Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Finski psychiatra Carpelan (1957) przebadal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fiński psychiatra Carpelan (1957) przebadał dokładnie 53 chorych, podda- . nych operacyjnemu usunięciu tarczycy. Okazało się, że tyreotoksykoza była powodem operacji tylko u 18 chorych, u 6 zaś nietoksyczne wole, U 9 chorych nie udało się ustalić rozpoznania przedoperacyjnego. Natomiast aż u 19 cho- rych operacji dokonano wskutek błędnego rozpoznania nadczynności tarczycy. W tej ostatniej grupie dolegliwości utrzymywały się po zabiegu lub prędzej albo później pogarszały się. W grupie przypadków z niewątpliwą nadczynnością można było stwierdzić, że tyreotoksykoza była wywołana przez czynniki psy- chiczne, najczęściej r;-atury nerwicowej. Nic też dziwnego, że zabieg operacyjny me .dawał radykalnej poprawy stanu psychicznego, a nawet utrudniał psychote- rapię, Autor domaga się dlatego, by przypadki, które chirurdzy zamierzają poddawać zabiegowi operacyjnemu, były wprzód poddawane obserwacji psy- chiatrycznej i psychoterapii, co pozwoli w większości przypadków uniknąć po- myłek rozpoznawczych i niepotrzebnych operacji. Choroba Basedowa u dzieci występuje bardzo rzadko. W ze- stawieniu Williamsa (1950) było przypadków z pierwszego dziesiątka lat życia ok. PlO, z drugiego dziesiątka 7-800. Pod względem somatycznym przypadki dziecięce nie różnią się od nadczynności tarczycy u dorosłych, a więc na pierw- szy plan wysuwają się objawy wola, wytrzeszczu i przyśpieszenia tętna. Nato- miast objawy psychiczne są u dzieci wybitniejsze, np. niepokój i chwiejność afektywna. W pewnych przypadkach nadpobudliwość psychoruchowa skoja- rzona ze szczególnymi zaburzeniami koordynacji może do złudzenia naśladować pląsawicę Sydenhama .. Poza tym stwierdza się wybitną męczliwość i ogólne osłabienie. Powiększenie tarczycy dochodzi do szczytu dopiero po dłuj:szym trwaniu choroby. Czasem ogólny rozwój somatyczny może doznać pewnych zaburzeń, stwierdza się np. przyśpieszenie wzrostu kośćca i przedwczesne wy- rzynanie się zębów. U chłopców widywano opóźniony rozwój płciowy z eunu- choidyzmem. W przypadku Corboza (1955) powyższe cechy somatyczne szły w parze z nerwowością i psychopatycznymi cechami charakteru. W cześ nie roz- poczęte leczenie hormonalne zapewnia przywrócenie równowagi zarówno w za- kresie objawów somatycznych, jak i psychicznych. [patrz też: , rehabilitacja, olejek makadamia, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Finski psychiatra Carpelan (1957) przebadal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fizjologiczne procesy, które leżą u podstaw tego przełomu, same przez się nie wystarczają tutaj. Muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne, sprzęgające się z tamtymi, aby wyzwolić jeden z zespołów czynnościowych, spotykanych w tym okresie. Do naj częstszych psychoz tego okresu należy depresja. Odznacza się ona wybitnym lękiem, częste bywają też tutaj postacie podniecenia psychoruchowego (melan- cholia agitata). Urojenia hipochondryczne są tutaj szczególnie silnie podkreś- lone. Często stwierdzić można ogromną rolę czynników reaktywnych. Czasem można mówić wręcz o mieszanym zespole depresyjno-histerycznym. W daw- nym piśmiennictwie znaleźć można określenie hystero-meIancholia, które nie- słusznie wyszło z użycia. Obecność składników histerycznych w obrazie kli- nicznym pogarsza rokowanie. Znane są też mieszane zespoły depresyjno-schi- zofrenoidalne. Poza składnikami melancholii stwierdza się wówczas mniej lub więcej wyraźną sztywność afektu, brak łączności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, zachowanie negatywistyczne, pewną sztuczność wyrazu lub pustą pozę. Urojenia grzeszności zatracają tu znamienne poczucie winy, a w to miejsce wchodzą urojenia prześladowcze lub przynajmniej wytaźnie zaznaczona nie- ufność. Czasem w wyniku leczenia ustępują składniki melancholii, a pozostają lub nawet wzmacniają się składniki schizofreniczne. Te mieszane zespoły są oporniejsze na leczenie, ale rokowanie Ibynajmniej nie jest beznadziejne, zwłaszcza przy leczeniu wstrząsami insulinowymi i largaktylem, Najczęściej chodzi tu o zespoły paranoidalny lub katatoniczny, nigdy zaś w tym wieku o hebefreniczny. Zarówno zespół katatoniczny, jak i – zwłaszcza – paranoi- dalny mogą wystąpić samodzielnie, bez domieszki depresyjnej. W zespole pa- ranoidalnym u przekwitających kobiet górują urojenia zazdrości lub prze- śladowcze treści erotycznej. Nierzadko w tym okresie bierze początek zespół parafreniczny lub przewlekła parafrenia. Widuje się też zespół paranoiczny lub paranoję. Ta ostatnia szczególnie często osnuta jest na motywach urojonej miłości i przebiega z dość wyraźnie przebijającymi w obrazie klinicznym ele- mentami wielkościowymi. Nie należy też do rzadkości zespół maniakalny, który u kobiet róv.rnież przepojony bywa treścią erotyczną, Czasem spotkać można parafrenię z cechami maniakalnymi. [podobne: , rehabilitacja, oczyszczalnie przydomowe, trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries