Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ciąża nie bywa na ogół częstym podłożem psychoz, chociaż zdarzają się w tym czasie zespoły z kręgu cyklofrenicznego, schizofrenicznego i inne. Padaczka w tym okresie często się pogarsza; chociaż czasem na odwrót, ulega polepszeniu. Niektórzy używają nawet określenia psychoza ciążowa, określenia wprowadzającego w błąd, gdyż podkreślającego rolę jakoby jedyną czynników związanych z ciążą oraz przemilczającego gatunek psychozy. Właściwości psychiki ciężarnych są ogólnie znane. Przeczulenie kobiet w tym stanie stwarza warunki dla powstawania zespołów reaktywnych, szczególnie często natury histerycznej.Hyperemesis gravidarum niewątpliwie jest pochodzenia toksycznego, jednakże czynniki reaktywne, odgrywają tutaj przemożną rolę, zwłaszcza w przypadkach ciężkich i uporczywych, prowadzących do odmawiania przyjmowania pokarmów i gwałtownej utraty wagi ciała. Za tezą tą przemawiają pomyślne wyniki oddziaływań psychoterapeutycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Poród rzadko staje się punktem wyjścia dla zespołów psychotycznych. Natomiast odczyn histeryczny, czasem zresztą o cechach zamroczenia, z towarzyszeniem niepokoju psychoruchowego i lęku, zdarza się czasem tuż po porodzie. W stanie takim położnica może popełnić dzieciobójstwo, co bywa niejednokrotnie przedmiotem rozważań psychiatryczno-sądowych. Dawno już zauważono, że dzieciobójstwo bywa dokonywane niemal zawsze przed ujrzeniem dziecięcia, tak jak gdyby miłość macierzyńska budziła się dopiero na jego widok. Zdarza się często, że matka, gdy ujrzy dziecko, zaniecha zamierzonego dzieciobójstwa.Orzecznictwo w tych sprawach jest trudne. Tak jak ciąża sama przez się, tak i poród, a także połóg, nie bywają podłożem nawarstwień psychotycznych, o ile nie dołączą się tutaj jakieś czynniki etiologiczne. Mogą to być czynniki toksyczne nerkowego pochodzenia, jak w przypadku rzucawki, albo może chodzić o utajoną padaczkę, jak w przypadkach zamroczenia w czasie ciąży, porodu lub połogu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Często spotyka się przypadki zaostrzenia się w okresie połogu przewlekłej schizofrenii. Czasem schizofrenia może się w tym okresie rozpocząć.  Na ogół jednak widywane w czasie połogu zespoły z kręgu schizofrenicznego, najczęściej katatonia i paranoid, rzadziej hebefrenia, przebiegają łagodnie i przemijają łatwo nawet bez leczenia. Z zespołów kręgu cyklofrenicznego częściej spotykamy melancholię z silnym lękiem niż manię. Stany maniakalne przebiegają zwykle z silnym podnieceniem psychoruchowym, a czasem z przyćmionym sensorium. W przypadkach zakażenia połogowego występują nierzadko zespoły: majaczeniowy i splątaniowy, czasem jako zespół mieszany.Widuje się też czasem mieszane obrazy kliniczne amentywno-katatoniczne, rzadziej czysty zespół kataleptyczny lub parafreniczny. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z POKWITANIEM (PUBERT AS). I tu można powiedzieć, że nie istnieje psychoza pokwitania. To, co dawniej tak nazywano, to była najczęściej schizofrenia, która zwykła się ujawniać w okresie pokwitania. Oprócz schizofrenii prostej (schizophrenia ,simplex) w tym okresie często wybucha hebefrenia i katatonia albo jako zespoły ostre, przemijające bez ubytków, albo, znacznie częściej, jako ostry początek przewlekłego procesu schizofrenicznego. Również w okresie pokwitania nierzadko pojawia się jeden z zespołów cyklofrenicznych.Najczęściej chodzi tutaj o pierwszy okres psychotyczny, zapoczątkowujący przewlekły, chociaż w okresach remisji utajony klinicznie, proces cyklofreniczny. Zespół paranoidalny jest w okresie pokwitania rzadkością, a już w ogóle nie widzi się parafrenii lub paranoi. Zespól kataleptyczny występuje w tym okresie tylko w łączności z katatonią; czasem na podłożu jakiejś innej sprawy podstawowej, która raczej przypadkiem zdarzy się w okresie pokwitania. To samo dotyczy zespołów psychotycznych przebiegających z zaburzeniami świadomości. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W okresie dojrzewania zdarzają się okresowe stany wyjątkowe, które uważa się za zaburzenia regulacyjne pochodzenia międzymózgowego (Grahmann, 1958). Opisywano je u chłopców, występują one jednak niewątpliwie i u dziewczynek. Prawdopodobnie należy stany te utożsamić z omówionym wyżej zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Stany te w ogóle bywają znacznie częstsze niż się sądzi. Do hospitalizacji dochodzi bowiem tylko wyjątkowo i tylko te przypadki trafiają do czasopism fachowych.Znane powszechnie przemiany psychiczne w wieku pokwitania są od dawna przedmiotem zainteresowania psychologów, natomiast psychiatrzy poświęcili zjawiskom tym bardzo mało uwagi, zajmując się nimi tylko wtedy, gdy przebrały one pewną miarę. W pięciu przypadkach opisanych przez Grahmanna chodziło o zaburzenia budowy ciała i narządów płciowych, i rozłożenia tłuszczu albo pod postacią dystrophia lub pseudodystrophia adiposoenitalis jako wyraz niedoczynności przysadki (stigmatisatio hypopituitaria), albo pod postacią opóźnionego dojrzewania cielesnego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z PRZEKWITANIEM (INVOLUTIO). I tutaj z kolei trzeba podkreślić, że nie istnieje ani psychoza inwolucyjna ani psychoza klimakteryczna jako jednostka nozologiczna o cechach odrębności, chociaż pojęcia te są bardzo rozpowszechnione w piśmiennictwie całego świata. Bezpodstawne jest również utożsamianie przekwitania z okresem przedstarczym. Rozpowszechnione jest utożsamianie psychozy inwolucyjnej z psychozą presenilną. Jest to niesłuszne, gdyż przekwitanie stanowi zakończenie życia płciowego, przypadającego fizjologicznie u kobiety na wiek, w którym układ nerwowy ośrodkowy w przeważającej liczbie przypadków nie wykazuje jeszcze najmniejszych zmian wstecznych, a nawet może być jeszcze zdolny do dalszego rozwoju.Tzw. climacterium virile przypada istotnie na okres przedstarczy. Przełom ten u mężczyzn jest trudno uchwytny, u wielu przechodzi w ogóle niespostrzeżenie. Za przekwitanie u mężczyzn uważa się okres, w którym wyraźnie zaczyna słabnąć sprawność życiowa. Dzieje się to na ogół biorąc ok. 60 r. ż., jednakże dokładne określenie tego nie jest możliwe. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Fizjologiczne procesy, które leżą u podstaw tego przełomu, same przez się nie wystarczają tutaj. Muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne, sprzęgające się z tamtymi, aby wyzwolić jeden z zespołów czynnościowych, spotykanych w tym okresie. Do najczęstszych psychoz tego okresu należy depresja. Odznacza się ona wybitnym lękiem, częste bywają też tutaj postacie podniecenia psychoruchowego (melancholia agitata). Urojenia hipochondryczne są tutaj szczególnie silnie podkreślone.Często stwierdzić można ogromną rolę czynników reaktywnych. Czasem można mówić wręcz o mieszanym zespole depresyjno-histerycznym. W dawnym piśmiennictwie znaleźć można określenie hystero-melancholia, które niesłusznie wyszło z użycia. Obecność składników histerycznych w obrazie klinicznym pogarsza rokowanie. Znane są też mieszane zespoły depresyjno-schizofrenoidalne. Poza składnikami melancholii stwierdza się wówczas mniej lub więcej wyraźną sztywność afektu, brak łączności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, zachowanie negatywistyczne, pewną sztuczność wyrazu lub pustą pozę. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Bogactwo możliwości dopełniają zespoły reaktywne, spośród których histeria, samodzielnie lub w sprzężeniu z innymi zespołami, znajduje się na pierwszym miejscu. Jest to zrozumiale, jeśli się zważy, że przekwitanie u kobiet stanowi szczególnie bogate źródło urazów psychicznych i konfliktów życiowych. Świadomość, że życie płciowe się kończy, zdaje się być ważniejszym czynnikiem etiologicznym niż hormonalne przemiany ustroju kobiety. Często jednak psychozy tego okresu nawarstwiają się nie tylko na zaburzeniach wewnątrzwydzielniczych, ale i na niewidocznych dotąd procesach organicznych mózgu, najczęściej miażdżycowego pochodzenia. Czasem może chodzić o przedstarcze choroby w rodzaju zaczynającej się choroby Picka lub Alzheimera.Usilnym leczeniem potrafimy wówczas usunąć melancholię, lecz pozostaje zespół psycheorganiczny. Dlatego w każdym przypadku opornym na leczenie lub pozostawiającym po usunięciu nawarstwień czynnościowych ubytki należy drogą pneumo- i elektroencefalografii oraz dokładnego badania klinicznego upewnić się co do istoty podłoża chorobowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Gruźlica trzeciorzędna stoi w związku ze zmianą alergii drugorzędnej na trzeciorzędną, zwaną także alergią poronną (allergia tertiara s. abortiva). Nadwrażliwość ustroju cechująca alergię drugorzędną wybitnie słabnie, wskutek czego oddziaływanie chorego na zakażenie gruźlicze staje się mniej żywe, natomiast ogólna odporność tkankowa a zarazek gruźlicy wybitnie się zwiększa. Jej wzrost jest przeszkodą w powstawaniu nowych ognisk przerzutowych drogą krwi i naczyń limfatycznych oraz w uogólnianiu się zakażenia, co cechuje gruźlicę drugorzędną, pomimo że i w trzecim okresie prątki dostają się od czasu do czasu do krwi. Nie ma więc w gruźlicy trzeciorzędnej prawie nigdy ognisk przerzutowych krwiopochodnych w wielu narządach dużego krążenia, ani czynnych spraw gruźliczych w okolicznych węzłach.Nie ma także dużych nacieków dokoła świeżych ognisk gruźliczych. Natomiast zmiany gruźlicze toczą się w tym okresie przeważnie w jednym tylko z narządów. Jest to zatem późna ,,odosobniona gruźlica rządowa (tuberculosis isolata). Najczęściej jest ona usadowiona w płucach, gdyż ich odporność, przedtem znaczna, wygasa w przeciwieństwie do odporności ogólnej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

Posts Tagged ‘hakorośl’

Ciąża a psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Z punktów końcowych choroby, które były brane pod uwagę w tym badaniu, największy spadek tego odsetka powodował spadek odsetka zgonów z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Zmiany, które wynikały z narażenia na podwyższone BMI i starzenie się populacji były w przybliżeniu równe pod względem ich udziału w procentowych zmianach liczby zgonów związanych z BMI i skorygowanych niepełnosprawnością lat życia na całym świecie w latach 1990-2015. Poziom SDI
W 2015 r. Standaryzowane według wieku wskaźniki zgonów związanych z BMI i lat życia skorygowanych o niepełnosprawność były największe w krajach o wysokim średnim poziomie SDI, ze stopniem zgonu wynoszącym 68,1 (95% przedział niepewności, 47,1 do 91,6) na 100 000 ludności i wskaźnik lat życia skorygowanych o niepełnosprawność w 1890 r. (95% przedział niepewności, 1330 do 2460) na 100 000 ludności. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ciąża a psychozy.

« Previous Entries