Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W okresie dojrzewania zdarzają się okresowe stany wyjątkowe, które uważa się za zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego (Grahmann, 1958). Opisywano je u chłopców, występują one jednak niewątpliwie i u dziewczynek. Prawdopodobnie należy stany te utożsamić z omówionym wyżej zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Stany te w ogóle bywają znacznie częstsze niż się sądzi. Do hospitalizacji dochodzi bowiem tylko wyjątkowo i tylko te przypadki trafiają do czasopism fachowych. Znane powszechnie przemiany psychiczne w wieku pokwitania są od dawna przedmiotem zainteresowania psychologów, natomiast psychiatrzy poświęcili zjawiskom tym bardzo mało uwagi, zajmując się nimi tylko wtedy, gdy przebrały one pewną miarę. W pięciu przypadkach opisanych przez Grahmanna chodziło o zaburzenia budowy ciała i narządów płciowych, i rozłożenia tłuszczu albo pod postacią dystrophia lub pseudodystrophia adiposoenitalis jako wyraz niedoczynności przysadki (stigmatisatio hypopituitaria), albo pod postacią opóźnionego dojrzewania cielesnego. Na siedzibę w międzymózgowiu wskazują zaburzenia wegetatywne w rodzaju zaczerwienienia lub nabrzmienia twarzy, przemijające rumienie twarzy i piersi, biały lub czerwony skóropis, okresowe obrzmienie gruczołów mlecznych z ich bolesnością, zaburzenia w produkcji moczu, opadnięcie powiek, chrypawy głos. Zjawiska te ustępowały, gdy okres przeminął. Pod względem psychicznym chłopcy stawali się rozdrażnieni, skarżyli się na złe samopoczucie, bywali płaczliwi, leżeli apatycznie na łóżku i tracili łaknienie. Niektórzy chwilami popadali w stan pobudzenia z płaczem, zawodzeniem, jękiem i rozpaczą. W tych stanach pobudzenia chłopcy stawali się gadatliwi, dokuczliwi, uprzykrzeni, przy czym w zachowaniu ich uderzał pewien automatyzm, ubóstwo i monotonia treści myślowych, jakby rozszczep między potrzebą gadania a wydajnością myślenia. Te stany okresowego pobudzenia przypominają to, co widział Foerster, gdy w czasie operacji neurochirurgicznych drażniąc przednią część podwzgórza wywołał nastrój podobny do maniakalnego ze słowotokiem, podczas gdy ucisk na tylną część podwzgórza prowadził do stanów zahamowania z zaburzeniami świadomości. Opisane zaburzenia psychiczne i cielesne, z zasady odwracalne, wskazują na zakłócenie układu przysadkowo-międzymózgowego w rzadkich przypadkach nieprawidłowo przebiegającego pokwitania, podobne zaburzenia widuje się przy organicznym, nieodwracalnym uszkodzeniu międzymózgowia. Ze stanowiska      teoretyczno-naukowego nie można więc winić prawidłowego pokwitania jako podłoża rzekomych psychoz pokwitaniowych. W opisanych przypadkach chodzi bowiem wyraźnie o czynnik patologiczny inny, dzieci te bowiem na długo przed wystąpieniem pokwitania zdradzały już cechy infantylizmu, a nawet w pewnym stopniu niedorozwoju umysłowego. [więcej w: , logopeda warszawa, medycyna estetyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych. Nie jest początkiem gruźlicy płuc, jak utrzymywano dawniej i jak dziś jeszcze sądzą niektórzy, jest natomiast chorobą, której początek tkwi bardzo często w dzieciństwie. Jak słusznie tedy twierdził Behring, gruźlica płuc dorosłych “jest dalszym ciągiem piosenki, nuconej u kołyski dziecka”. Tak się przedstawia w nowoczesnym ujęciu wywód chorobowy gruźlicy. Niestety niejedno zjawisko, spostrzegane w przebiegu gruźlicy, pozostaje nadal niewyjaśnione. Zwłaszcza zwraca na siebie uwagę to, że zmiany w tym samym płucu często bywają- równocześnie wysiękowe i wytwórcze, a więc właściwe różnym alergiom. Powstał wskutek tego pogląd, według którego różne narządy, a nawet części tego samego narządu u tego samego chorego mogą mieć różną alergię. Hiioschsrums utrzymuje, że ustrój oddziałuje na prątki gruźlicy i ich jady we wszystkich okresach gruźlicy zrazu zawsze odczynem wysiękowym. Jeżeli jest on nieznaczny, to przechodzi w odczyn wytwórczy, który jest wyrazem małej wrażliwości tkanek. Na odwrót tkanki nadmiernie wrażliwe odpowiadają na wtargnięcie zarazka gruźlicy i jego jady gwałtownym odczynem wysiękowym, który może doprowadzić do zserowacenia tkanek i do rozsiania prątków. W ten sposób Hiibechstumsi sprowadza 3 rodzaje alergii Rankego do 2, mianowicie do alergii odpornościowej, wywołującej odczyny słabe, i alergii nadwrażliwościowej, której wyrazem są odczyny burzliwsze. Wielu innych patologów i klinicystów, uznając wielkie zasługi Rankego, wysuwa również zastrzeżenia co do jego podziału gruźlicy płuc na 3 okresy i podkreśla, że przebieg gruźlicy zarówno kliniczny; jak i w obrazach anatomicznych jest bardzo zmienny, często nie odpowiadający zbyt sztywnemu podziałowi Rankego. Wśród głosów krytycznie ustosunkowujących się do teorii Rankego zasługuje na uwagę konstruktywne ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez naszego rodaka Ksawerego Lewkowicza. Zwraca on uwagę na fakt, ustalony przez Calmettea i in., że prątki gruźlicy po wtargnięciu do ustroju dostają się od samego początku do krwi i w niej krążą. Zatem zakażenie gruźlicze wiedzie do posocznicy gruźliczej. Leiokouncz nadaje jej miano: “posocznica gruźlicza pierwotna”. Masowe dostanie się prątków do krwi może spowodować bardzo ostrą posocznicę (sepsis tuberculosa peracuta s. acutissima) kończącą się śmiercią w ciągu kilku tygodni, nawet zanim powstanie pierwotna zmiana gruźlicza. Takie zejście spostrzega się jednak bardzo rzadko. Przeważnie prątki krążące w krwi zostają wychwytane przez komórki układu siateczkowo  -śródbłonkowego. Ponieważ ustrój, przedtem nie zakażony zarazkami gruźlicy, nie ma zdolności ich niszczenia, przeto rozmnażają się one w tych komórkach i po rozpadzie komórek, wywołanym działaniem jadów prątków, dostają się ponownie do krwi. Sprawa ta może powtarzać się w ten sposób kilkakrotnie, aż powstanie – alergia cechująca się uodpornieniem i uczuleniem ustroju. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny, trener personalny ]

Comments Off

« Previous Entries