Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

OGÓLNA ANATOMIA PATOLOGICZNA GRUZLICY PLUC

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OGÓLNA ANATOMIA PATOLOGICZNA GRUŹLICY PŁUC Zmiany anatomiczne w gruźlicy zależą od zdolności odczynowej ustroju zjadliwości oraz liczby prątków gruźlicy. Pierwotną zmianą, którą wy- wołują prątki, w miejscu wtargnięcia do płuc, nie jest, jak sądzono dawniej, zmiana wytwórcza w postaci odczynu gruzełkowego (tuber- culum), lecz przede wszystkim zmiana zapalna, mianowicie swoiste zapalenie wysiękowe w postaci małych wysepek lub rozleglej- szych ognisk zapalenia surowiczego, ropnego, włóknikowego, mieszanego lub złuszczającego. Zapalenie zajmuje poszczególne zraziki lub nawet cały płat płucny i toczy się głównie w pęcherzykach płucnych (gruźlicze zapalenie płuc pęcherzykowe oraz w oskrzelkach (bronchiolitis tuberculosa). Odczyn wysiękowy może być mały przestrzennie i bardzo słaby, tak że zacisza go czasem nastę- powa sprawa wytwórcza i wtedy odnosi się wrażenie, że ma się przed sobą od razu odczyn wytwórczy. Zapalenie gruźlicze różni się od innych zapaleń płuc obecnością wysięku prątków gruźlicy oraz skłonnością do serowacenia (caseificatio) środkowej części wysięku z następowym doszczętnym zniszczeniem ściany pęche- rzyka płucnego i oskrzelka. Los zapalenia gruźliczego płuc może być różny. Czasami rozchodzi się ono bez śladu (reeoiutio ccmpleta), częściej jednak ognisko zapalne w środku serowacieje, na obwodzie zaś włóknieje (fibrosis). Sprawy ne- krobiotyczne, które wiodą do serowacenia, mogą równocześnie wywo- ływać rozmiękanie mas serowatych t powstanie ropy gruźliczej. W innych przypadkach ognisko gruźlicze ulega całkowitemu zwłók- nieniu, tak iż powstaje stwardnienie płuc. Masy serowate w dalszym toku sprawy mogą rozpuszczać się i wsysać albo po rozmięknieniu przebijać się do .oskrzela, pozostawiając jamę (caverna). Mogą one także po wessaniu płynnej części gęstnieć, przerastać lub obrastać włókniejącą potem tkanką łączną i ulegać otor- bieniu a nawet zwapnieniu (caLcificatio). Gruzełek (tubercuLum) będący najczęściej wtórnym następstwem ogniska wysiękowego, jest pod względem histo- logicznym tworem prawie swoistym dla gruźlicy. Gruzełki wytwarzają się zawsze W tkance śródmiąższowej narządów, zatem w płucach w ich zrębie, w ścianach pęcherzyków płucnych i oskrzeli, w węzłach chłonnych okołooskrzelowych i na opłucnej, natomiast nigdy nie powstają w na- błonku pęcherzyków płucnych ani w świetle cew gruczołów. Odróżnia się gruzełki typowe i atypowe. Są one tworami drobnowi- dowymi. [przypisy: , Balsam Johnson, depilacja laserowa Łódź, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

OGÓLNA ANATOMIA PATOLOGICZNA GRUZLICY PLUC

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przewlekłej gruźlicy płuc chorzy podkreślają nieraz wzmożenie popędu płciowego (libido sexualis). Prócz wpływów toksycznych rolę przyczynową może tu odgrywać bezczynność, jednostajny tryb życia, zwłaszcza w sanatoriach, brak zwykłych podniet zewnętrznych, nadmierne żywienie się itp. U kobiet w okresie dojrzałości płciowej spostrzega się – często juz na początku choroby – zaburzenia miesiączkowania. Miesią- czki występują rzadko lub często, trwają krótko lub długo i są nie obfite, nieraz bolesne (dysmenorrhea). Miesiączkowanie może zanikać (ame- norrhea) na długo, w innych przypadkach odpada kilka okresów miesię- cznych, okresy między miesiączkami stają się coraz dłuższe, a czas krwa- wienia krótszy. Toksemia może spowodować przedwczesne pokwitanie, a niedożywianie – pokwitanie opóźnione. Nieraz chore uskarżają się na gorączkę w okresie regularności, przed nią lub po niej; w innych przy- padkach – na zwiększenie się kaszlu lub na krwioplucie w związku z okre- sami miesiączkowania. Zaostrzenie sprawy gruźliczej przedmiesiączkowe rokuje zazwyczaj pomyślniej niż towarzyszące okresowi regularności, a zwłaszcza następujące po niej.
OBJAWY PRZEDMIOTOWE Objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej i powłok zewnętrznych Przy całej różnorodności obrazu anatomiczno-patologicznego, zależnej od kojarzenia się z sobą w płucach w najrozmaitszy sposób zmian swo- istych i nieswoistych, sprawy te zmieniają w gruźlicy płuc fizyczny ich stan w 2 zasadniczych kierunkach, mianowicie zmniejszają powietrzność chorych części płuc lub na odwrót ją zwiększają, najczęściej zaś wywołują jednocześnie obie te zmiany. Spostrzega się je w różnych częściach płuc lub nawet w tej samej jedną obok drugiej, Do zaburzeń powietrzności płuc przyczynia się w gruźlicy płuc także- stan opłucnej, w niej bowiem w gruźlicy płuc zmiany powstają bardzo często, nawet prawie zawsze, Dla objawów fizycznych w obrębie klatki piersiowej mają one w gru- źlicy płuc znaczenie nie tylko przez to, że wskutek ucisku płuca zmniej- szają jego powietrzność, ale także i przez to, że utrudniają przewodzenie na zewnątrz objawów fizycznych, powstających w chorych płucach. Prócz tego, zmiany w opłucnej upośledzają rozszerzalność chorych części płuc i wskutek tego przeszkadzają wyzwoleniu pewnych objawów, np. dźwię- czności rzężeń. Niekoniecznie ma to być, wysięk w jamie opłucnej lub odma, zwłaszcza zastawkowa, albo chociażby zrosty lub zgrubienia opłnic- nej. Wystarcza już uczucie bólu lub kłucia, które towarzyszy ostremu zapaleniu opłucnej, nawet na ograniczonej przestrzeni, aby objawy fl- zyczne w obrębie klatki piersiowej uległy w gruźlicy płuc zmianie. Stwierdzenie tego stanu rzeczy stanowi warunek niezbędny do zrozu- mienia wielu objawów fizycznych w zakresie klatki piersiowej w gru- źlicy płuc jako zależnych od zwiększenia lub zmniejszenia powietrzno- ftci różnych części płuc. Objawy te wykrywa się oglądaniem, obmacywa- niem, opukiwaniem i osłuchiwaniem klatki piersiowej. [przypisy: , depilacja laserowa Łódź, salon fryzjerski mokotów, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries