Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M. Bleuler do tego stopnia zatarł gra- nicę z otyłością zwykłą, że zespołowi tłuszczowo-płciowemu poświęca tylko krótką wzmiankę. Wbrew temu stanowisku stwierdzić trzeba, że jednostka taka niewątpliwie istnieje, że różni się od otyłości spowodowanej obżarstwem i że przebiega z szeregiem cech somatycznych, np. hipogenitalizmem, które mają uwarunkowanie wewnątrzwydzielnicze. Do takich cech zaliczyć można np. płaską krzywą hipoglikemiczną. Zresztą spory .te rozstrzygną badania endokrynolo- giczne. Tycie i chudnięcie zarówno psychicznie zdrowych, jak i chorych, za- leży przede wszystkim od odżywienia i ruchu lub pośrednio od wzmożenia albo zaniku łaknienia. chudnięcie jednak nie zawsze jest wyrazem za- burzeń przemiany materii, bywa bowiem często pochodzenia psychicznego. Zanik napędu psychoruchowego prowadzi do obniżenia ruchliwości i tym sa- mym do otyłości. Taki sam wpływ może mieć zobojętnienie afektywne. Prze- ciwnie podniecenie psychoruchowe, które wyraża się wzmożoną ruchliwością, odbija się ujemnie na wadze ciała. Zespół Glińskiego – Simmondsa (hypopituitarismus) odgranicza się dziśiaj dość ostro od stanów charłactwa różnego pochodzenia, w szczególności od wychudzenia spowodowanego tzw. anorexia nervosa (jednostki zresztą pro- blematycznej). W przypadku prawdziwej niedoczynności przysadkowej trzo- nem zespołu psychoendokrynologicznego jest zanik napędu życiowego i zobo- jętnienie, podbarwione często nastrojem przygnębienia i apatii. Z kazuistyki Kinda (1958) wynika, że nastrój euforyczno-drażliwy lub płytko euforyczny zdarza się rzadziej. Rzuca się w oczyy wzmożona potrzeba ciepła i snu, obni- żenie popędu płciowego i zanik ruchliwości. Natomiast zaburzenia łaknienia są na dalszym planie. W przypadkach nie leczonych rozwija się po latach zespół psycheorganiczny typu otępiennego z upośledzeniem czynności pamięciowych i pojmowania. Jeżeli niedoczynność przysadki rozwinie się w wieku dziecię- cym, to dochodzi do ogólnego zahamowania dojrzałości psychicznej w znacze- niu infantylizmu, przy czym afektywna strona osobowości dotknięta jest znacz- nie więcej niż intelektualna. Mimo to nie stwierdzono niedorozwoju umysło- wego w ścisłym znaczeniu. Psychiczne objawy można poprawić za pomocą kon- sekwentnego leczenia dużymi dawkami przetworów tarczycy i kory nadner- czy, jednakże leczenia nie wolno przerwać zbyt wcześnie pod groźbą nawrotu. Stwierdzono, że do utrzymania czynności na poziomie jako tako prawidłowym wystarczy niewiele ponad ćwierć czynnej tkanki gruczołowej prżedniego płata przysadki. [podobne: , odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z POKWITANIEM (PUBERT AS) I tu można powiedzieć, że nie istnieje “psychoza pokwitania”. To, co daw- niej tak nazywano, to była najczęściej schizofrenia, która zwykła się ujawniać w okresie pokwitania. Oprócz schizofrenii prostej (schizophrenia ,simplex) w. tym okresie często wybucha hebefrenia i katatonia albo jako zespoły ostre, przemijające bez ubytków, albo, znacznie częściej, jako ostry początek prze- . wlekł ego procesu schizofrenicznego. Również w okresie pokwitania nierzadko pojawia się jeden z zespołów cyklofrenicznych. Najczęściej chodzi tutaj o pierw- szy okres psychotyczny, zapoczątkowujący przewlekły, chociaż w okresach re- misji utajony klinicznie, proces cyklofreniczny. Zespół paranoidalny jest w okresie pokwitania rzadkością, a już w ogóle nie widzi się parafrenii lub paranoi. Zespól kataleptyczny występuje w tym okresie tylko w łączności z ka- tatonią; czasem na podłożu jakiejś innej sprawy podstawowej, która raczej przypadkiem zdarzy się w okresie pokwitania. To samo dotyczy zespołów psy- chotycznych przebiegających z zaburzeniami świadomości. Natomiast zespoły reaktywne z histerią na czele nie należą tu do rzadkości. Osobna wzmianka należy się nerwicy natręctw, która bardzo często ujawnia się po raz pierwszy w okresie pokwitania, często pod postacią skrupulatyzmu. Ten okres rozwoju nerwic natręctw może następnie na wiele lat, a nawet na parę dziesiątków lat zupełnie ustąpić. Ale w wywiadzie tych chorych niejednokrotnie taka zapo- wiedź przyszłej ciężkiej nerwicy natręctw da się odnaleźć. Ze spraw organicz- nych wymienić trzeba padaczkę samoistną, która często wychodzi na jaw po raz pierwszy w okresie pokwitania lub w ogóle w wieku młodzieńczym. Jak z tego widać, pokwitanie jest okresem przełomu. wewnątrzwydzielniczego, który z przyczyn bliżej jeszcze nie zbadanych usposabia do wybuchu wielu cierpień psychicznych i organicznych, i czynnościowych, sam jednak w sobie. jest fizjologicznym okresem rozwoju osobniczego i jako taki na pewno nie jest czynnikiem etiologicznym, chociaż współdziała w wytworzeniu warunków powstania choroby. [przypisy: , okulista, Karmy dla psów, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries