Zdrowa styl życia
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Krew w gruzlicy pluc Cisnienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krew w gruźlicy płuc Ciśnienie tętnicze jest w gruźlicy płuc przewaznie obniżone, zwłaszcza w suchotach płuc wyniszczających i w ostrym zapaleniu płuc serowatym (Andrzej Biernacki). Wyjątek stanowią gruźlica płuc włók- nista i ostra gruźlica prosówkowa, w których ciśnienie tętnicze jest czę- sto zwiększone. W suchotach płuc rozpoczynających się, w suchotach płuc rozwiniętych nawały choroby przebiegają często bez spadku ciśnienia tętniczego, a nawet z przejściową jego zwyżką. Ciśnienie rozkurczowe ulega na ogół tym samym zmianom, co i ciśnienie skurczowe. Ciśnienie żylne w suchotach płuc rozpoczynających się jest prawidłowe, w suchotach rozwiniętych – obniżone, w gruźlicy płuc włóknistej i w gruźlicy prosówkowej – nieco zwiększone. Narząd trawienny. Czynność wydzielnicza żołądka w okresie początkowym i w rozwiniętych suchotach płuc bywa dość często (w badaniach Michała Rosnowskiego w 40-35%) wzmożona, w dalszych okresach na odwrót częściej zdarza silę jej upośledzenie a na- wet wygaśnięcie. W nadkwaśności sorku żołądkowego główny udział bierze faza chemiczna wydzielania, w niedokwaśności – faza odruchowo- nerwowa (Michał Rosnowski). W miarę postępu choroby wydolność tra- wienna żołądka coraz bardziej maleje, przeważnie wskutek upośledzenia wydzielniczej jego czynności (w 38%) lub napięcia ściany (w 35%), albo skojarzenia obu tych czynników. Opadnięcie żołądka, upośledzenie. jego napięcia i osłabienie jego ruchów robaczkowych spostrzega się również tym częściej, im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucach. W rozwi- niętych, a zwłaszcza wyniszczających suchotach płuc, dochodzi wreszcie na tle nieżytu żołądka do zaniku błony śluzowej. W rozwiniętych suchotach płuc często stwierdza się upośledzenie wy- dzielniczej wydolności trzustki na tle toksycznym: przede wszyst- kim zmniejsza się ilość trypsyny i nieco w mniejszym stopniu diastazy. Natomiast wydzielanie lipazy pozostaje długo nienaruszone (Maci- szewski). Sprawność wątroby bywa w gruźlicy płuc często upośledzona. W związku z tym ,znacznie zwiększa się w moczu Ilość urobilinogenu. zwłaszcza zaś urobilana (Jadwiga i Zdzisław Ski,bińscy). Zaburzenia te zalezą nie tyle o-d ,rozległości zmian gruźliczych, ile od toksycznego uszkodzenia barwnika krwi i wątroby. Wątroba bywa nieraz po-większona wskutek czynnego przekrwienia, a jeszcze częściej wskutek zwyrodnienia jej miąższu, W późnych okresach suchot płuc wątroba może być twarda i nie bolesna, zależnie od dołączającej się skrobiawicy. [więcej w: , surówki bawełniane, Kabiny Sanitarne, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Narzad krazenia w gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Narząd krążenia w gruźlicy płuc Wzajemne, w różnych przypadkach niejednakowe ukształtowanie się. czynników, od których zależą objawy fizyczne w obrębie klatki pier- siowej, jest przyczyną powstawania w gruźlicy płuc rozmaitych objawów fizycznych i ich zmienności nieraz u tego samego chorego, zależnie od siły oddychania, od położenia dała i innych czynników. Analizując do- kŁadnie objawy fizyczne, można w wielu przypadkach odtworzyć do pewnego stopnia zmiany, które spowodowała w płucach gruźlica, pod warunkiem jednak uwzględnienia nie jednego tylko objawu, lecz ich całokształtu łącznie z całym obrazem chorobowym. Pomimo bardzo starannego zbadania chorego i zanalizowania obja- wów chorobowych, nasze wnioski nie zawsze będą bezwzględnie słuszne. Istotnie wiemy np., że od dawna uznawano za bardzo znamienny dla zrostów opłucnych w okolicy dolnego płata płuca zespół, na który składa się skojarzenie osłabienia drżenia piersiowego oraz szmeru oddechowego z przytłumieniem w dolnej części płuca, a zwłaszcza ze zmniejszeniem ruchomości dolnej granicy płuca oraz odpowiedniej połowy klatki pier- siowej, szczególnie gdy ta jej część jest zapadnięta. Doświadczenie jednak, nabyte podczas wytwarzania odmy opłucnej leczniczej, przeko- nało nas, że taki zespól może być wywołany także przez marskość dol- nego płata płuca bez zrostów opłucnych. Na odwrót zrosty mogą istnieć i uniemożliwiać wytworzenie odmy tam, gdzie objawy fizyczne przema- wiają przeciw ich istnieniu. Nie zawsze też dają się wykryć podstawo- wymi metodami jamy gruźlicze w płucach.
Narząd krążenia. Prócz objawów w posuniętych okresach gruźlicy płuc może powstać niewydolność krążenia, a w przypadkach, w których zmiany zwyradniające przeważają w lewej komorze – duszność o cechach dychawicy ser- cowej. Tętnice w gruźlicy płuc rzadko są wąskie, żyły – słabo roz- winięte i wiotkie. Tętno w posuniętych okresach choroby bywa prze- ważnie przyśpieszone, przy czym więcej, niżby to odpowiadało ogólnej ciepłocie ciała (tacivucardu telativa), małe i zwłaszcza łatwo pobudliwe. Czasami stwierdza się niemiarowość oddechową. Przyśpieszenie względne tętna jest wyrazem osłabienia mięśnia sercowego i spadku ciśnienia tętniczego, występujących w dalszym okresie gruźlicy płuc. [przypisy: , Stomatolog Kraków, logopeda warszawa, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »