Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Tezyczka (tetania) na tle niezbyt

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tężyczka (tetania) na tle niezbyt ściśle sprecyzowanego pojęcia spazmofilii jest jednostką, której psychiatrzy powinni poświęcić więcej niż do- tąd uwagi. Spazmofilia występuje najczęściej u małych dzieci, rzadziej u star- szych. Przy zbieraniu wywiadów należy retrospektywnie pytać o te zjawiska. Rozpoznawczó znamienne są objawy nadpobudliwości nerwów obwodowych na prąd galwaniczny: skurcz mięśniowy po otwarciu katody poniżej 5 miliampe- rów. Objaw Chvostka polega na skurczu mięśni twarzy po uderzeniu w nerw twarzowy. Objaw Trousseau – po zaciśnięciu ramienia występuje trwały skurcz tężcowy mięśni przedramienia i zginaczy palców ręki z ustawieniem jak do pisania: albo jak u położnika. Tutaj zalicza się również, skurcz głośni (laryn- gospasmus), występujący u dzieci w postaci świszczącego, piejącego oddechu podczas zdenerwowania; w cięższych przypadkach dochodzi do napadów dusz- ności z sinicą, bezdechem i drgawkami. W napadach tężyczki znamienny skurcz mięśni rąk i nóg (carpopedalspasmus) może się utrzymywać od kilku godzin do kilku dni i ustępuje po wlewkach chloralhydratu lub barbituranów oraz po leczeniu przetworami wapnia.Skurcze te mogą dotyczyć kanalików oskrze- lowych (bronchotetania), powodując sinicę i duszność podobną do dychawicy. Tężyczkę u dorosłych nierzadko bierze się mylnie za padaczkę. Badanie krwi na zawartość wapnia daje wartości poniżej 9 mg%. Jak wiadomo dzisiaj, tężyczka nie jest chorobą, lecz pelietiologicznym zespo- łem. Rozróżniono: te tania hypocalcaemica, parathyreogenes, enterogenes, neph- rogenes, 1ecalcificatoria; istnieje jednak również tetania normocalcaemica (idio- pathica), którą można ujawnić za pomocą hiperwentylacji. Ta ostatnia próba wypada jednak czasem dodatnio u zdrowych ludzi, jeżeli zbyt długo robią głębokie wdechy. Nie udało się przeciągnąć ostrej granicy między normą i pa- tologią, niektórzy uważają za granicę normy 100 wdechów lub 5-minutową hiperwentylację. Wymienione wyżej próby są dalekie od ścisłości. Próba elek- tromiograficzna wymaga specjalnej aparatury. [przypisy: , wkładki sfp, gabinet ginekologiczny, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Tezyczka (tetania) na tle niezbyt

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie oglądaniem Gruźlica płuc wywołuje, i: to nieraz w początkowym okresie, zmiany także poza płucami. Toteż dla jej rozpoznania konieczne jest badanie nie tylko płuc, ale i całego ustroju. Już przy pierwszym spojrzeniu na cho- rego na gruźlicę płuc często zwraca naszą uwagę lichy stan odżywienia objawiający się wyraźnym zarysowaniem na klatce piersiowej zagłę- bień, których nie ma u osób niegruźliczych, oraz zapadnięciem policz- ków i różnego stopnia zanikiem podściółki tłuszczowej w innych miej- scach ciała. Im dłużej toczy się gruźlica, im jest cięższa, tym odżywienie chorego bardziej podupada. Znaczne wychudnięcie to czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Taki stan spotyka się nieraz w gruźlicy płuc w wieku szkolnym przedszkolnym jako jeden z objawów niewyraźnego na ogół obrazu kli- nicznego, który się objawia bladością powłok zewnętrznych, stanami pod- gorączkowymi, brakiem łaknienia, zahamowaniem wzrostu itd. Chory na gruźlicę płuc może jednak – przynajmniej w pewnym okresie cho- roby – być dobrze odżywiony pomimo nawet rozpadowego charakteru gruźlicy. Dobry stan odżywienia i dobry ogólny stan chorego stwierdza się nieraz w gruźlicy u niemowląt i małych dzieci, pomimo nawet roz- ległych zmian w płucach. Duże zmiany rozpadowe w płucach stwierdza się przy nadmiemym stanie odżywienia również w gruźlicy płuc oty- Iych. Ogólna budowa bywa u chorych na gruźlicę płuc często wątła, nieraz jednak na gruźlicę płuc zapadają, jak zauważył już Laetinec, także osoby silnie zbudowane, a: akrobaci i atleci są nawet bardzo skłonni do gruźlicy. Najczęściej spostrzega się w gruźlicy płuc typ poraźny klatki piersiowej (thorax paralyticus, tom II). Staje się on wyraźniejszy w późniejszych okresach gruźlicy płuc, gdy nastąpi wychudnie nie i zanik mięśni. W innych przypadkach dopiero wyniszczenie chorego doprowa- dza do powstania znamiennej klatki piersiowej poraźnej, której wten- czas nadaje się miano klatki suchotniczej. Spostrzega się wszakże u chorych na gruźlicę płuc l inne typy klatki piersiowej, żaden bowiem typ, nawet silna klatka piersiowa, nie wyłącza rozwoju gruźlicy płuc. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież bhp ]

Comments Off