Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

CHOROBY OGÓLNE Wycienczenie i przepracowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY OGÓLNE Wycieńczenie i przepracowanie nie prowadzą same przez się do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym ośrodkowym, chociaż takie jest powszechne mniemanie. Ustrój wycieńczony do ostateczności, jeśli mu się pozwoli na krótki chociażby odpoczynek, powraca zadziwiająco szybko do peł- nej sprawności w zakresie czynności nerwowych wyższych. Widocznie kora mózgowa, jako narząd naczelny, cieszy się w ustroju żywym szczególnymi względami, które pozwalają na jego ochronę w okresie niedoboru ogólnej go- spodarki. Układ nerwowy ośrodkowy staje się jednak szczególnie podatny w tych warunkach na szkodliwe bodźce, np. na wstrząsające przeżycia. Pod ich wpły- wem może wówczas dojść do odczynów psychogennych i zamroczeń, a także do krótkotrwałych zespołów schizofrenoidalnych. Zespół neurasteniczny wystę- puje w stanach wyczerpania zazwyczaj wówczas, gdy poza przepracowaniem i przewlekłymi urazami psychicznymi osobnik poddany jest jeszcze trującym szkodliwościom, np. alkoholu i nikotyny. Pojęcie psychoz pooperacyjnych (psychosis postoperativa) stwo- rzył Kleist (1916). Pod pojęcie to nie podpadają różne psychozy objawowe, wynikające z powikłań; poza czasową bezpośredniością należało dowieść przy- czynowej zależności psychozy od stosunków i warunków stworzonych przez za- bieg operacyjny. Czynnikiem etiologicznym byłyby produkty rozpadu tkanki wchłaniające się wskutek zabiegu i wpływające szkodliwie na przemianę ma- terii, być może w znaczeniu anafilaksji. Wyłącza się więc psychozy reaktywne, endogenne sprowokowane reaktywnie, wywołane przez niedokrwistość, zaka- żenie, zatrucie środkami znieczulającymi, operacyjne wkroczenie w układ wewnątrzwydzielniczy itd. W powstałym na ten temat dużym piśmiennictwie niejednokrotnie zwracano uwagę, że nie ma swoistego gatunku psychozy poope- racyjnej niepodobnej do tych wszystkich zespołów, które widuje się i na innym tle. Opisywano stany amentywns i majaczeniowe, osłupieniowe, halucynozy, zespoły depresyjne, paranoiczne, ekspansywne, stany zamącenia Świadomości itd. Z badań Langego (1961) wynika, że spośród przebadanych 29 przypadków rzekomych psychoz pooperacyjnych tylko jeden mógłby ż zastrzeżeniami speł- niać nałożone ex definitione warunki. Nie ma syndromologicznie swoistych psychoz tego typu. W materiale tym uderzał ogromny odsetek kobiet (79%) i zabiegów na narządach układu wewnątrzwydzielniczego (53%) oraz psychoz reaktywnych (35%). [więcej w: , firma sprzątająca, odżywka do rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

CHOROBY OGÓLNE Wycienczenie i przepracowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Głównymi stałymi składnikami typowego gruzełka są trojakiego rodzaju komórki, mianowicie: 1. leżące mniej więcej w środku jedna lub kilka dużych komórek, zw. Komórkami olbrzymimi Langhansa, z których każda za- wiera od kilku do kilkunastu, a nawet ponad sto jąder, 2. otaczające je pierścieniem komórki nabłonkowate i limfocyty, które otaczają gruzełek z zewnątrz. Niektórzy sądzą że limfocyty są nie tyle składnikiem gruzełka, ile wyrazem zapalenia okołoogntskowego, powstają- cego wskutek działania jadów gruźli- czych, wydostających się z ogniska gru- źliczego do otoczenia. Źródłem tych zmian dookoła ogniska gruźliczego mo- gą być także nieprawidłowe wytwory przemiany materii w ognisku, a może też wytwory rozpadu jadów gruźli- czych. Zdaniem innych (Ksawery Lew- kowicz), zapalenie okołoogniskowe jest pochodzenia prątkowego. Pomiędzy ko- mórkami gruzełka widać miejscami jakby siateczkę, którą tworzy po części istota podstawna, po części nitki włóknika. Naczyń krwionośnych w gru- zełku nie ma. Gruzełki nietypowe nie mają jednego lub dwóch z wymienionych składników albo okazują inne zboczenia od klasycznego obrazu gruzełka. Ogólna anatomia patologiczna gruźlicy płuc Gruzełki ulegają w dalszym przebiegu przeistoczeniu łącznotkanko- we mu i zwłóknieniu, często z następowym zeszkliwieniem, albo, zdaniem większości anatomopatologów, zserowaceniu i otorbieniu, Według Hiibschmanna, serowacieją gruzełki tylko wtenczas, gdy nastąpi za- ostrzenie sprawy z pojawieniem się nowego wysięku. Zserowaciałe i ze- szkliwione gruzełki ulegają nieraz zwapnieniu. Masy serowate mogą roz- padać się i rozmięknąć. Łącząc się z sobą. gruzełki tworzą widoczne gołym okiem guzy gru- źlicze, zwane także “naciekami gruźliczymi”. Dalszy los na- cieków jest taki sam jak i gruzełków. Prątek gruźlicy może wywoływać jako zmianę elementarną także martwicę tkanki płucnej, przedtem zupełnie nie zmienionej (necro- sis prirmitiva). Taką pierwotną martwicę spostrzega się w rzadkich przy- padkach posocznicy gruźliczej (sepsis tubercuiosay) powstałej wskutek bardzo, ciężkiego zakażenia gruźliczego przy zupełnym braku odporności ustroju. W gruźlicy płuc spotyka się także pierwotną mart- wicę gruźliczą, lecz bardzo rzadko i tylko w obrazach histologicznych, w postaci ognisk rozsianych wśród tkanki gruźliczo zmienionej. Zmianę, często spotykaną w gruźlicy płuc, stanowią jamy gruźlicze (cavernae tubercuLosae). [przypisy: , prawo medyczne, firma sprzątająca, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries