiernie wrażliwe odpo- wiadają na wtargnięcie zarazka gruźlicy i jego jady gwałtownym od- czynem wysiękowym, który może doprowadzić do zserowacenia tkanek i do rozsiania prątków. W ten sposób Hiibechstumsi sprowadza 3 rodzaje alergii Rankego do 2, mianowicie do alergii odpornościowej, wywołującej odczyny słabe, i alergii nadwrażliwościowej, której wyrazem są odczyny burzliwsze. Wielu innych patologów i kli- nicystów, uznając wielkie zasługi Rankego, wysuwa również zastrzeżenia Co do jego podziału gruźlicy płuc na 3 okresy i podkreśla, że przebieg gruźlicy zarówno kliniczny; jak i w obrazach anatomicznych jest bardzo zmienny, często nie odpowiadający zbyt sztywnemu podziałowi Rankego. Wśród głosów krytycznie ustosunkowujących się do teorii Rankego za- sługuje na uwagę konstruktywne ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez naszego rodaka Ksawerego Lewkowicza. Zwraca on uwagę na fakt, ustalony przez Calmettea i in., że prątki gruźlicy po wtargnięciu do ustroju dostają się od samego początku do krwi i w niej krążą. Zatem zakażenie gruźlicze wiedzie do posocznicy gruźliczej. Leiokouncz nadaje jej miano: “posocznica gruźlicza pierwotna”. Masowe do- stanie się prątków do krwi może spowodować bardzo ostrą posocznicę (sepsis tuberculosa peracuta s. acutissima) końcącą się śmiercią w ciągu kilku tygodni, nawet zanim powstanie pierwotna zmiana gruźlicza. Takie zej- ście spostrzega się jednak bardzo rzadko. Przeważnie prątki krążące w krwi zostają wychwytane przez komórki układu siateczkowo-śród- błonkowego. Ponieważ ustrój, przedtem nie zakażony zarazkami gruźlicy. nie ma zdolności ich niszczenia, przeto rozmnażają się one w tych ko- mórkach i po rozpadzie komórek, wywołanym działaniem jadów prąt- ków, dostają się ponownie do krwi. Sprawa ta może powtarzać się w ten sposób kilkakrotnie, aż powstanie – alergia cechująca się uodpornieniem i uczuleniem ustroju. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny, trener personalny ]

Comments Off

« Previous Entries