Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M. Bleuler do tego stopnia zatarł gra- nicę z otyłością zwykłą, że zespołowi tłuszczowo-płciowemu poświęca tylko krótką wzmiankę. Wbrew temu stanowisku stwierdzić trzeba, że jednostka taka niewątpliwie istnieje, że różni się od otyłości spowodowanej obżarstwem i że przebiega z szeregiem cech somatycznych, np. hipogenitalizmem, które mają uwarunkowanie wewnątrzwydzielnicze. Do takich cech zaliczyć można np. płaską krzywą hipoglikemiczną. Zresztą spory .te rozstrzygną badania endokrynolo- giczne. Tycie i chudnięcie zarówno psychicznie zdrowych, jak i chorych, za- leży przede wszystkim od odżywienia i ruchu lub pośrednio od wzmożenia albo zaniku łaknienia. chudnięcie jednak nie zawsze jest wyrazem za- burzeń przemiany materii, bywa bowiem często pochodzenia psychicznego. Zanik napędu psychoruchowego prowadzi do obniżenia ruchliwości i tym sa- mym do otyłości. Taki sam wpływ może mieć zobojętnienie afektywne. Prze- ciwnie podniecenie psychoruchowe, które wyraża się wzmożoną ruchliwością, odbija się ujemnie na wadze ciała. Zespół Glińskiego – Simmondsa (hypopituitarismus) odgranicza się dziśiaj dość ostro od stanów charłactwa różnego pochodzenia, w szczególności od wychudzenia spowodowanego tzw. anorexia nervosa (jednostki zresztą pro- blematycznej). W przypadku prawdziwej niedoczynności przysadkowej trzo- nem zespołu psychoendokrynologicznego jest zanik napędu życiowego i zobo- jętnienie, podbarwione często nastrojem przygnębienia i apatii. Z kazuistyki Kinda (1958) wynika, że nastrój euforyczno-drażliwy lub płytko euforyczny zdarza się rzadziej. Rzuca się w oczyy wzmożona potrzeba ciepła i snu, obni- żenie popędu płciowego i zanik ruchliwości. Natomiast zaburzenia łaknienia są na dalszym planie. W przypadkach nie leczonych rozwija się po latach zespół psycheorganiczny typu otępiennego z upośledzeniem czynności pamięciowych i pojmowania. Jeżeli niedoczynność przysadki rozwinie się w wieku dziecię- cym, to dochodzi do ogólnego zahamowania dojrzałości psychicznej w znacze- niu infantylizmu, przy czym afektywna strona osobowości dotknięta jest znacz- nie więcej niż intelektualna. Mimo to nie stwierdzono niedorozwoju umysło- wego w ścisłym znaczeniu. Psychiczne objawy można poprawić za pomocą kon- sekwentnego leczenia dużymi dawkami przetworów tarczycy i kory nadner- czy, jednakże leczenia nie wolno przerwać zbyt wcześnie pod groźbą nawrotu. Stwierdzono, że do utrzymania czynności na poziomie jako tako prawidłowym wystarczy niewiele ponad ćwierć czynnej tkanki gruczołowej prżedniego płata przysadki. [podobne: , odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

W swej “Psychiatrii endokrynologicznej” M.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z PRZEKWITANIEM (INVOLUTIO) I tutaj z kolei trzeba podkreślić, że nie istnieje ani “psychoza inwolucyjna” ani “psychoza klimakteryczna” jako jednostka nozologiezna o cechach odręb- ności, chociaż pojęcia te są bardzo rozpowszechnione w piśmiennictwie całego świata. Bezpodstawne jest również utożsamianie przekwitania z okresem przed- starczym. Rozpowszechnione jest utożsamianie “psychozy inwolucyjnej” z “psy- chozą presenilną”. Jest to niesłuszne, gdyż przekwitanie stanowi zakończenie życia płciowego, przypadającego fizjologicznie u kobiety na wiek, w którym układ nerwowy ośrodkowy w przeważającej liczbie przypadków nie wykazuje jeszcze naj mniej szych zmian wstecznych, a nawet może być jeszcze zdolny do dalszego rozwoju. Tzw. climacterium virile przypada istotnie na okres przed- starczy. Przełom ten u mężczyzn jest trudno uchwytny, u wielu przechodzi w ogóle niespostrzeżenie. Za przekwitanie u mężczyzn uważa się okres, w któ- rym wyraźnie zaczyna słabnąć sprawność życiowa. Dzieje się to na ogół biorąc ok. 60 r. ż., jednakże dokładne określenie tego nie jest możliwe. Zachodzą przy tym osobnicze różnice o szerokiej rozpiętości. Niewątpliwie w tym samym wieku i u kobiet zaczyna słabnąć to, co nazwaliśmy sprawnością życiową. Gdyby więc utożsamić przekwitanie ze starzeniem się, trzeba by przyjąć, że kobieta przełom ten przechodzi dwukrotnie. Można by wreszcie w pewnym znaczeniu powiedzieć, że przekwitanie jest procesem ostrym, rozgrywającym się w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, podczas gdy inwolucja, rozpoczynająca się od okresu przekwitania lub znacznie później, jest procesem wybitnie przewlekłym, trwającym aż do śmierci. Przeważnie też o “psychozach inwolucyjnych” mówi się u kobiety, u mężczyzn tylko wyjątkowo. Przełom hormonalny i ogólny, jakim jest przekwitanie, stanowi częste podłoże dla powikłań epigenetycz- nych, psychotycznych i psychonerwicowych. [więcej w: , protetyka, bielizna damska sklep internetowy, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

« Previous Entries