Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Badanie klatki piersiowej obmacywaniem Obmacywaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie klatki piersiowej obmacywaniem Obmacywaniem klatki piersiowej w gruźlicy płuc nieraz stwier- dza się w różnych miejscach klatki piersiowej zaburzenia drżenia piersiowego jako wyraz zagęszczenia tkanki płucnej, mniej- szej jej powietrzności lub stanu odwrotnego .Objawy te najczęściej stwierdza się w okolicach nadobojczykowych i nadgrzebieniowych, od- powiednio do naj częstszej siedziby zmian gruźliczych w plucu. Ponieważ zagęszczona tkanka płucna oraz jamy w płucach przewodzą lepiej fale głosowe niż tkanka płucna prawidłowa, powinnoby drżenie piersiowe w miejscu jam i rozległych nacieków być zawsze wzmożone, jeżeli, rzecz prosta, oskrzela zmienionych części płuc są drożne. Tak jednak bywą nie zawsze, ogniska bowiem gruźlicze mogą być małe lub znajdować się głę- boko w płucu. W tych przypadkach siła drżenia piersiowego w miejscu ognisk zależeć będzie od otaczającej je prawidłowo powietrznej tkanki płucnej, a więc drżenie, pomimo istnienia zmian w płucach, i to nawet rozpadowych, będzie prawidłowe. Znów w gruźlicy włóknistej, jeżeli jej towarzyszy, co bywa nieraz, zagięcie oskrzela, a więc jego zwężenie drże- nie piersiowe może ulec tylko nieznacznemu wzmożeniu. Gdy oskrzele wiodące do naciekłego ogniska lub do jamy zostanie chwilowo zatkane, wtedy drżenie piersiowe zniknie i pojawi się znowu, gdy pod wpływem kaszlu lub innej przyczyny oskrzele stanie się drożne. Zachowanie się drżenia piersiowego w gruźlicy płuc zależy również od stanu opłucnej.
Badanie klatki piersiowej opukiwaniem Doniosłe dane wykrywa w gruźlicy płuc opukiwanie klatki piersiowej. Cenność tej metody polega głównie na wykrywaniu stanu fizycznego płuc, od niego bowiem zależy charakter odgłosu opukowego. Zmiany opukowe w gruźlicy płuc mogą dotyczyć charakter odgłosu opukowego w różnych miejscach klatki piersiowej, ustawienia granic płuc i ich ruchomości. W gruźlicy płuc u dorosłych naj wybitniej j naj wcześniej stwierdza się zmiany opukowe w szczytach płucnych, zwłaszcza w prawym. szczycie, skąd w dalszym przebiegu choroby rozprzestrzeniają się one na inne części klatki pier- siowej. O wiele rzadziej stwierdza się zmiany, opukowe najpierw w dol- nym płacie, Najmniejsza już zmiana odgłosu opukowego w jednym lub w obu szczytach, jeżeli jej towarzyszy zmiana charakteru szmeru odde- chowego oraz chociażby bardzo nieliczne rzężenia, ma doniosłe znaczenie rozpoznawcze dla gruźlicy płuc. Toteż na badanie opukiwaniem szczytów płucnych zwraca się bardzo- baczną uwagę. [patrz też: , biustonosze do karmienia, bielizna damska sklep internetowy, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Badanie klatki piersiowej obmacywaniem Obmacywaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miejscach płuc, które utraciły wskutek gruźlicy zdolność dosta- tecznego i szybkiego rozszerzania się, słychać nieraz szmer nieoznaczony. Może być on słyszalny w części płuc, uległej niedodmie wsku- tek zatkania światła oskrzeli i oskrzelków wydzieliną lub obfitymi gru- zełkami, w okolicy ze sprawa włóknistą, z licznymi niewielkimi ogni- skami zapalenia odoskrzelowego płuc i w rozsianej gruźlicy prosów- kowej. Sprawy uciskowe, powstające na tle swoistym lub nieswoistym w płucu lub opłucnej (wysięk, odma), które wywołują niedodmę płuca lub pogarszają przewodzenie objawów osłuchowych, mogą być, u cho- rych na gruźlicę płuc również przyczyną szmeru oddechowego nieozna- czonego. Słyszy się go nieraz, zależnie od płytkości oddychania; także w miejscach rozdętych części płuc, jeżeli gruźlica doprowadzi do rozedmy. Szmer pęcherzykowy w miarę powiększania się nacieku gruźliczego przeistacza się na pęcherzykowo-oskrzelowy, później na oskrzelowo- pęcherzykowy i wreszcie może stać się oskrzelowy. Szmer oskrze- lowy słyszy się także w miejscu jam w płucach, gdy zawierają powie-. trze, jeżeli temu sprzyjają warunki. Oskrzelowy szmer oddechowy, słyszalny w miejscu nacieku płuca, różni się od oskrzelowego, zależnego od wysięku opłucnego, większą siłą rów- noczesnym zwykle istnieniem rzężeń i objawami ogólnymi. W pewnych warunkach szmer oskrzelowy przybiera charakter szmeru dzbanowego, rzadziej zmiennego szmeru Seitza. W gruźlicy płuc często słyszy się rzężenia. Już bardzo niewielkie i nieliczne rzężenia w szczycie, nawet słyszalne tylko po kaszlu lub pod- czas głębokiego oddychania, mają znaczenie niesłychanie doniosłe dla rozpoznawania gruźlicy płuc. Niekiedy pojawiają się one dopiero po kaszlu, przy głębokim oddychaniu lub, jako tzw. ,,odczyn ogniskowy” po wysiłkach fizycznych, np. po przechadzce. Odczyn ogni- skowy pozwala w lekkich przypadk8:ch gruźlicy płuc dokładniej rozwią- zać zagadnienie, czy sprawa chorobowa już się wygoiła. U chorych z wy- siękowym zapaleniem opłucnej. początkowo nieraz nie słyszy się w od- powiednim szczycie płucnym ani rzężeń, ani nieprawidłowych szmerów oddechowych, pomimo zajęcia szczytu gruźlicą. Zależy to od niedosta- tecznego rozszerzania się chorej połowy klatki piersiowej. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, Stomatolog Kraków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries