Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Zdarzenia, które zostały ocenione przez badaczy jako całkowicie lub częściowo z powodu przeciwciał, wystąpiły u 353 z 595 pacjentów (59,3%, 95% CI, 55,3 do 63,2) w grupie obinutuzumabu iu 292 z 597 (48,9%, 95% CI, 44,9 do 52,9) w grupie rytuksymabu (P <0,001). Spośród wszystkich zdarzeń związanych z infuzją, które odnotowano w każdej grupie, badacze uznali 1696 z 2023 (83,8%; 95% CI, 82,2 do 85,4) za obinutuzumab i 1226 z 1540 (79,6%; 77,5 do 81,5) spowodowane rytuksymabem (P = 0,001). Zdarzenia związane z infuzją zwykle występowały podczas pierwszego wlewu, z wyraźnym spadkiem częstotliwości od cyklu 2 do następnego. Spośród 81 zgonów, które miały miejsce podczas badania, 24 (4,0% pacjentów) w grupie obinutuzumabu i 20 (w 3,4%) w grupie rytuksymabu byli uważani przez badaczy za zdarzenia niepożądane. Fatalne działania niepożądane wymieniono w Tabeli 3. Niezwiązane z wypadkiem śmiertelne działania niepożądane występowały częściej u pacjentów otrzymujących bendamustynę (5,6% pacjentów w grupie obinutuzumabu i 4,4% pacjentów w grupie otrzymującej rytuksymab) niż u pacjentów leczonych CHOP ( Odpowiednio 1,6% i 2,0%) lub CVP (1,6% i 1,8%). Charakter i harmonogram tych wydarzeń przedstawiono na rysunku S7 w Dodatku uzupełniającym. Odsetek pacjentów, u których stwierdzono obniżenie poziomu immunoglobulin w jakimkolwiek stopniu, był podobny w obu grupach leczenia (Tabela S6 w Dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
Badanie GALLIUM wykazało, że czas przeżycia bez progresji był dłuższy w przypadku obinutuzumabu niż w przypadku rytuksymabu, ale nie zaobserwowano znaczącej różnicy w szybkości odpowiedzi na podstawie oceny opartej na CT. Całkowite przeżycie było podobne w obu grupach. Badanie zostało w pełni przeanalizowane wcześnie po tym, jak planowana analiza okresowa wykazała o 34% mniejsze ryzyko progresji, nawrotu lub zgonu z obinutuzumabem i chemioterapią niż z rytuksymabem i chemioterapią – znacząca różnica. Przeżycie wolne od progresji, oceniane przez niezależny komitet recenzujący i inne końcowe punkty czasowe do zdarzenia, były zgodne z tym wynikiem.
Skumulowana dawka przeciwciała monoklonalnego w każdej grupie różniła się zasadniczo (mediana dawki, 8000 mg obinutuzumabu i 4526,5 mg rytuksymabu). Jednak wpływ tej różnicy na względną skuteczność jest niepewny. Wybrano dawkę rytuksymabu 375 mg na metr kwadratowy, ponieważ jest to zatwierdzona dawka i standard opieki u pacjentów z chłoniakiem grudkowym.16 Istnieje niewiele danych dotyczących zależności dawka-odpowiedź dla rytuksymabu u pacjentów z chłoniakiem grudkowym, ale istnieją dowody że dawka 375 mg na metr kwadratowy podawana co 8 tygodni utrzymuje odpowiedni poziom terapeutyczny podczas fazy podtrzymującej.5 Reżim dawkowania, który był stosowany w przypadku obinutuzumabu w naszym badaniu, był oparty na danych z badań fazy i fazy 2 obejmujących pacjentów z leniwym i agresywny chłoniak nieziarniczy, który został zaprojektowany w celu zidentyfikowania dawki związanej z najwyższą skutecznością i najniższym odsetkiem zdarzeń niepożądanych.17 W badaniach tych nie porównywano obinutuzumabu z rytuksymabem. W analizach jednoczynnikowych w naszym badaniu, wydawało się, że istnieje wpływ płci na różnicę między grupami w przeżyciu wolnym od progresji (P = 0,06 dla interakcji płci i leczenia), ale nie znaleźliśmy wpływu na objętość guza, stadium Ann Arbor , wiek, powierzchnia ciała lub waga.
Charakter zdarzeń niepożądanych, które obserwowano u pacjentów z chłoniakiem grudkowym, był zgodny ze znanymi profilami bezpieczeństwa terapii próbnych
[podobne: wskaźnik inr norma, bobrek trójlistkowy, olx praca chałupnicza ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 8”

  1. Ignacy Says:

    Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

  2. Freak Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do rehabilitacja[…]

  3. Kacper Says:

    boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

Powiązane tematy z artykułem: bobrek trójlistkowy olx praca chałupnicza wskaźnik inr norma