Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Niedoczynnosc tarczycy omawialismy juz powyzej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niedoczynność tarczycy omawialiśmy już powyżej w związku z matołectwem. Tutaj zajmiemy się zaburzeniami psychicznymi związanymi z niedoczynnością tarczycy u dorosłych (myxoedema aduUorum). Objawy cie- lesne są podobne do opisanych przy kretynizmie, jednakże trudności rozpoz- nawcze polegają często na tym, że w danym przypadku nie myśli się o tej możliwości. W oczy rzucają się obrzęki sprężyste, niepodatne na ucisk, skóra sucha i łuszcząca się, często wypadanie włosów. Po wieloletnim trwaniu sprawy obrzęki ustępują, tkanka podskórna ulega zanikowi, tak że skóra staje się wiotka, pomarszczona, o wyglądzie przedwcześnie postarzałym, zwłaszcza na twarzy. Skóra jest blada, brudnożółta. Nie zawsze dochodzi do wzrostu wagi ciała. Pod względem psychicznym powstaje stopniowo, a czasem – zależnie od przyczyny niedoczynności tarczycy – nagle, ciężki zespół psychoorganiczny. Chorzy sami miarkują, że ich sprawność umysłowa podupada, co ich napełnia niepokojem i przygnębieniem. Zdolność zapamiętywania i orientacja w czasie doznają od początku znacznego uszczerbku, i na to głównie chory się skarży. Z biegiem czasu afekt tępieje, napęd psychoruchowy słabnie, zainteresowania zacieśniają się- i nikną, mimo to poczucie choroby i pragnienie wyzdrowienia utrzymuje się długi czas z niesłabnącą siłą. Po• paru latach, gdy proces rozwija się stopniowo, przepadają nabytki pamięciowe i coraz bardziej zanika zdol- ność przypominania. Tok myślenia powolnieje, także ruchy stają się gnuśne. Chorzy popadają w stan apatii i zobojętnienia, który Charcot porównał kiedyś z zapadaniem zwierząt w sen zimowy. Tępieje również ostrość zmysłów, smaku, powonienia i czucia, a słuch jest upośledzony więcej niż w połowie przypad- ków. Zespól psychoorganiczny razem z zaburzeniami cielesnymi cofa się nad- zwyczaj łatwo pod wpływem leczenia przetworami tarczycy. Jeżeli jednak pro- ces trwa dłużej, to nie udaje się już uzyskać zupełnego wyleczenia. Pozostają wówczas trwałe ubytki otępieni owe. Sprawa może się ciągnąć nawet kilka dzie- siątków lat. Gdy tylko odstawi się przetwory tarczycy, następuje nawrót. Po- czątek sprawy może przypadać na wiek dziecięcy w związku z nabytą hipo- lub atyreozą. Z nawarstwień epigenetycznych wymienić trzeba na pierwszym miejscu paranoidalne halucynozy i majaczenia, rzadziej występują zespoły z kręgu cyklofrenicznego i inne. Nawarstwienia reaktywne nie należą do rzad- kości. Po całkowitym operacyjnym usunięciu tarczycy, które dzisiaj się już nie zdarza, widywano. często oprócz majaczenia, zamroczenia lub splątania ze- spól katatoniczno-kataleptyczny. [patrz też: , catering dietetyczny, stomatologia Kraków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Niedoczynnosc tarczycy omawialismy juz powyzej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych Nie jest początkiem gruźlicy płuc, jak utrzymywano dawniej i jak dziś jeszcze sądzą nie- którzy, jest natomiast chorobą, której początek tkwi bardzo często w dzieciństwie. Jak słusznie tedy twierdził Behring, gruźlica płuc dorosłych “jest dalszym ciągiem piosenki, nuconej u ko- łyski dziecka”. Tak się przedstawia w nowoczesnym ujęciu wywód chorobowy gru- źlicy. Niestety niejedno zjawisko, spostrzegane w przebiegu gruźlicy, pozostaje nadal niewyjaśnione. Zwłaszcza zwraca na siebie. uwagę to, że zmiany w tym samym płucu często bywają- równocześnie wysiękowe i wytwórcze, a więc właściwe różnym alergiom. Powstał wskutek tego pogląd, według którego różne narządy, a nawet części tego samego na- rządu u tego samego chorego mogą mieć różną alergię. Hiioschsrums utrzymuje, że ustrój oddziałuje na prątki gruźlicy i ich jady we wszyst- kich okresach gruźlicy zrazu zawsze odczynem wysiękowym. Jeżeli jest on nieznaczny. to przechodzi w odczyn wytwórczy, który jest wyrazem małej wrażliwości tkanek. Na odwrót tkanki nadmiernie wrażliwe odpo- wiadają na wtargnięcie zarazka gruźlicy i jego jady gwałtownym od- czynem wysiękowym, który może doprowadzić do zserowacenia tkanek i do rozsiania prątków. W ten sposób Hiibechstumsi sprowadza 3 rodzaje alergii Rankego do 2, mianowicie do alergii odpornościowej, wywołującej odczyny słabe, i alergii nadwrażliwościowej, której wyrazem są odczyny burzliwsze. Wielu innych patologów i kli- nicystów, uznając wielkie zasługi Rankego, wysuwa również zastrzeżenia Co do jego podziału gruźlicy płuc na 3 okresy i podkreśla, że przebieg gruźlicy zarówno kliniczny; jak i w obrazach anatomicznych jest bardzo zmienny, często nie odpowiadający zbyt sztywnemu podziałowi Rankego. Wśród głosów krytycznie ustosunkowujących się do teorii Rankego za- sługuje na uwagę konstruktywne ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez naszego rodaka Ksawerego Lewkowicza. Zwraca on uwagę na fakt, ustalony przez Calmettea i in., że prątki gruźlicy po wtargnięciu do ustroju dostają się od samego początku do krwi i w niej krążą. Zatem zakażenie gruźlicze wiedzie do posocznicy gruźliczej. Leiokouncz nadaje jej miano: “posocznica gruźlicza pierwotna”. Masowe do- stanie się prątków do krwi może spowodować bardzo ostrą posocznicę (sepsis tuberculosa peracuta s. acutissima) końcącą się śmiercią w ciągu kilku tygodni, nawet zanim powstanie pierwotna zmiana gruźlicza. Takie zej- ście spostrzega się jednak bardzo rzadko. Przeważnie prątki krążące w krwi zostają wychwytane przez komórki układu siateczkowo-śród- błonkowego. Ponieważ ustrój, przedtem nie zakażony zarazkami gruźlicy. nie ma zdolności ich niszczenia, przeto rozmnażają się one w tych ko- mórkach i po rozpadzie komórek, wywołanym działaniem jadów prąt- ków, dostają się ponownie do krwi. Sprawa ta może powtarzać się w ten sposób kilkakrotnie, aż powstanie – alergia cechująca się uodpornieniem i uczuleniem ustroju. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny, trener personalny ]

Comments Off