Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Mogą mieć klinicznie mierzalną lub niemierzalną (ale zdolną do oceny) chorobę. Inne kryteria kwalifikowalności obejmowały nieukończoną wcześniej chemioterapię; po uzyskaniu świadomej zgody; posiadanie oceny sprawności w grupie Ginekologicznego zespołu Onkologii14 wynoszącego 0, lub 2; i o liczbie białych krwinek co najmniej 3000 na milimetr sześcienny, liczbie płytek krwi co najmniej 100 000 na milimetr sześcienny, stężeniu kreatyniny w surowicy wynoszącym 2,0 mg na decylitr (177 .mol na litr) lub mniej, oraz bilirubinie w surowicy i asparaginie w surowicy wartości aminotransferazy nie więcej niż dwa razy wyższe niż normalne wartości dla instytucji. Pacjenci musieli wejść do badania w ciągu sześciu tygodni po zabiegu chirurgicznym i nie mogli mieć wcześniejszej chemioterapii lub promieniowania dla raka jajnika ani żadnego wcześniejszego raka innego niż nieczerniakowy rak skóry. Kobiety z zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie lub przyjmujące obecnie leki antyarytmiczne zostały wykluczone. Materiał patologiczny został poddany przeglądowi centralnemu w celu zweryfikowania, czy jest on zgodny z akceptowalnymi diagnozami. Podobnie, każdy przypadek został sprawdzony pod kątem adekwatności początkowej procedury chirurgicznej i jeden z nas przeanalizował wszystkie raporty operacyjne i patologiczne, aby ocenić objętość guzów przed i po zabiegu chirurgicznym, a także aby zarejestrować wyniki w chirurgii drugiego spojrzenia. Po włączeniu do badania kobiety poddano przeglądowi ich historii, badania fizykalnego i procedur laboratoryjnych. Odpowiednie procedury obrazowania w celu zmierzenia zakresu choroby przeprowadzono przed i po każdym innym cyklu leczenia.
Kobiety w grupie leczonej standardowo otrzymywały cyklofosfamid (750 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała dożylnie) i cisplatynę (75 mg na metr kwadratowy dożylnie w dawce mg na minutę) co trzy tygodnie w sumie sześć kursów . Kobiety w grupie eksperymentalnej otrzymywały paklitaksel (135 mg na metr kwadratowy dożylnie w ciągłym 24-godzinnym wlewie) i cisplatynę (75 mg na metr kwadratowy dożylnie w dawce mg na minutę) co trzy tygodnie w sumie sześć kursów. Kobiety przydzielone do grupy eksperymentalnej były premedykowane deksametazonem (20 mg doustnie lub dożylnie 14 i 7 godzin przed rozpoczęciem infuzji paklitakselu). Zarówno difenhydraminę (50 mg), jak i dowolny antagonista histaminowy H2 podawano dożylnie 30 minut przed infuzją paklitakselu.
Zabiegi zostały losowo przydzielone przez Urząd Statystyczny Ginekologicznej Grupy Onkologicznej, z równym prawdopodobieństwem po stratyfikacji według instytucji i klinicznej mierzalności choroby. Kobiety z klinicznie mierzalną chorobą stanowiły podstawę do ustalenia odpowiedzi klinicznej. Osoby bez mierzalnej choroby oraz osoby z mierzalną chorobą i pełną odpowiedzią kliniczną po zakończeniu przydzielonego leczenia musiały poddać się ponownej ocenie laparotomii, aby określić odpowiedź patologiczną.
Wszystkie działania niepożądane zostały ocenione według kryteriów toksyczności Gynecologic Oncology Group. 14 Kobiety musiały mieć liczbę białych krwinek co najmniej 3000 na milimetr sześcienny i liczbę płytek krwi co najmniej 100 000 na milimetr sześcienny, zanim następny kurs mógłby podawać
[więcej w: nużeniec objawy, neurovit skład, exbol ]

Tags: , ,

No Responses to “Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad”

 1. Prometheus Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: znicze[…]

 2. Victoria Says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 3. Barbara Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Gabinet Stomatologiczny[…]

 4. Little General Says:

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 5. Nickname Master Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu schodołazy towarowe[…]

 6. Olivier Says:

  cukier to czysta energia

Powiązane tematy z artykułem: exbol neurovit skład nużeniec objawy