Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Czasy okupacji hitlerowskiej daly szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasy okupacji hitlerowskiej dały szczególnie dużo sposobności do spostrze- żeń nad skutkami głodzenia. W obozach koncentracyjnych i gettach ży- dowskich widywano mnóstwo zaburzeń psychicznych na tym tle. Stan psy- chiczny człowieka zagłodzonego odznacza się: nieznacznym pobudzeniem afek- tywnym, uczuciem niepokoju z podbarwieniem lękowym, zwężeniem pola świa- domości, zwiększoną przerzutnością uwagi przy niemożności jej skupienia, szyb- kim nużeniem się przy usiłowaniu podjęcia pracy umysłowej. Z biegiem czasu nastrój staje się apatyczny i tępy, przy czym jednak euforia raczej narasta. Na tym tle występowały szczególnie często majaczenia, a treścią omamów wzrokowych i urojeń bywało uderzająco często spełnianie się życzeń. W wiz- jach majaczeniowych chorzy widzieli stoły suto zastawione, odzyskaną wol- ność i inne katatymiczne zjawiska, Przeżycia te nie wiązały się jednak z dosto- sowanym d.o treści nastrojem, który pozostawał nadal apatyczny, tak że chory oglądal tresć omamów obojętnie, jakby już syty i -jakby mu już na niczym nie zalezalo, Apatia ta przytłumiała lęk, który w majaczeniach głodowych bywał mało znany .Oprócz majaczeń .widywano czasem zespół zamroczeniowy, naj- częsciej skojarzony z majaczeniem. Dezonentacia w tych przypadkach osiągała znaczny stopień. Osobowość rozszczeplenna chorego przebywała w urojonym mIeJSCU, otoczeniu, czasie i sytuacji, gdzie wszystkie pragnienia doznawały cu- downego spełnienia. Wizje zamroczeniowo-majaczeniowe pełne też były pier- wiastka religijnego według popularnych wyobrażeń. Widywano też zamrocze- nia o cechach stanu ekstatycznego. Psychozy te mijały szybko po podkarmie- niu chorego . Niedokrwistość złośliwa bywa często podłożem nawarstwień psy- chotycznych. W okresach pogorszenia widuje się z zasady ospałość, czasem pod- barwioną euforycznie, niekiedy z przeczuleniem i drażliwością, Częściej niż ma- jaczenie spotyka się zespół para- noidalny z nastrojem lękowym lub zespól parafreniczny, który często nie ustępuje mimo popra- wy obrazu krwi. W niedokrwi- stości złośliwej o lżejszym prze- biegu występuje często zespół de- presyjny, który ustępuje łatwo w miarę poprawy zasadniczego cierpienia. Ostrej niedokrwistości mogą również towarzyszyć roz- maite zespoły psychotyczne. W obrazie klinicznym podkreślony jest często lęk z podnieceniem psychoruchowym. Hiperwitaminozy nie sprawiają lekarzom na ogół nie- pokoju – bardzo niesłusznie. Za- sada “im więcej witamin, tym le- piej” jest szkodliwa. Witaminy w nadmiarze staj ą się czynnikiem toksycznym. [patrz też: , trądzik, gabinet kosmetyczny, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Czasy okupacji hitlerowskiej daly szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dolegliwości ze strony narządu oddechowego Kaszel może być jednym z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Na początku choroby może jednak go nie być: Kaszel może być nieznaczny, tak iż chory nieraz nie zwra,ca nań żadnej uwagi. Jest to wtedy raczej pochrząkiwanie albo pokaszliwanie, przeważnie tylko z rana albo po dłuższym mówieniu, po zmęczeniu, po pobycie w lokalu zamkniętym lub zadymionym itp. Później kaszel pojawia się, gdy. chory się kładzie, nieraz niepokoi chorego zwłaszcza w nocy i nad ranem, wreszcie może być stały. Początkowy kaszel jest suchy, często dość męczący, później chory zaczyna wykrztuszać plwocinę, zwłaszcza rano. W okresach po- prawy kaszel może znikać, pojawiając się znowu przy każdym nowym zaostrzeniu choroby. Chory odpluwa wydzielinę już łatwo, już to z więk- szym wysiłkiem, szczególnie jeżeli plwocina jest śluzowa, ciągnąca ,się. Nierzadko chory wykrztusza niewiele plwociny, dopiero po licznych na- padach kaszlu, przy czym napad kończy się niekiedy wymiotami. Zdarza się to często zwłaszcza w późniejszych okresach choroby, gdy siły cho- rego znacznie słabną. Prócz podrażnienia oskrzeli zalegającą wydzieliną powstawaniu kaszlu sprzyja w tym okresie bierne przekrwienie płuc, za- leżne od osłabienia mięśnia sercowego. Dołączenie się gruźlicy krtarii zwiększa kaszel. Duszność w gruźlicy płuc może być stała i “wysiłkowa”. Chorzy często wcale nie uskarżają się na brak tchu, nawet pomimo rozległego zniszczenia tkanki płucnej, chociaż częstość oddechów bywa zwykle więk- sza. Zależy to od tego, że chorzy przyzwyczajają się do stopniowego ogra- niczenia powierzchni: oddechowej płuc. Nierzadko chorzy nie zwracają uwagi nawet na duszność zwiększającą się podczas ruchów i wysiłków fizycznych, ponieważ nad nią góruje uczucie ogólnego osłabienia. Przyczyny duszności w gruźlicy płuc mogą być różne. W rozlanej gruźlicy włóknistej główną rolę odgrywa rozedma płuc i zmniejszenie powierzchni oddechowej płuc wskutek zmian gruźliczych, a w później- szym okresie także zmiany w narządzie krążenia. W gruźlicy serowato- włóknistej duszność wywołuj ą liczne czynniki: zniszczenia. znacznych obszarów płuc, częste zmiany opłucnej (zrosty, wysięk), zmiany w narzą- dzie krążenia, zatrucie jadami gruźliczymi. W ostrych postaciach gru- źlicy płuc, zwłaszcza w ostrej gruźlicy prosówkowej, duszność jest głów- nie pochodzenia toksycznego. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, artykuły fryzjerskie, psycholog Kraków ]

Comments Off