Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Kaplan-Meier Estimates of Progression-free Survival and Overall Survival wśród pacjentów z chłoniakiem grudkowym ocenianym przez badaczy wskazują na ocenzurowane dane. Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 34,5 miesiąca (zakres od 0 do 54,5) nasza hipoteza, że obinutuzumab byłby lepsza od rituximabu w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, została potwierdzona w zaplanowanej tymczasowej analizie; w analizowanej populacji pacjentów z chłoniakiem grudkowym stwierdzono istotnie dłuższy czas przeżycia bez progresji w grupie obinutuzumabu niż w grupie rituksymabu (szacowana przeżywalność bez progresji po 3 latach, 80,0% w porównaniu z 73,3%; współczynnik ryzyka dla progresji, nawrotu lub śmierci, 0,66, przedział ufności 95% [CI], 0,51 do 0,85, P = 0,001). Liczba ocenianych przez badacza zdarzeń dotyczących postępu, nawrotu lub śmierci w analizie przeżycia bez progresji była mniejsza w grupie obinutuzumabu niż w grupie rituksymab (101 pacjentów [16,8%] vs. 144 pacjentów [24,0%]), co przełożyło się na 34% mniejsze ryzyko progresji, nawrotu lub śmierci (wykres 1A).
Wtórne analizy
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki skuteczności w populacji z celem leczenia. Wyniki analizy przeżycia wolnego od progresji, oceniane przez niezależny komitet recenzujący (93 pacjentów z progresją choroby, nawrotem lub śmiercią w grupie obinutuzumabu vs. 125 w grupie rytuksymabu, współczynnik ryzyka 0,71, 95% CI, 0,54 do 0,93, P = 0,01) były zgodne z wynikami pierwotnej analizy punktu końcowego (tabela 2 i fig. S2A w dodatkowym dodatku). Wśród pacjentów z centralnie potwierdzoną diagnozą chłoniaka grudkowego (539 pacjentów w grupie obinutuzumabu i 535 w grupie rytuksymab), ustalenia dotyczące przeżycia wolnego od progresji okresu badanego były podobne do tych w populacji, która miała zamiar leczyć (86 vs 128 zdarzeń progresji, nawrotów lub zgonów, współczynnik ryzyka, 0,64, 95% CI, 0,49 do 0,84, P = 0,001). Było 35 zgonów (5,8% pacjentów) w grupie obinutuzumabu, w porównaniu z 46 (7,7%) w grupie rituksymabu, a szacunkowe odsetki pacjentów, którzy żyli w wieku 3 lat, wynosiły odpowiednio 94,0% i 92,1% ( współczynnik ryzyka śmierci, 0,75, 95% CI, 0,49 do 1,17, P = 0,21) (rysunek 1B). Wyniki wszystkich innych końcowych punktów czasowych były zgodne z punktami końcowymi (Tabela 2 i Rys. S2B i S2C w dodatkowym dodatku). Ogólny odsetek odpowiedzi i odsetek całkowitej odpowiedzi po zakończeniu terapii indukcyjnej były podobne w obu grupach (Tabela 2).
Analizy post hoc
Wyniki analiz podgrup przeżycia wolnego od progresji według wyjściowej charakterystyki (w tym choroby objętościowej) i czynników stratyfikacji podczas randomizacji były zgodne z wynikiem analizy pierwotnej i nie wykazały żadnych dowodów na heterogeniczność efektu leczenia (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym) . Korzyści z leczenia wydają się silniejsze u kobiet (wskaźnik ryzyka progresji, nawrotu lub zgonu w grupie obinutuzumabu w porównaniu z grupą rytuksymabową, 0,49; 95% CI, od 0,33 do 0,74) niż u mężczyzn (współczynnik ryzyka, 0,82; 95% CI, 0,59 do 1,15); wartość P dla interakcji leczenia z płcią wynosiła 0,06
[patrz też: funnyguilds, neurovit działanie, podwyższone trójglicerydy objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 6”

  1. Julian Says:

    Lepiej dmuchać na zimne

  2. 3D Waffle Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do Rezonans Warszawa[…]

  3. Marlena Says:

    Nie bardzo zrozumialem zasade tego

Powiązane tematy z artykułem: funnyguilds neurovit działanie podwyższone trójglicerydy objawy