Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Wskaźniki odpowiedzi zostały porównane z użyciem testów Cochrana-Mantela-Haenszela. Ogółem przeprowadzono 19 analiz podgrup (nieokreślonych uprzednio, zgodnie z definicją Wanga i wsp.15) w celu oceny spójności wpływu leczenia na czas przeżycia bez progresji w poziomach czynników wyjściowych. Niejednorodność oceniano, dostarczając oszacowania efektu dla każdego poziomu wyjściowego czynnika i wartości P dla interakcji. Nie przeprowadzono formalnych dostosowań w przypadku wielokrotnego testowania według podgrupy; w przybliżeniu jedna wartość P dla interakcji 0,05 lub mniej byłaby oczekiwana przez przypadek sam. Wszystkie przedstawione wartości P są dwustronne. Zdarzenia związane z infuzją porównano między grupami leczonymi za pomocą testu chi-kwadrat, a przedziały ufności dla proporcji obliczono zgodnie z metodą Wilsona. Wyniki
Charakterystyka pacjentów i leczenie
Łącznie włączono 1202 pacjentów z chłoniakiem grudkowym, którzy zostali zdiagnozowani przez badaczy (601 pacjentów w grupie, która otrzymała chemioterapię opartą na obinutuzumabie [grupa obinutuzumabu] i 601 w grupie, która otrzymała chemioterapię opartą na rytuksymabie [grupa rytuksymabu]); ci pacjenci stanowili populację zamierzoną w leczeniu. Spośród tych pacjentów 557 w grupie obinutuzumabu i 551 w grupie rituksymabu ukończyło terapię indukcyjną; 361 pacjentów w grupie obinutuzumabu i 341 w grupie rituksymabu ukończyło leczenie podtrzymujące, odpowiednio 60 i 54 pacjentów nadal otrzymywało leczenie podtrzymujące w dniu zakończenia leczenia. W sumie 84 pacjentów wycofało się z badania podczas terapii indukcyjnej (37 pacjentów w grupie obinutuzumabu i 47 w grupie rituksymab), głównie z powodu zdarzeń niepożądanych (u 19 pacjentów w każdej grupie) lub progresji choroby (u 5 pacjentów w obinutuzumabie grupa i 14 w grupie rytuksymab). Wycofanie w trakcie leczenia podtrzymującego (u 118 pacjentów w grupie obinutuzumabu i 132 w grupie rytuksymabu) było spowodowane głównie progresją choroby (odpowiednio u 37 i 64 pacjentów) lub zdarzeniami niepożądanymi (odpowiednio u 51 i 38) (ryc. S1 w Dodatek dodatkowy).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i choroby pacjentów w punkcie wyjściowym (populacja z intencją do leczenia). Mediana wieku pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć wynosiła 59 lat, a 53,2% pacjentów stanowiły kobiety. . Charakterystyka demograficzna i choroby, w tym czynniki prognostyczne, pacjentów na początku badania były dobrze zrównoważone pomiędzy dwiema grupami terapeutycznymi (tabela 1). Dystrybucja pacjentów według schematu chemioterapii była podobna w obu grupach leczenia, z 57,1% pacjentów otrzymujących bendamustynę, 33,1% CHOP i 9,8% CVP.
Większość pacjentów była narażona na ponad 90% planowanej intensywności dawki przeciwciała podczas fazy indukcji (593 z 595 pacjentów [99,7%] w grupie obinutuzumabu i 594 z 597 [99,5%] w grupie rytuksymabu). Średni czas ekspozycji na terapię indukcyjną wynosił 25,1 tygodni w każdej grupie, z medianą skumulowanych dawek 8000 mg w grupie obinutuzumabu i 4526,5 mg w grupie rytuksymab (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Spośród 1099 pacjentów z chłoniakiem grudkowym, u których centralnie zbadano patologiczną próbkę, diagnoza została potwierdzona w 1061 (96,5%) (patrz sekcja Charakterystyka i leczenie pacjentów w Dodatkowym dodatku).
Skuteczność
Analiza pierwotna
Rysunek 1
[więcej w: exbol, neurovit skład, norma inr ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 5”

 1. Captain Peroxide Says:

  Ja tam swoje wiem

 2. Patrycja Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu śliwki[…]

 3. Liquid Science Says:

  Sporo sie dowiedzialam

 4. Ksawery Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu błędy medyczne[…]

 5. Tan Stallion Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

 6. Mindless Bobcat Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kręgosłup[…]

 7. Screwtape Says:

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

Powiązane tematy z artykułem: exbol neurovit skład norma inr